Menu


Judith, ein Comisiynydd Coedwigaeth, ‘yn falch iawn’ ar ôl derbyn MBE

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
15 MEHEFIN 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14708

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Dywedodd Judith Webb, amgylcheddwraig flaenllaw sydd wedi gwneud llawer o waith yng Nghymru, ei bod hi ‘wrth ei bodd ac yn falch iawn’ ar ôl derbyn MBE yn anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am wasanaethau i gadwraeth yng Nghymru a Lloegr.

Fel un o Gomisiynwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, mae Judith wedi chwarae rhan allweddol mewn datblygu llawer o bolisïau Llywodraeth Cymru sydd wedi helpu i siapio rhannau helaeth o’n cefn gwlad.

Roedd Ms Webb, sy’n byw yn Nulas, yn ardal y Gororau ger Y Fenni, yn arfer ffermio’n rhan-amser yng Ngorllewin Cymru ac mae hi wedi rhedeg ei busnes ymgynghori ei hun, sy’n arbenigo mewn rheoli coetiroedd, polisi defnydd tir a chynlluniau cadwraeth, ers yr 20 mlynedd ddiwethaf.

Mae Ms Webb yn aelod o bwyllgor coedwigaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, ac mae hi’n gyn gyfarwyddwr ac ymddiriedolwr a bellach yn gadeirydd Grŵp Arfer Gorau y Cynllun Ceirw, sydd â’r nod o gynnal poblogaeth gynaliadwy wedi’i rheoli’n dda o geirw gwyllt yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd am yr anrhydedd, “Rydw i wrth fy modd ac yn falch iawn, ond hefyd yn ystyried ei bod hi’n fraint fawr bod fy ngwaith wedi cael ei gydnabod fel hyn. Rydw i wedi mwynhau fy ngwaith yn aruthrol ac rydw i’n gobeithio ei fod wedi bod o fudd i’r holl bobl sy’n mwynhau cefn gwlad am bob math o resymau.

“Mae’r ffordd yr ydym ni’n rheoli cefn gwlad Cymru ar groesffordd gyffrous ac rydw i’n edrych ymlaen at helpu i wneud y penderfyniadau a fydd yn dylanwadu ar sut y byddwn ni’n gofalu am ein hased mwyaf gwerthfawr yn ystod y blynyddoedd i ddod.”

Roedd Ms Webb yn gadeirydd Gwasanaeth Datblygu Gwledig Defra pan oedd yn cael ei ailffurfio’n Natural England, ac roedd gynt yn aelod o Bwyllgor Cenedlaethol Comisiwn Coedwigaeth Lloegr.

Roedd hi hefyd yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Rhanbarthol Cymru y Comisiwn hyd 2004.

Bu Ms Webb yn gweithio yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yng Nghymru, Lloegr a’r Alban – ar brosiectau’n ymwneud â choetiroedd a ffermio’n bennaf – gan gynnwys fel ymgynghorydd cadwraeth fferm ac fel swyddog prosiect ym maes rheoli tir ar gyrion trefol.

Mae hi hefyd wedi gweithio fel swyddog coedwigaeth gydag awdurdod lleol ac fel ymgynghorydd technegol a pholisi ar goedwigaeth a choetiroedd i Gydffederasiwn y Diwydiannau Coedwig a’r Gymdeithas Tir a Busnes Gwledig.

Bu’n gysylltiedig â sefydlu nifer o gyrff, gan gynnwys y Gymdeithas Coedwigoedd Bach, Partneriaeth Busnes Coedwig Cymru a Phartneriaeth Diwydiannau Coedwig Lloegr.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i berchenogion coetir eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.
Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: geralene.mills@forestry.gsi.gov.uk