Menu


Disgyblion Gwynedd yn plannu coed er budd yr amgylchedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14260

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae disgyblion o bump o ysgolion Gwynedd wedi bod yn dysgu am fuddiannau amgylcheddol plannu a gwarchod coed ac wedi cael y cyfle i roi ei gwybodaeth ar waith drwy blannu coed cynhenid ar dir yr ysgolion.

Darparwyd y coed gan dîm Coedwigoedd er mwyn Dysgu, Comisiwn Coedwigaeth Cymru. Bu i aelodau o’r tîm ymweld ar ysgol o flaen llaw i drafod y nifer o ffyrdd mae coed yn helpu’r amgylchedd, o ddarparu cynefin ar gyfer bywyd gwyllt i gyfrannu at y frwydr yn erbyn newid hinsawdd

Bu’r plant a’u hathrawon yn ddiwyd yn plannu coed yn y diwrnod a drefnwyd mewn partneriaeth â thîm Trefi Taclus Cyngor Gwynedd.

Y pum ysgol a gymrodd rhan oedd Ysgol Abercaseg, Bethesda; Ysgol Crud y Werin, Aberdaron; Ysgol Cymerau, Pwllheli; Ysgol Bontnewydd ger Caernarfon ac Ysgol Coed Menai, Bangor.

Meddai Sarah Collick, Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar gyfer Gwynedd, “Roedd yr ysgolion yn dymuno cynyddu'r nifer o goed ar dir yr ysgolion - er mwyn dysgu ac er mwyn y bywyd gwyllt.

“Bu i ni siarad efo’r plant ynglŷn â’r math o fywyd gwyllt sydd i’w canfod mewn coedwigoedd a fyddai’n debygol o ddefnyddio’r coed pan fyddent wedi tyfu, megis wiwerod, adar a phryfaid. Roedd hefyd yn gyfle i drafod gwahanol ffyrdd rydym yn defnyddio coed, megis i wresogi, i wneud papur ac i ymladd newid hinsawdd.

“Drwy blannu coed a’i gwylio yn tyfu, mae’r plant yn cael teimlad o lwyddiant ac yn teimlo eu bod nhw yn gallu gwneud rhywbeth ymarferol i wella’r amgylchedd.”

Bu i’r ysgolion blannu rhwng 15 a 80 o goed, am resymau gwahanol:

Plannodd Ysgol Abercaseg goed mewn ardal sydd yn ffinio coedwig bresennol, ychwanegodd Ysgol Cymerau ac Ysgol Coed Menai mwy o goed mewn ardaloedd bywyd gwyllt.

Nid oedd gan Ysgol Crud y Werin goed, roeddent yn dymuno creu perthi i’r plant gael chwarae ynddynt. Cafodd un goeden hefyd ei phlannu yn ardal y babanod i ddarparu cysgod ar gyfer y plant ieuengaf.

Roedd gan Ysgol Bontnewydd ddigonedd o goed yn dilyn sefydlu perllan Gymreig gyda chymorth gan grant i wella tiroedd ysgol. Cafodd 15 o goed eu plannu mewn ardal oedd wedi ei neilltuo fel coetir ger yr afon.

Meddai Iona Thomas, Swyddog Trefi Taclus, Cyngor Gwynedd, “Mae plannu coed yn ffordd wych i blant wella ei hamgylchedd.

“Roeddem yn ffodus i weithio mewn partneriaeth gyda Comisiwn Coedwigaeth Cymru  ar y prosiect yma, oedd yn galluogi plant i ddysgu am y buddiannau o blannu coed wrth roi synnwyr o falchder iddynt am yr ardal ble maent yn byw.”

NODIADAU’R GOLYGYDD

Mae tua 14% o Gymru wedi ei orchuddio gan goed. O hyn, mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer coedwigaeth ac yn rheoli’r coedwigoedd ar ei rhan.

Mae tîm Coedwigoedd er mwyn Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnig profiadau dysgu mewn coedwigoedd drwy Gymru, yn cefnogi datblygu a chynnal Ysgolion Coedwigoedd ac yn hwyluso Menter Addysg Coedwigaeth ar ran ei bartneriaid.

Am ychwaneg o wybodaeth ynglŷn â gweithgareddau’r tîm Coedwigoedd ar gyfer Dysgu yng Ngwynedd cysylltwch â Sarah Collick drwy 01492 281724, ffôn symudol 07785 364917, e-bost sarah.collick@forestry.gsi.gov.uk

Mae ychwaneg o wybodaeth ynglŷn â choedwigoedd Cymru ar gael drwy ymweld â  www.forestry.gov.uk/wales

Mae’r fenter Trefi Taclus yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Am ychwaneg o wybodaeth am y fenter yng Ngwynedd ffoniwch 01766 771000 neu gyrrwch e-bost i trefitaclus@gwynedd.gov.uk

Cyswllt swyddfa cyfathrebu Comisiwn Coedwigaeth Cymru: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sarah.collick@forestry.gsi.gov.uk