Menu


Tanwydd pren yn cadw gwesteion yn gynnes mewn adeiladau gwyliau ar fferm

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
22 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14133

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae ôl-troed carbon Cymru newydd leihau diolch i osod boeler biomas mewn adeiladau gwyliau ar fferm ger Melin Ifan Ddu, Pen-y-bont ar Ogwr. Llwyddodd perchnogion Gwyliau Fferm Gilfach Orfydd osod y system newydd i ddarparu dŵr poeth a gwres ar gyfer rhai a oedd yn aros yno ar eu gwyliau drwy grant gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Lle bach gwely a brecwast ac adeiladau gwyliau fferm hunanarlwyo yw Fferm Gwyliau Gilfach Orfydd sy’n cynnig llety ar y fferm ei hun. Mae’r safle’n cynnwys dau adeilad, pwll nofio, jacuzzi, a sawna a chanolfan gweithgareddau.

Mae’r boeler Hargassner 80kw, sydd newydd ei fewnosod, yn cael ei gyflenwad tanwydd o sglodion pren ac mae’n gysylltiedig â rhwydwaith gwresogi bach. Mae’r system hwn yn cyflenwi gwres a dŵr poeth i’r llety gwyliau a’r ganolfan gweithgareddau yn ogystal â gwresogi dŵr a thriniaeth awyr ar gyfer y pwll a’r jacuzzi.

Gosodwyd y boeler biomas gyda chymorth ariannol Cynllun Busnes Ynni Pren (WEBS). Mae WEBS yn brosiect gwerth £20 miliwn wedi ei ariannu’n rhannol gan £7.8 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’n cael ei redeg gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ac yn cynnig buddsoddiad ariannol i fentrau bach a chanolig ar gyfer systemau gwresogi tanwydd pren ac offer prosesu i ddatblygu’r farchnad bren gynaliadwy ac adnewyddadwy ledled Cymru.

Ond mae’r ymrwymiad i ynni adnewyddadwy gan berchnogion Gilfach Orfydd, sef Carl a Helen Platel, yn mynd yn bellach na’r boeler biomas - maent hefyd yn rheoli’r coetiroedd ar eu fferm i ddarparu’r tanwydd fydd ei angen ar y system newydd.

Mae’r pren yn cael ei gynaeafu ac wedyn ei brosesu gan gontractwr arbenigol mewn i sglodion ar y fferm cyn cael eu trosglwyddo o storfa tanwydd ar y safle.

Dywedodd Carl Platel, "Mae grant WEBS wedi ein galluogi ni i sicrhau bod ein busnes yn gynaliadwy o ran yr amgylchedd yn ogystal ag yn ariannol yn y dyfodol.

"Ymrestrwyd arbenigedd Gabriel Gallagher o Sustainable Energy yng Nghaerdydd, ac roedd y gwaith o’i fewnosod yn brosiect hydrin iawn.

"Roedd y broses yn un rhwydd a byddwn yn annog busnesau eraill i edrych ar gynllun WEBS fel gwelliant rhagorol i’w cynllun busnes.

"Mae’r ymdeimlad o hunan foddhad rydych yn ei gael yn rhywbeth na fyddwn i hyd yn oed wedi ei ragweld, heb sôn am y manteision ariannol."

Ynghyd â chefnogaeth grant ar gyfer mewnosod y system newydd, cafodd Mr a Mrs Platel gyngor gan dîm WEBS o ran agweddau technegol y prosiect a sut i gyflwyno eu cais.

Dywedodd Mike Pitcher, Rheolwr Rhaglen Ynni Pren, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae gwresogi tanwydd pren cyfoes yn ffurf lân, gyfleus a chynaliadwy o ynni adnewyddadwy.

"Drwy greu galw am bren yn lleol, gall Comisiwn Coedwigaeth Cymru annog mwy o berchnogion coetir i ddod â’r coetir mewn i reolaeth.

"Mae coetiroedd a reolwyd yn well yn cynnig enillion ariannol uwch i’w perchnogion ynghyd â gwella cynefinoedd bywyd gwyllt a chynnig cyfleoedd hamdden."

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chynllun grant WEBS, ewch i www.forestry.gov.uk/woodenergywales neu cysylltwch â Michelle Brunt ar 0300 068 0088, michelle.brunt@wales.gsi.gov.uk

Pennawd y llun: Gwyliau Fferm Gilfach Orfydd ger Melin Ifan Ddu, Pen-y-bont ar Ogwr.

NODIADAU AT OLYGYDDION

Tanwydd pren

Drwy ddefnyddio pren o goetiroedd sy’n cael eu rheoli’n dda mae gennym ffynhonnell adnewyddadwy o danwydd a chynnyrch eraill ynghyd â’r cyfle a’r cymhelliant i berchnogion coetiroedd reoli eu tir mewn modd cynhyrchiol, gan wella amodau ar gyfer bywyd gwyllt ac amwynderau.

Er bod llosgi pren yn rhyddhau carbon deuocsid, mae’r carbon deuocsid a gafodd ei amsugno yn ystod tyfiant gwreiddiol y coed ac wrth i goed newydd dyfu, yn gwneud yn iawn am hyn.

Lle mae pren yn cael ei gynaeafu ar gyfer tanwydd, a lle mae coed newydd yn cymryd lle coed cwympedig (er enghraifft, dan reolaeth coedwigaeth gynaliadwy), mae’r allyriadau net yn gostwng. Mae hyn oherwydd bod y carbon deuocsid a gafodd ei ryddhau mewn gwirionedd yn cael ei adamsugno gan y coed a blannwyd yn eu lle.

Mewn gwrthgyferbyniad i hyn, mae llosgi tanwydd ffosil fel glo neu olew yn rhyddhau carbon sydd wedi bod dan glo ac allan o’r system am filiynau o flynyddoedd, gan felly ychwanegu at lefel gyffredinol y carbon atmosfferig.

Gall defnyddio pren fel tanwydd yn lle tanwydd ffosil gyfrannu at dargedau cenedlaethol i gynyddu’r defnydd o ynni adnewyddadwy a thargedau byd-eang i ostwng allyriadau carbon.

Cynllun Busnes Ynni Pren (WEBS)

Nod y Cynllun Busnes Ynni Pren yw darparu cefnogaeth arian grant i ficrofusnesau, mentrau bach a chanolig (SMEau) a mentrau cymdeithasol i ddatblygu’r farchnad gwres pren cynaliadwy ac adnewyddadwy ledled Cymru.

Mae tri math o brosiect yn gymwys ar gyfer buddsoddiad cyfalaf:

  • Systemau gwresogi tanwydd pren
  • Gwaith Gwres a Phŵer Cyfunedig (CHP) tanwydd pren ar raddfa fach
  • Busnesau cyflenwi tanwydd pren

Cynllun budd-dal grant gwerth £20 miliwn wedi ei reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yw WEBS. Mae’r gronfa’n cynnwys £7.8 miliwn o arian Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Llywodraeth Cynulliad Cymru; daw’r gweddill o ffynonellau ariannu cyfatebol amrywiol.

Mae WEBS yn brosiect Cymru gyfan ac mae ymyriadau ar gyfer ymgeiswyr unigol yn debygol o fod hyd at 41% yn Ardal Gydgyfeirio Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a 31% yn ardal Cystadleurwydd a Chyflogaeth Ranbarthol Dwyrain Cymru.

Prosiect pedair blynedd sy’n rhedeg o 2009 hyd 2013 yw WEBS. Mae WEBS yn adeiladu ar brofiad cylch blaenorol o gyllido, oedd wedi ei gefnogi gan gyllid Ewrop, a gafodd ei reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru rhwng 2004 a 2008, gan arwain at 17,000 tunnell o garbon deuocsid yn cael eu harbed bob blwyddyn drwy ddefnyddio 33,000 tunnell o danwydd glân, cynaliadwy. Cyllidwyd 80 cynllun a oedd yn cynnwys cynlluniau gwresogi adeiladau yn y sector masnachol a’r sector cyhoeddus, o fusnesau twristiaeth bach gwledig, busnesau gweithgynhyrchu a safleoedd sector cyhoeddus gan gynnwys ysbytai ac ysgolion. Yn ogystal, cyllidwyd ystod o fusnesau cyflenwi tanwydd oedd yn cynhyrchu sglodion a phelenni pren, fel melinau llifio a gwaith prosesu pren.

Am fwy o wybodaeth ar WEBS ewch i www.forestry.gov.uk/woodenergywales

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) yn rhan o Adran yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac maen gyfrifol am weinyddu Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

Yn ystod y cyfnod rhwng 2007 a 2013, dyrannwyd oddeutu £1.9 biliwn i Gymru gan yr Undeb Ewropeaidd a fydd yn cael ei sianeli drwy raglenni Cydgyfeiriant ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Rhaglenni Cystadleurwydd a Chyflogaeth Ranbarthol ar gyfer Dwyrain Cymru.

Bydd y cyllid hwn yn cynhyrchu buddsoddiad o dros £3 biliwn a bydd yn cael ei ddefnyddio i wella twf economaidd a chyflogaeth yn unol â strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac agendâu Lisbon a Gothenburg yr UE. Nod WEFO yw sicrhau bod rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2007-2013 yn gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon i Gymru, ynghyd ag arolygu terfyn rhaglenni 2000-2006.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae 14% o dir Cymru yn goetiroedd. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% o’r cyfanswm (sef 126,000 hectar/311,000 erw).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoli coedwigaeth drwy ddosbarthu trwyddedau cwympo.

Yn ogystal mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac yn cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Am fwy o wybodaeth ar goetiroedd Cymru ewch i www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk 0300 068 0057

e-mail: michelle.brunt@forestry.gsi.gov.uk