Menu


Prosiect newydd i ganfod beth sy’n gyrru'r amgylchedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
30 MAWRTH 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15382

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae gwyddonwyr Prifysgol wedi ymuno â gwyddonwyr y Llywodraeth i droi Dyffryn Dyfi yn labordy ymchwil awyr agored a allai daflu goleuni newydd ar sut y mae gwahanol agweddau o’r amgylchedd yn gweithio gyda’i gilydd.

Mae rhai o feddylwyr praffaf Cymru ar yr amgylchedd wedi sefydlu Llwyfan Ymchwil Dalgylch a Choetiroedd Dyfi.  Cafodd ei lansio ym Machynlleth dydd Iau (29 Mawrth) i astudio sut y mae’r tir, y dŵr a’r aer rydyn ni'n ei anadlu yn cydweithio a sut rydyn ni'n cyd-fynd â nhw.

Mae arbenigwyr o Brifysgol Aberystwyth ac o Ymchwil Coedwig Cymru yn gobeitho y byddwn yn deall yn well yn y dyfodol egwyddorion rheoli'r amgylchedd drwy edrych ar sut y mae newid hinsawdd yn effeithio ar y tirlun a sut y mae pobl a bywyd gwyllt yn cydfynd â hynny.

Dywedodd y Gweinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, John Griffiths, yn lansiad y grŵp ymchwil newydd fod adnoddau naturiol Cymru - ein haer, ein tir, ein dŵr, a’n bywyd gwyllt yn hanfodol i gynnal ansawdd ein bywyd. 

“Maen nhw’n rhoi bwyd, dŵr, ynni, pren a nifer fawr o fanteision economaidd i ni.  Y rhain hefyd yw sylfaen tirluniau ac arfordir godidog Cymru a dyma’r cefndir i’n gweithgareddau hamdden”, meddai. 

“Rwy’n croesawu sefydlu Llwyfan Ymchwil Dalgylch a Choetiroedd Dyfi ac rwy’n siŵr y bydd yn gwneud cyfraniad pwysig i ddyhead Llywodraeth Cymru i reoli’r amgylchedd yn fwy unol, fel sy’n cael ei ddangos yn Cynnal Cymru Fyw. 

Fel rhan o’r prosiect, a fydd yn cynnwys y cyfan o Ddyffryn Dyfi, o flaen y dyffryn i lawr i'r arfordir, bydd holl goetir Llywodraeth Cymru sy'n cael ei reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yn cael ei ddynodi’n “Goedwig Ymchwil Cymru”.

Meddai’r Athro Hugh Evans, pennaeth Coedwig Ymchwil Cymru, “Bydd elfen coetir y prosiect yn rhan bwysig o lwyfan ymchwil graddfa ddalgylch a fydd yn adeiladu ar yr wybodaeth sydd eisoes yn bodoli ynghylch yr ardal amgylcheddol gyfoethog hon.

“Bydd y rhaglen ymchwil a monitro gyfun yn canolbwyntio'n gadarn ar wahanol swyddogaethau bioamrywiaeth, daeareg, geomorffoleg, hydroleg, priddoedd, llystyfiant, hinsawdd a gweithgareddau dynol.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd data o’r ymchwil sydd ar y gweill ac a ddaw yn y dyfodol yn ateb rhai cwestiynau allweddol, megis sut y mae coed yn dylanwadu ar y tirlun, gan gynnwys llif ac ansawdd dŵr, a bydd yn gosod sail cadarn o dystiolaeth ar gyfer rheoli ein hamgylchedd er budd pawb. 

Yn ogystal â bod yn sail i strategaeth Cymru Fyw Llywodraeth Cymru, bydd y prosiect hefyd yn cysylltu ag Eco Dyfi, y fenter defnydd tir cynaliadwy gan ffermwyr a thirfeddianwyr.

Mae nifer fawr o gynefinoedd yn nyffryn Dyfi, o orgorsydd yn y mynyddoedd, coetiroedd a ffermdir yn is i lawr a chorsydd heli, fflatiau mwd a thwyni tywod ar yr arfordir. 

Mae'r Dyffryn yn un o ddim ond dwy ardal yn y DU sydd wedi'u dynodi'n 'biosffer' gan Unesco (Sefydliad Addysgiadol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig).

Mae biosfferau, sy’n cael eu henwebu gan lywodraethau cenedlaethol, yn ardaloedd sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol ble mae pobl yn gweithio i gydbwyso cadwraeth bioamrwyiaeth gyda defnydd cynaliadwy. 

“Mae casglu gwybodaeth amgylcheddol, economaidd chymdeithasol yn dod yn gynyddol bwysicach er mwyn deall a rheoli tirluniau aml bwrpas ar adeg o newid amgylcheddol cyflym” meddai’r Athro Mark Macklin, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Dalgylch a’r Arfordir yn y Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau’r Ddaear ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy’n gyd sylfaenydd y llwyfan ymchwil newydd.

“Bydd Llwyfan Ymchwil Dalgylch a Choetiroedd Dyfi yn berthnasol i astudiaethau eraill, graddfa dalgylch, yn y DU a thramor ac yn hynod o ddefnyddiol i'r corff sengl newydd sy’n cael ei ddatblygu yng Nghymru."

Disgrifiodd Yr Athro John Harries, Prif Swyddog Gwyddonol Cymru ac Athro Arsylwi’r Ddaear yng Ngholeg Imperial Llundain, y fenter fel un “ cyffrous a blaengar”.

“Mae’r rhaglen hon yn berthnasol iawn i’r Corff Amgylcheddol Sengl sy’n cael ei ddatblygu yng Nghymru a fydd yn ymdrin â llawer o’r materion amgylcheddol brys y dydd, drwy ddefnyddio ein hamrywiaeth naturiol, ein dawn i gysylltu â’n gilydd, ac ein gallu i integreiddio data electronig.”

Pennawd: Yn lansio'r Llwyfan Ymchwil Dalgylch a Choetiroedd Dyfi, mae, o’r chwith Yr Athro Hugh Evans, Pennaeth Ymchwil Goedwig yng Nghymru; Trefor Owen, Cyfarwyddwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru; John Griffiths, Gweinidog  Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, Yr Athro Mark Macklin, Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau’r Ddaear ym Mhrifysgol Aberystwyth.

NODIAU I OLYGYDDION

Prifysgol Aberystwyth

Mae gan Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau’r Ddaear (IGES) Prifysgol Aberystwyth hanes hir o ymchwil i ddalgylch Dyfi (yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor Ariannu Addysg Uwch Cymru (HEFCW), awdurdodau lleol a diwydiant).  Mae hyn yn parhau, drwy Ganolfan Ymchwil Dalgylch ac Arfordir sy’n cael ei hariannu gan HEFCW a thrwy'r rhaglenni ymchwil presennol y mae NERC yn eu hariannu, sy'n cael eu harwain gan yr Athro Mark Macklin and Dr Paul Brewer.

Mae gan Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Chefn Gwlad (IBERS) ddiddordeb cryf yn ardal Dyfi.   Dangosodd ymchwil yn ddiweddar gan Dr Mike Christie a’r Athro Chris Thomas werth economaidd a chymdeithasol gwasanaethau ecosystemau sy’n cael eu darparu gan gynefinoedd yn cael eu gwarchod o dan Gynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth y DU a Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae dalgylch Dyfi yn gyfle unigryw i ymestyn y gwaith hwn drwy ymchwilio i sut y mae mosaig o gynefinoedd yn y dalgylch yn cyfuno i gyfrannu at ddarparu gwasanaethau pwysig a sut y gellid defnyddio polisi ar raddfa tirlun i gael y manteision a’r ddarpariaeth orau o wasanaethau ecosystemau.

Ymchwil Coedwig

Ymchwil Coedwig yw asiantaeth ymchwil y Comisiwn Coedwigaeth. Bydd sefydlu Llwyfan Ymchwil Dyfi yn gyfle gwych i wyddonwyr Ymchwil Coedwig gadarnhau dealltwriaeth wyddonol a datblygu gwybodaeth newydd mewn dalgylch coediog adnabyddus yng Nghymru. Drwy’r uned yn Aberystwyth, yn cael ei harwain gan yr Athro Hugh Evans, mae Ymchwil Coedwig yn gweithio gyda gwyddonwyr o ddarparwyr ymchwil eraill a’r sector prifysgolion ac, yn gynyddol, gyda phrosiectau amlddisgyblaethol sydd o berthnasedd uniongyrchol i ffurfwyr polisi, cynllunwyr a rheolwyr tir. 

Mae Llwyfan Dyfi yn cynnal nifer o raglenni ymchwil ar hyn o bryd, sy'n cynnwys gwaith ar strategaethau addasu coedwigoedd i newid hinsawdd, rheoli cydbwysedd nwyon carbon a thŷ gwydr coedwigoedd, gwasanaethau defnydd tir ac ecosystemau, monitro cyfun ar goedwigoedd, manteision cymdeithasol ac o lywodraethu coed, coetiroedd a choedwigoedd a dulliau rheoli amgen.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rheoli 6,000 hectar o gyfanswm o 24000 hectar dalgylch Dyfi. Drwy gymryd rhan yn llwyfan ymchwil Dyfi, bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweithio i werthuso dylanwadau tymor hir coetiroedd yn y tirlun a sut y mae gwaith mewn coetiroedd a newid mewn dulliau rheoli yn effeithio ar amrywiaeth o ganlyniadau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Bydd cyfuno ag ymchwil dalgylch Dyfi yn helpu Comisiwn Coedwigaeth Cymru, a’r sector coedwigaeth ehangach, i wneud dewisiadau wrth weithio sy'n ystyried adnoddau naturiol mewn ffordd sy'n arwain at y canlyniadau gorau i bobl heb gyfaddawdu ar ddewisiadau a’r systemau naturiol o fewn a thu allan i ffiniau coetiroedd yn y dyfodol.
I gael rhagor o wybodaeth ynghylch Llwyfan Ymchwil Dalgylch a Choetiroedd Dyfi, ewch i
www.forestry.gov.uk/forestresearch neu cysylltwch â’r Athro Hugh Evans ar hugh.evans@forestry.gsi.gov.uk, yr Athro Mark Macklin ar 01970 622656 / mvm@aber.ac.uk neu Dr Paul Brewer ar 01970 622586 / pqb@aber.ac.uk , Canolfan Ymchwil Dalgylch ac Arfordir, Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau’r Ddaear ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ymholiadau’r cyfryngau at Clive Davies, Swyddog y Wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: hugh.evans@forestry.gsi.gov.uk