Menu


Dod o hyd i goetiroedd hynafol yn y coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
17 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13716

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae coetiroedd hynafol yn rhan o dirwedd Cymru. Mae’r coetiroedd hyn, sy’n ganrifoedd oed, yn cynnal rhywogaethau lawer o blanhigion a bywyd gwyllt sy’n dibynnu ar yr amgylchedd newidiol ond cyson sy’n cael ei greu gan goed marw a choed sy’n marw a golau haul toredig.

Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd y Rhestr o Goetiroedd Hynafol, sef cofnod wedi’i seilio ar fapiau o’r ardaloedd hynny sydd wedi bod dan goed ers 1600 o leiaf, yn cael ei diweddaru.

Ers i’r rhestr gyntaf gael ei chynhyrchu tua 30 mlynedd yn l, mae’r dechnoleg ar gyfer casglu data o’r fath wedi gwella’n sylweddol ac mae gwell ffynonellau gwybodaeth wedi dod i’r fei.

Comisiynwyd y diweddariad cynhwysfawr hwn gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar y cyd Chyngor Cefn Gwlad Cymru a Choed Cadw.

Bydd y diweddariad hefyd yn nodi cyn goetiroedd hynafol sydd wedi cael eu plannu chonwydd i gwrdd ’r galw am goed dros ddegawdau lawer – caiff y coetiroedd hyn eu hadnabod fel Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol (PSCH/PAWS).

Bydd y wybodaeth hon yn llywio penderfyniadau ynghylch adfer rhai Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol i’w cyflwr naturiol drwy gael gwared ’r coed anfrodorol a phlannu rhywogaethau llydanddail brodorol megis derw, bedw, criafol ac ynn yn eu lle. Mae gwaith o’r fath yn helpu i gynyddu’r amrywiaeth o rywogaethau o blanhigion a bywyd gwyllt yn y coetir drwy wella cynefinoedd a darparu bwyd a chysgod.

Bydd porfeydd coediog – coed hynafol a hen sy’n tyfu mewn tir pori – hefyd yn cael eu cofnodi’n systematig fel rhan o’r broses o ddiweddaru’r rhestr. Er gwaethaf gwerth ecolegol porfeydd coediog, nid ydynt wedi’u diogelu dan y gyfraith, ac mae’n bosibl felly y bydd eu cynnwys ar y rhestr yn gymorth i’w diogelu rhag cael eu difrodi neu eu dinistrio.

Meddai Michelle van Velzen, Rheolwr Polisi a Rhaglenni Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae coetiroedd hynafol yn adnodd gwerthfawr na ellir ei ail-greu.

"Bydd y diweddariad hwn o’r Rhestr o Goetiroedd Hynafol yn sicrhau y bydd gennym y wybodaeth fwyaf cynhwysfawr a chywir am natur a maint y coetiroedd hynafol yng Nghymru.

"Bydd y rhestr newydd yn cael ei defnyddio gan wahanol sefydliadau i helpu i ddiogelu ac adfer ein coetiroedd hynafol."

Bydd y diweddariad yn cael ei gwblhau ym mis Mawrth 2011 a chaiff y wybodaeth newydd ei chyflwyno i awdurdodau lleol i’w defnyddio wrth ddatblygu polisi cynllunio sy’n effeithio ar goetiroedd.

Comisiynwyd y Grŵp Geo Wybodaeth (Geo Information Group), sy’n arweinydd ym maes darparu cynhyrchion gwybodaeth geo-ofodol, i ddiweddaru’r Rhestr o Goetiroedd Hynafol. Bydd yn defnyddio mapiau Arolwg Ordnans wedi’u digido o’r 1800au ynghyd ffotograffau o’r awyr o Restr Goedwigoedd Genedlaethol 2006.

NODIADAU I OLYGYDDION

Coetir hynafol

Cafodd y cysyniad o ‘goetir hynafol’ ei ddatblygu yn y 1970au a’r 1980au pan ddangosodd astudiaethau bod coetiroedd sydd wedi bod gorchudd coed parhaol am ganrifoedd o werth cadwraethol uwch na’r rheiny a oedd wedi cael eu datblygu’n ddiweddar.

Rhestr o Goetiroedd Hynafol

Cychwynnwyd y Rhestr o Goetiroedd Hynafol (AWI), a oedd yn ceisio rhestru pob coetir hynafol ym Mhrydain, gan y cyn Gyngor Gwarchod Natur. Ci’r Rhestr o Goetiroedd Hynafol ei defnyddio i ddynodi coetiroedd o werth cadwraethol uchel er mwyn helpu i flaenoriaethu’r gwaith o’u diogelu.

Mabwysiadwyd dyddiad man cychwyn o 1600 OC gan fod mapiau rhesymol ar gael o’r cyfnod hwn (yn Lloegr o leiaf). Fodd bynnag, dyddiad mympwyol yw 1600 OC, ac nid oes unrhyw doriad ecolegol clir.

Y brif ffynhonnell gwybodaeth yng Nghymru oedd Ail Olygiad y mapiau Arolwg Ordnans 1" o ddechrau’r 1800au. Roedd yn anodd dehongli’r mapiau hyn mewn ardaloedd mynyddig gan fod y croes-liniogi a ddefnyddiwyd i ddynodi llethrau serth yn tueddu i guddio’r symbolau coed.

Mae Landmark yn ddiweddar wedi cynhyrchu fersiwn ddigidol raster wedi’i hortho-gywiro o’r mapiau o Gyfres Sirol 1af graddfa 1:2500 yr Arolwg Ordnans, y cyhoeddwyd y gyfres gyntaf ohonynt, a adwaenid fel Epoch 1, rhwng 1843 a 1893. Mae’r mapiau hyn yn cynnig sail lawer mwy eglur a chywir ar gyfer disgrifio coetiroedd hynafol, a byddant yn cael eu defnyddio i adolygu’r Rhestr o Goetiroedd Hynafol.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: emma.small@forestry.gsi.gov.uk