Menu


Pobl fawr y goedwig yn cael y ffeithiau am ddyfodol adnewyddadwy Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
28 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13752

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Daeth grŵp o arweinyddion ym myd coedwigaeth, gan gynnwys Cadeirydd newydd a Chyfarwyddwr Cyffredinol y Comisiwn Coedwigaeth, ar ymweliad i Gymru i weld sut roedd y wlad yn gostwng ei hallyriadau CO2.

Bu’r ddirprwyaeth  rymus ar daith o amgylch dau ddatblygiad allweddol yn ne Cymru, sydd wrth galon ymrwymiad ynni adnewyddadwy Gymru.

Bu’r grŵp – dan arweiniad Cadeirydd y Comisiwn Coedwigaeth Pamela Warhurst a’r Cyfarwyddwr Cyffredinol Tim Rollinson – ar ymweliad â safle datblygu’r fferm wynt fwyaf ar y tir, yng Nghoedwig Rhigos ger Port Talbot.

Mae datblygiad ffermydd gwynt yn elfen allweddol o strategaeth ynni adnewyddadwy Llywodraeth Cynulliad Cymru. 

Yn ogystal, cafodd y grŵp daith dan arweiniad o’r gwaith Western Bio-Energy ger Port Talbot, sy’n llosgi 160,000 tunnell o danwydd coed glân bob blwyddyn - ac mae 66,000 tunnell ohono’n cael ei gyflenwi gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru - i gynhyrchu digon o drydan ar gyfer 31,000 o gartrefi.

Mae Comisiynwyr Coedwigaeth Prydain yn ymweld â Chymru bob dwy flynedd a phwrpas yr ymweliad eleni oedd gweld sut roedd Cymru’n torri ei hallyriadau CO2 drwy ddefnyddio mwy o goed ar gyfer ynni yn lle tanwydd ffosil.

Yn ogystal, roedd y grŵp yn cynnwys Cyfarwyddwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Trefor Owen a Chomisiynwyr o Gymru, Yr Alban a Lloegr.

Dywedodd Mr Owen, "Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gwneud ymrwymiad cyhoeddus i leihau ein hallyriadau CO2 ac mae pwyslais cynyddol ar ynni adnewyddadwy yn ganolog i gyrraedd ei thargedau uchelgeisiol.

"Mae strategaeth Llywodraeth y Cynulliad, sef Coetiroedd i Gymru, yn esbonio sut mae gan ein coed a’n coetiroedd rôl allweddol i’w chwarae yn ymladd newid yn yr hinsawdd ac roeddwn wrth fy modd yn dangos i Gomisiynwyr y Goedwigaeth sut mae CC Cymru’n cwrdd â’r her hwn."

Yn ogystal, cyfarfu’r Comisiynwyr â staff CC Cymru yn y theatr coetir awyr agored, Theatr Tymaen, sy’n safle poblogaidd ar gyfer grwpiau cymunedol coedwig Afan.

Pennawd: David Fisher o Eco2, rheolwyr gwaith Western Wood Bio-Energy, yn esbonio pwynt ynglŷn ag ynni adnewyddadwy i’r Comisiynwyr yn ystod taith o amgylch y gwaith.

NODIADAU AT OLYGYDDION 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r 126,000 hectar/311,000 erw o goetir sydd yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae 11 o Gomisiynwyr Coedwigaeth ym Mhrydain Fawr, gan gynnwys tri yng Nghymru  - Trefor Owen, Jon Owen Jones a Judith Webb. Maent yn cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn ac yn ymweld â Chymru pob dwy flynedd.

Am fwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ewch i wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar  www.forestry.gov.uk/wales
Ymholiadau’r cyfryngau at Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: james.laing@forestry.gsi.gov.uk