Menu


Rhybuddio garddwyr am blâu o wledydd tramor

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
2 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13660

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Wrth iddi gynhesu, bydd garddwyr yn heidio i ganolfannau garddio ar hyd a lled Cymru i brynu planhigion a llwyni i roi bywyd newydd i’w gerddi.

Yn uchel ar eu rhestr siopa bydd coed a llwyni o bedwar ban byd y maent wedi arfer eu prynu’n lleol erbyn hyn.

Ond mae arbenigwr ar iechyd planhigion o adran Gymreig Ymchwil Coedwig, sy’n rhan o’r Comisiwn Coedwigaeth, yn rhybuddio garddwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth am unrhyw blâu a all fod wedi sleifio i mewn i Gymru ar eu planhigion newydd.

Mae’r plâu dinistriol hyn yn cynnwys dau fath o chwilen hirgorn o Asia sydd wedi cael eu darganfod sawl gwaith yn y DU ar goed masarn sy’n cael eu mewnforio ac yn y pren sy’n cael ei ddefnyddio i bacio amrywiaeth eang o nwyddau.

Mae’r chwilod du a gwyn trawiadol hyn yn cael eu henw cyffredin o’r antenau hir sydd ganddynt. Pan fyddant wedi ymestyn y rhain, maent mor hir â lled cerdyn credyd.

Maent yn achosi pryder mawr gan eu bod yn ymosod ar amrywiaeth eang o goed llydanddail a llwyni addurnol, a gall y canlyniadau fod yn angheuol. Maent eisoes wedi ymsefydlu ar dir mawr Ewrop a chred yr arbenigwyr y gallent ymsefydlu yma hefyd.

Yn y gorffennol, byddai llawer o blâu yn marw ar ôl cyrraedd Prydain gan nad oedd yr hinsawdd yn ffafriol iddynt ond heddiw mae newid yn yr hinsawdd yn golygu bod mwy o gyfle iddynt ymgartrefu’n llwyddiannus.

Meddai Dr Hugh Evans, Pennaeth Ymchwil Coedwig yng Nghymru, "Er gwaethaf y rheolau presennol ar iechyd planhigion sy’n lleihau’r cyfle i blâu wneud eu ffordd i Brydain, mae rhai’n dal i fynd drwy’r rhwyd a gallant gael effaith ddifrifol ar ein coetiroedd a’n gerddi.

"Er bod yr amrywiaeth enfawr o blanhigion mewn canolfannau garddio yn hybu masnach fyd-eang ac yn rhoi dewis aruthrol i ni, nid ydym yn gwerthfawrogi bob amser y gall pethau byw, yn enwedig plâu ac organebau sy’n peri haint, gael eu symud hefyd ar hyd y llwybrau masnach hyn.

"Mae’r newidiadau yn y tywydd wrth fodd y plâu eu hunain ac, yn ychwanegol at hyn, mae’r coed lletyol posibl yn cael eu gwanhau gan dymereddau uwch a glawiad is yr haf, ac felly’n fwy agored i ymosodiadau gan eu gelynion."

Yma yng Nghymru, ynghyd â gweddill y DU, mae’r môr yn rhwystr i oresgyniadau naturiol ac mae nifer o fesurau yn eu lle i leihau’r posibilrwydd y bydd pobl yn cyflwyno plâu newydd.

Ychwanegodd Dr Evans, "Cadw plâu allan yw’r strategaeth fwyaf effeithiol, ond y cam nesaf yw cael rhybudd cynnar o blâu newydd sy’n effeithio ar ein coed a’n planhigion. Mae gwyliadwriaeth yn rhan hanfodol o’r broses hon.

"Dylai unrhyw un sy’n gweld arwyddion o blâu ar unrhyw goed a brynant gysylltu ag Arolygydd Iechyd Planhigion a Hadau lleol yr Asiantaeth Ymchwil Bwyd a’r Amgylchedd (FERA) i gael cyngor."

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y chwilen hirgorn a phlâu eraill ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth – www.forestry.gov.uk – neu ar wefan FERA – www.fera.defra.gov.uk.

Pennawd i’r llun: chwilen hirgorn o China

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru, Gwasanaeth Iechyd Planhigion y Comisiwn Coedwigaeth a’r Asiantaeth Ymchwil Bwyd a’r Amgylchedd (FERA) yn gweithio gyda’r Comisiwn Ewropeaidd, drwy ei Bwyllgor Sefydlog ar Iechyd Planhigion, i ddatblygu a chymhwyso mesurau i leihau nifer y plâu sy’n cyrraedd.

2. Mae Ymchwil Coedwig yn rhan o’r Comisiwn Coedwigaeth, sef adran coedwigaeth y llywodraeth ym Mhrydain Fawr. Mae’n ymgymryd ag ymchwil wyddonol o’r radd flaenaf ac yn datblygu technolegau sy’n berthnasol i goedwigaeth i amrywiaeth o gleientiaid mewnol ac allanol. I gael gwybodaeth bellach, ewch i www.forestresearch.gov.uk.

3. Mae gan Ymchwil Coedwig raglen ymchwil uchel ei pharch sydd wedi hen ennill ei phlwyf ym maes plâu ac afiechydon sy’n effeithio ar goed. Mae ar flaen y gad yn y gwaith o ddatblygu a deall bioleg, lledaeniad a rheoli Phytophthora ramorum, ac achos a lledaeniad y dirywiad derw llym yn ogystal â’r ymdrechion i reoli’r malltod nodwyddau band coch (Dothistroma septosporum). Mae hefyd yn gweithio ar blâu pryfed megis gwyfyn turio dail y gastanwydden (Cameraria ohridella) a gwyfyn gorymdeithiol y dderwen (Thaumetopoea processionea), ac yn ymchwilio i’r sefyllfa gyda gwyfyn llabedog y binwydden (Dendrolimus pini) ym Mhrydain – cafodd ei ddarganfod yn ddiweddar yn bridio mewn pinwydd yng ngogledd yr Alban. Mae’r ymchwil hwn yn darparu’r dystiolaeth wyddonol sydd ei hangen i ddatblygu cyngor rheoli cadarn i ymladd yn erbyn effeithiau niweidiol plâu ac afiechydon ar goed.

4. Mae Ymchwil Coedwig hefyd yn gweithio i ddeall sut y bydd newid hinsawdd yn dylanwadu ar amrywiaeth a difrifoldeb plâu ac afiechydon sy’n effeithio ar goed a choedwigoedd ym Mhrydain.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: hugh.evans@forestry.gsi.gov.uk