Menu


Ymladd yn ôl yn erbyn goresgynwyr dinistriol yng nghefn gwlad Prydain ac Iwerddon

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
17 MAWRTH 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14520

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’r cynnydd enfawr ym masnach y byd yn cael canlyniadau anfwriadol sy’n cael effaith ddifrifol ar goed yng nghefn gwlad Prydain ac Iwerddon wrth i blâu angheuol oresgyn ffiniau cenedlaethol sydd dan bwysau cynyddol.

Mae chwilod bach ac organebau microsgopig yn cael eu cludo i bedwar ban byd, ynghudd yn y pren a ddefnyddir i bacio mewnforion o bob math.

Ond mae gan y farchnad mewn planhigion byw y potensial i fod yn fwy peryglus fyth  – planhigion ecsotig yw’r rhain a chwenychir gan arddwyr ond a all ddod â phlâu estron gyda hwy nad yw ein coed ni yn gallu eu gwrthsefyll yn aml.

Ac er bod swyddogion iechyd planhigion arbenigol yn wyliadwrus iawn ar y ffiniau, mae graddfa enfawr y fasnach yn golygu ei bod hi’n anochel y bydd rhai o’r plâu a’r pathogenau yn llwyddo i ddod drwodd, fel y clywodd gwyddonwyr a choedwigwyr mewn symposiwm a gynhaliwyd gan y prosiect IMPACT.

Mae’r prosiect IMPACT (Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd) yn cael ei gyd-ariannu gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop drwy’r rhaglen Iwerddon Cymru (INTERREG 4A), COFORD a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, ac mae’n ystyried plâu sy’n effeithio ar goed a newid yn yr hinsawdd.

Mae’r tîm IMPACT, sy’n cynnwys arbenigwyr o Ymchwil Coedwig yng Nghymru, Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth, a Phrifysgol Abertawe, yn asesu sut y bydd newidiadau yn yr hinsawdd yn dylanwadu ar y difrod a achosir gan blâu a phathogenau ac maent yn gweithio i ddatblygu atebion i rai o’r problemau mwyaf.

Gan ymgynnull ym Mhrifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth, ger Dulyn, ar gyfer y symposiwm – Insect Pests of Trees: Meeting Future Challenges – cyfarfu’r tîm â choedwigwyr a thyfwyr coed lleol i adolygu’r wybodaeth ddiweddaraf am y problemau sy’n wynebu coedwigaeth, a’r camau ataliol a rheoli y gellir eu cymryd.

“Rydym eisoes wedi gweld yr effeithiau dramatig y gall plâu estron eu cael ar ein coedwigoedd,” meddai arweinydd y tîm IMPACT, Dr Hugh Evans, Pennaeth Ymchwil Coedwig yng Nghymru. “Ac wrth i newid yn yr hinsawdd barhau i wneud ein tywydd yn gynhesach a gwlypach, mae’r sialensiau’n siwr o gynyddu.”

Er bod y tîm IMPACT yn canolbwyntio ar bryfed – rhai brodorol a thramor – sy’n debygol o elwa ar newid yn yr hinsawdd, cafodd effeithiau trychinebus clefydau coed gryn sylw yn y Symposiwm hefyd. Un enghraifft yw Phytophthora ramorum, pathogen tebyg i ffwng sy’n difrodi ac yn lladd coed yn y DU, gan gynnwys Cymru, ac yn Iwerddon.

Un o’r pryfed diweddaraf i gyrraedd Prydain yw gwyfyn turio dail y gastanwydden (Cameraria ohridella), sy’n peri i ddail ddisgyn yn gynnar.

Gellir ei olrhain i Macedonia a dim ond yn y 1970au y cafodd ei ddarganfod. Mae wedi lledu’n gyflym ar draws Prydain ac i ymylon gorllewinol Cymru. Nid yw wedi cyrraedd Iwerddon eto yn ffodus, ond mae’n debygol iawn y bydd hyn yn digwydd.

Mae’r prosiect IMPACT yn awr yn ymchwilio i ffyrdd o fynd i’r afael â’r plâu pwysig hyn a all gael effaith ddramatig ar goedwigoedd ar draws y DU ac Iwerddon.

Yn ystod y 12 mis cyntaf, mae’r tîm prosiect wedi bod yn rhoi prawf ar y mesurau rheolaeth fiolegol diweddaraf yn erbyn gwiddonyn mawr y pinwydd (Hylobius abietis) ac mae’r canlyniadau yn argoeli’n dda. Mae’r pwyslais ar reolaeth fiolegol wedi’i hintegreiddio i ddulliau monitro arloesol, sy’n canolbwyntio’n arbennig ar gyfryngau rheoli microbaidd – ffyngau, bacteria, firysau a nematodau parasitig.

“Mae’r cynnydd mewn tywydd eithafol – tymereddau poeth neu oer, glawiad uwch a llifogydd – yn creu amodau delfrydol ar gyfer plâu coedwig, naill ai’n uniongyrchol yn eu cylchredau bywyd neu drwy roi straen ychwanegol ar goed, gan eu gwneud yn llai abl i wrthsefyll ymosodiadau gan blâu,” meddai Dr Evans.

“Mae’n rhaid i ni hefyd ystyried effeithiau plâu wrth benderfynu pa goed i’w plannu os yw ein coedwigoedd yn mynd i fod yn barod ar gyfer newidiadau ym mhatrwm y tywydd. Mae’r amodau yn dechrau dod yn anodd ar gyfer sbriws Sitka, ein prif gnwd coed. 

“Mae pinwydd Corsica yn cael ei hystyried yn rhywogaeth fwy addas ar gyfer hinsoddau cynhesach a sychach, ond mae’r goeden hon eisoes wedi dangos ei bod yn dueddol o ddioddef oddi wrth y ffwng sy’n achosi malltod coch ar nodwyddau yn y DU,” meddai.

Mae gan y bartneriaeth IMPACT brofiad helaeth eisoes o’r defnydd o’r cyfryngau hyn ac mae’n disgwyl y bydd yn gallu cynnig technolegau gwell i dirfeddianwyr y mae eu coed mewn perygl oddi wrth ymosodiadau gan blâu, yn awr ac yn y dyfodol.

Cysylltwch â: Dr Hugh Evans, Ymchwil Coedwig Cymru: Ffôn – 0300 068 0079

NODIADAU I OLYGYDDION

IMPACT – Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd

Prosiect newydd yw hwn a ariennir yn rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF) drwy Raglen Iwerddon-Cymru (INTERREG 4A) ac yn rhannol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Ymchwil Coedwig yng Nghymru, uned ymchwil a lansiwyd yn 2009 yn Aberystwyth, ar y cyd â Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon ym Maynooth a Phrifysgol Abertawe. Bydd yn parhau am dair blynedd hyd at 31 Rhagfyr 2012.

Ymchwil Coedwig – Asiantaeth ymchwil y Comisiwn Coedwigaeth yw Ymchwil Coedwig. Mae’n un o arweinwyr y byd ym maes ymchwilio i, a datblygu coedwigaeth gynaliadwy, a dyma’r prif gorff ar gyfer ymchwil i goedwigaeth a choed yng ngwledydd Prydain. Mae ei arbenigwyr yn ymdrin â thopigau sy’n amrywio o reoli coed a diogelu coetir rhag newid yn yr hinsawdd, i ddilyn hynt plâu ac afiechydon newydd ac ystyried manteision cymdeithasol a chymunedol coetir mewn ardaloedd trefol a gwledig.

Ymchwil Coedwig yng Nghymru: Mae’r Uned Ymchwil Coedwig yng Nghymru, sydd newydd gael ei sefydlu yn Aberystwyth, yn ystyried cyfleoedd ymchwil yng Nghymru a thu hwnt. Mae’n meithrin perthnasoedd gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, yn enwedig Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru, i bennu cwmpas ymchwil, i wneud ymchwil, ac i drosglwyddo technoleg fel y bo’n briodol. Hefyd mae cysylltiadau’n cael eu datblygu gyda’r gymuned ymchwil yng Nghymru, prifysgolion a chyrff y llywodraeth.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales

e-mail: hugh.evans@forestry.gsi.gov.uk