Menu


Amser i’r rhai bach, ond nid ar fynydd Rhigos

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
21 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14317

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Dywedir yn aml mai amser i’r rhai bach yn ein plith yw’r Nadolig, ond nid oedd copa mynydd Rhigos ger Treherbert, dan ei orchudd o eira, yn lle addas i afr ac un o’i myn bach wrth i’r gaeaf dynhau ei afael.

Gwelwyd yr afr a’i myn yn crwydro yng nghoedwig Ystradffernol ar ben y mynydd gan Jo-Anne Anstey, Rheolwr Coetir Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Roedd Jo-Anne wrthi’n paratoi corlannau dros dro yn y coetir ar gyfer defaid coll sy’n gallu dinistrio coetiroedd drwy fwyta coed ifanc ac ardaloedd newydd eu plannu.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweithio ochr yn ochr â’r bugeiliaid Huw Jones a Simon Mogford, ffermwyr a swyddogion Safonau Masnach, i ddal defaid coll sy’n crwydro i goetiroedd Llywodraeth y Cynulliad er mwyn gwarchod y coed rhag cael eu difrodi.

Mae’r ymgyrch ar y cyd hon, a adwaenir fel Ymgyrch Saws Mint, yn rhoi cyfle i’r coed dyfu a bydd o fudd i’r amgylchedd heddiw ac yn y dyfodol.
Meddai Jo-Anne, “Allwn i ddim credu fy llygaid pan welais y geifr yn crwydro yn y coed.

“Roedd y ddwy wedi llwyddo i oroesi drwy bori’r tyfiant ar lawr y goedwig a chysgodi dan y coed yn ystod y tywydd garw a gafwyd yn ddiweddar.

“Gall anifeiliaid coll fel y rhain achosi llawer iawn o ddifrod i goed ifanc ac mae’n drist eu gweld yn ceisio goroesi heb fwyd na dŵr na chysgod yn y tywydd yma.”

Cysylltodd Jo-Anne â Huw Jones, a aeth i nôl yr afr Golden Guernsey, a adwaenir fel Mardrew Mia, a’i myn, cyn mynd ati i geisio darganfod pwy oedd y perchennog. 

Canfuwyd bod yr anifeiliaid wedi cael eu gwerthu gan y perchennog gwreiddiol i rywun a oedd mae’n debyg wedi eu gollwng ar gwr y goedwig. Llwyddodd Jo-Anne i ddod o hyd i lun o’r fam a’i thri myn bach cyn iddynt gael eu gwahanu.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi bod yn cynnal Ymgyrch Saws Mint ers tua 18 mis bellach mewn gwahanol rannau o goedwigoedd de Cymru lle mae anifeiliaid crwydrol yn peryglu’r amgylchedd coetir yn ogystal â staff y Comisiwn a’r cyhoedd.

Bydd defaid coll yn cael eu hanfon i’r farchnad ond, os oes modd darganfod pwy yw’r perchennog, bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gofyn iddynt eu nôl.

Yn ogystal â diogelu coetiroedd, mae Ymgyrch Saws Mint yn helpu i leihau’r perygl o ledaenu afiechydon megis y clafr, clwy’r traed a’r genau a chlefyd y tafod glas ac i wella cyfathrebu rhwng perchenogion tir cyfagos.

Meddai Jo-Anne, “Mae ffermwyr lleol wedi crybwyll, er eu bod yn ei gweld yn anghyfleus i orfod nôl eu defaid o’r ffald, bod siarad â ni wedi bod o gymorth iddynt gan fod hyn wedi tynnu sylw at bynciau megis problemau ffensio.

“Mae’r berthynas waith rhwng Comisiwn Coedwigaeth Cymru a ffermwyr lleol wedi gwella’n aruthrol.”

Mae’r ddwy afr bellach wedi cael cartref newydd yn swydd Gaerloyw.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am Ymgyrch Saws Mint, cysylltwch â Jo-Anne Anstey ar 01633 580207, ffôn symudol 07979754029.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: jo-anne.anstey@forestry.gsi.gov.uk