Menu


Tŷ te myfyrwyr yn blethwaith perffaith

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 GORFENNAF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14795

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd wedi meistroli techneg hynafol a ddyfeisiwyd gan y Celtiaid i adeiladu tŷ te Japaneaidd traddodiadol, gan ddefnyddio coed cyll o goetir sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru.

Seiliodd y naw myfyriwr pensaernïaeth blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn eu hadeilad ar dŷ te o’r unfed ganrif ar bymtheg mewn teml yn Kyoto a gynlluniwyd gan y meistr te Japaneaidd Sen No Rikyu.

Gyda chymorth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, buont yn casglu ffyn wedi’u torri o goed cyll yng nghoetir Parc y Fan ger Caerffili er mwyn gwneud rhannau allweddol o’r adeilad fframwaith coed, lle mae pobl yn gallu eistedd ac ymlacio wrth yfed te ar diroedd y brifysgol.

Bu staff o Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan yn dysgu’r dechneg o adeiladu â phlethwaith a chlai i’r myfyrwyr. Techneg hynafol yw hon sydd wedi cael ei defnyddio am o leiaf 6,000 o flynyddoedd ac sy’n parhau’n boblogaidd mewn llawer rhan o’r byd.

Pan ddefnyddir plethwaith a chlai i wneud muriau, mae plethwaith o ffyn yn cael ei osod o fewn fframwaith coed a’i orchuddio â defnydd gludiog sydd fel rheol yn cael ei wneud o gyfuniad o bridd gwlyb, clai, tywod, tail a gwellt.

Mae’n dod yn boblogaidd eto mewn ardaloedd mwy datblygedig fel techneg adeiladu gynaliadwy sy’n cael effaith fach, oherwydd y gall defnyddio coed fel defnydd adeiladu helpu i ostwng ein hallyriadau CO2.

Hyd at ddiwedd y ddeunawfed ganrif, câi plethwaith a chlai ei ddefnyddio i lenwi’r paneli mewn adeiladau fframwaith coed traddodiadol yng Nghymru.

Meddai Emma Louise Felkin, un o geidwaid coedwig CC Cymru, “O blith yr holl ddefnyddiau adeiladu cyffredin a ddefnyddiwn, coed sydd â’r ôl-troed carbon lleiaf, ac mae’n wych gweld y myfyrwyr yn dangos pa mor amlbwrpas y gall fod.

“Mae coed hefyd yn adnodd adnewyddadwy a, drwy reoli ein coetiroedd yn gynaliadwy, gall ddarparu cyflenwad di-ben-draw o ddefnydd mewn ffordd sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd.”

Cymerodd ddwy wythnos a hanner i’r myfyrwyr, sy’n dilyn y cwrs pensaernïaeth Vertical Studio, adeiladu’r tŷ te, sy’n mesur tua dau fetr wrth ddau fetr, gan ddefnyddio cannoedd o ffyn cyll wedi’u torri o’r coetir sy’n cael ei reoli gan CC Cymru.
 
Pennawd: Eiliad o lonydd i ymwelydd â’r tŷ te Japaneaidd.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Yr Amgueddfa Werin yw un o amgueddfeydd awyr agored mwyaf blaenllaw Ewrop a dyma atyniad treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru. Yn ystod yr 50 mlynedd diwethaf mae dros 40 o adeiladau gwreiddiol o wahanol gyfnodau hanesyddol wedi cael eu hailgodi yn y 100 erw o barcdir, yn eu plith tai, fferm, ysgol, capel a Sefydliad y Gweithwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am goetir Parc y Fan, cysylltwch ag Emma Louise Felkin ar 02920 886863, ffôn symudol 07824 857541.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk