Menu


Grant yn hybu egni gwyrdd mewn clinig therapi amgen

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
29 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14063

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’r gwres a dŵr poeth mewn clinig therapi amgen ger y Drenewydd bellach yn cael eu cyflenwi gan egni amgen, yn dilyn grant gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae’r Cynllun Busnes Egni Coed (CBEC/WEBS) wedi helpu i dalu am osod boeler coed i ddarparu gwres canolog a dŵr poeth yng nghlinig ‘Milner Acupuncture’ ym Metws Cedewain ger y Drenewydd.

Prosiect gwerth £20 miliwn yw’r CBEC, ac mae’n cael ei ariannu’n rhannol gan £7.8 miliwn o Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r prosiect yn cael ei redeg gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, ac mae’n cynnig buddsoddiad cyfalaf i fusnesau bach a chanolig ar gyfer prynu systemau gwresogi tanwydd coed a chyfarpar prosesu i ddatblygu’r farchnad gwres coed cynaliadwy ac adnewyddadwy ar draws Cymru.

Mae’r boeler coed Vigas 40kw newydd yng nghlinig aciwbigo Milner yn sicrhau bod yr ystafelloedd therapi, lle rhoddir triniaethau aciwbigo a seicotherapi, yn cael eu cadw ar wres optimwm cyson.

Mae’r CBEC hefyd wedi rhoi cymorth tuag at y gwaith o osod paneli solar ar do’r adeilad, a bydd y rhain yn cefnogi’r system llosgi coed drwy gyflenwi dŵr poeth ar rai adegau o’r flwyddyn. I sicrhau bod y system yn gweithio’n effeithiol, gosodwyd tanc mawr i storio dŵr poeth fel rhan o’r system.

Ond nid oes ball ar frwdfrydedd y perchenogion, Keith a Jane Milner. Nid yw’r boeler tanwydd coed a’r paneli solar ond rhan o’u hymrwymiad i effeithlonrwydd egni a mesurau arbed carbon.

Yn 2004, plannodd y ddau 3,300 o goed sy’n frodorol i’r ardal. Yn ogystal ag annog bywyd gwyllt a gwella’r tir, bydd y coed hyn yn cyflenwi peth o’r tanwydd ar gyfer y boeler coed.

Mae’r ddau hefyd wedi gosod twll turio i gyflenwi’r holl ddŵr ar gyfer y busnes ac at ddefnydd domestig, ac maent wedi addasu adeiladau allan ar gyfer y busnes gan ddefnyddio dulliau ynysu soffistigedig, gwres tanlawr a golau naturiol.

Meddai Keith Milner, "Rydym wedi bod yn astudio gwyddor newid hinsawdd a chynhesu byd eang ers rhai blynyddoedd.

"Buom yn treulio peth amser yn ymchwilio i wahanol ddulliau o wella effeithlonrwydd egni, ac yn ceisio cyngor proffesiynol ar y ffordd orau o leihau ôl troed carbon y cartref a’r busnes.

"Mae’r boeler coed a’r paneli solar yn rhan allweddol o’n gweledigaeth i symud tuag at sylfaen ecolegol gadarn ar gyfer ein hanghenion egni ac rydym bellach, gyda chymorth y Cynllun Busnes Egni Coed, wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio olew a thrydan ar gyfer gwresogi a darparu dŵr poeth."

Yn ogystal â derbyn cymorth grant tuag at osod y system newydd, cafodd Mr a Mrs Milner gyngor gan y tîm CBEC ar agweddau technegol y prosiect a sut i wneud cais.

Meddai Mike Pitcher, Rheolwr Rhaglen Egni Coed, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae gwres tanwydd coed modern yn ffurf ar egni adnewyddadwy sy’n lân, yn gyfleus ac yn gynaliadwy.

"Drwy greu galw am goed yn lleol, gall Comisiwn Coedwigaeth Cymru annog mwy o berchenogion coetir i ddod â’u coetiroedd dan reolaeth.

"Mae coetiroedd sy’n cael eu rheoli’n well yn dod ag incwm gwell i’w perchenogion, ac maent hefyd yn gwella cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt ac yn cynnig cyfleoedd hamdden."

I gael rhagor o wybodaeth am gynllun grant CBEC, ewch i www.forestry.gov.uk/woodenergywales neu cysylltwch â Michelle Brunt ar 0300 068 0088, michelle.brunt@wales.gsi.gov.uk.

Pennawd ar gyfer y llun: Keith Milner ar safle’r busnes

NODIADAU I OLYGYDDION

Tanwydd Coed

Mae defnyddio coed o goetiroedd sy’n cael eu rheoli’n dda yn darparu ffynhonnell egni adnewyddadwy a chynhyrchion eraill ac mae hefyd yn annog perchenogion coetiroedd i reoli eu tir mewn ffordd gynhyrchiol, gan wella’r amodau ar gyfer bywyd gwyllt a gweithgareddau hamdden.

Er bod y broses o losgi coed yn rhyddhau carbon deuocsid, mae hyn yn cael ei gydbwyso gan y carbon deuocsid sydd wedi cael ei amsugno yn y tyfiant gwreiddiol ac mewn coed newydd wrth iddynt dyfu.

Pan fydd coed yn cael eu cynaeafu ar gyfer tanwydd, a choed newydd yn cael eu plannu yn lle’r rhai a dorrwyd (er enghraifft, dan reolaeth coedwigaeth gynaliadwy), mae’r allyriannau net yn cael eu lleihau. Y rheswm am hyn yw bod y CO2 a gaiff ei ryddhau yn cael ei ail-amsugno’n effeithiol gan y coed newydd a blannwyd.

Yn wahanol i hyn, mae’r broses o losgi tanwydd ffosil megis glo neu olew yn rhyddhau carbon sydd wedi cael ei gloi, ac sydd wedi bod allan o’r system ers miliynau o flynyddoedd, ac mae hyn yn ychwanegu at lefel gyffredinol y carbon yn yr atmosffer.

Gall defnyddio coed fel tanwydd, yn lle tanwyddau ffosil, gyfrannu at dargedau cenedlaethol i gynyddu’r defnydd o egni adnewyddadwy a thargedau byd-eang i leihau allyriannau carbon.

Cynllun Busnes Egni Coed (CBEC/WEBS)

Nod y Cynllun Busnes Egni Coed yw darparu grant cyfalaf i gefnogi microfusnesau, mentrau bach a chanolig a mentrau cymdeithasol er mwyn datblygu’r farchnad gwres coed cynaliadwy ac adnewyddadwy ar draws Cymru.

Mae tri math o brosiect yn gymwys i dderbyn cymorth grant:

  • Systemau gwresogi tanwydd coed
  • Cynhyrchu trydan ar raddfa fach gan ddefnyddio coed – Gwres a Phŵer Cyfunol (GPhC/CHP)
  • Busnesau cyflenwi tanwydd coed

Cynllun grant cyfalaf gwerth £20 miliwn, sy’n cael ei reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yw’r CBEC. Mae hyd at £7.8 miliwn o’r cyllid yn dod o Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru, a bydd y gweddill yn dod o wahanol ffynonellau arian cyfatebol.

Prosiect Cymru gyfan yw’r CBEC ac mae’n debyg y bydd y lefelau o gyllid ar gyfer unigolion sy’n gwneud cais hyd at 41% yn Ardal Gydgyfeiriol Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a 31% yn ardal Cystadleurwydd a Chyflogaeth Ranbarthol Dwyrain Cymru.

Prosiect pedair blynedd yw’r CBEC ac mae’n rhedeg o 2009 i 2013.

Mae’r CBEC yn adeiladu ar y rownd gyllido flaenorol, a oedd hefyd yn derbyn cyllid Ewropeaidd, ac a oedd yn cael ei rheoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru rhwng 2004 a 2008. Roedd yn gyfrifol am arbed 17,000 tunnell fetrig o CO2 y flwyddyn, gan ddefnyddio 33,000 tunnell fetrig o danwydd glân, cynaliadwy. Ariannodd 80 o gynlluniau, a oedd yn cynnwys cynlluniau gwresogi mewn adeiladau masnachol a sector cyhoeddus, yn amrywio o fusnesau twristiaeth bach i fusnesau cynhyrchu a safleoedd sector cyhoeddus gan gynnwys ysbytai ac ysgolion. Yn ogystal, ariannodd amrywiaeth o fusnesau cyflenwi tanwydd a oedd yn cynhyrchu sglodion a phelenni coed, gan gynnwys melinau coed a gweithfeydd prosesu coed.

I gael rhagor am y CBEC ewch i www.forestry.gov.uk/woodenergywales.

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (SCEC/WEFO) yn rhan o Adran Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n gyfrifol am weinyddu’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

Ar gyfer y cyfnod 2007-2013, dyrannwyd tua 1.9 biliwn i Gymru gan yr Undeb Ewropeaidd, a bydd hyn yn cael ei sianelu drwy’r rhaglenni Cydgyfeiriol ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a’r rhaglenni Cystadleurwydd a Chyflogaeth Ranbarthol ar gyfer Dwyrain Cymru.

Bydd y cronfeydd hyn yn cynhyrchu buddsoddiad o dros £3 biliwn, a byddant yn cael eu defnyddio i wella twf economaidd a chyflogaeth yn unol â strategaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru ac agendâu Lisbon a Gothenburg yr UE. Nod SCEC yw sicrhau bod rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2007-2013 yn gweithio’n effeithlon ac effeithiol i Gymru, yn ogystal â goruchwylio cwblhau rhaglenni 2000-2006.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.