Menu


Chwilio am bartner beicio mynydd mewn canolfan llwybrau beicio eiconig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 MAWRTH 2013DATGANIAD NEWYDDION: 15869

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n chwilio am rywun gyda’r brwdfrydedd a’r egni i gadw Parc Coedwig Coed-y-Brenin ar flaen y sȋn beicio mynydd ym Mhrydain.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rhedeg y ganolfan eiconig ar ran Llywodraeth Cymru, yn gwahodd tendrau am bartner busnes i helpu i ddatblygu cyfleoedd beicio yn y ganolfan lle tyfodd y llwybrau beicio pwrpasol cyntaf ym Mhrydain.

Bydd y bidiwr llwyddiannus yn rheoli’r adeilad mân-werthu, llogi a chynnal beiciau newydd sydd yn yr estyniad ganolfan ymwelwyr newydd £1.2 miliwn saith milltir y tu allan i Ddolgellau y disgwylir y bydd yn barod fis Mehefin.

Bydd gan y gofod 160m2 ffenestri blaen panoramig yn edrych i’r de tuag at Gadair Idris a bydd yn cynnwys siop drawiadol 100m2, yn ogystal â gweithdy a mannau storio ar gyfer fflyd o feiciau i’w llogi.

Meddai Dave Liddy, Ymgynghorydd Rheoli Ymwelwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae hwn yn gyfle masnachol ffantastig i fusnes weithio gyda ni yn y lleoliad eiconig hwn. 

“Rydyn ni’n chwilio yma am lawer mwy na rhywun sy’n llogi beiciau. Rydyn ni eisiau rhywun a fydd yn gallu’n helpu i adeiladu ar enw da rhagorol Parc Coedwig Coed-y-Brenin a chynyddu’r dylanwad positif y mae’n ei gael ar economi’r ardal. 

“Rydyn ni eisiau i bawb fod ar eu hennill, statws Parc Coedwig Coed-y-Brenin yn gwella a rhanddeiliaid lleol eraill hefyd yn elwa."

Disgwylir y bydd y bidiwr llwyddiannus yn helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr i’r safle ac yn ehangu’r amrywiaeth o bobl sy’n mwynhau manteision beicio yng Nghoed-y-Brenin, a ddenodd dros 150,000 o bobl y llynedd.

Ymysg y gwasanaethau y disgwylir i’r partner newydd eu cynnig mae:

• Mân-werthu beiciau, ategolion a "nwyddau traul y llwybrau" megis tiwbiau mewnol, diodydd a bariau egni.

• Llogi beiciau

• Hyfforddiant beicio mynydd, sesiynau blasu a gwasanaethau tywys i gynghori dechreuwyr ac arbenigwyr ynghylch ble a sut i gael y gorau o’r llwybrau

• Amrywiaeth o ddigwyddiadau beicio mynydd

• Marchnata’r adnoddau, yn lleol ac yn genedlaethol

• Gweithgareddau ymestyn allan, adeiladu cysylltiadau gyda busnesau, grwpiau beicio ac ysgolion

• Cynnig gwybodaeth cysylltiedig â’r safle i ymwelwyr
Gosodwyd gwahoddiad i dendro am y cyfle ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ddydd llun 25 Chwefror ac mae i'w gael ar http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-7nrkwg

Mae datblygiad Parc Coedwig Coed-y-Brenin yn rhan o bartneriaeth Canolfan Ragoriaeth Eryri sy’n cael ei harwain gan Gyngor Gwynedd ac yn cael ei chyllido'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Cydgyfeirio Ewrop yr Undeb Ewropeaidd trwy Croeso Cymru a Llywodraeth Cymru.

Daeth arian ychwanegol ar gyfer y prosiect gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Gwynedd, yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a Phartneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru.

O 1 Ebrill 2013 bydd Cyfoeth Naturiol Cymru'n cymryd drosodd y gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Llun: Estyniad i’r ganolfan ymwelwyr yn cael ei adeiladu, ble bydd yr adnodd beicio'n cael ei gartrefi.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Am ragor o wybodaeth ar y cyfle busnes ym Mharc Coedwig Coed-y-Brenin, cysylltwch â Dave Liddy ar 07881 502224, e-bost dave.liddy@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: dave.liddy@forestry.gsi.gov.uk