Menu


Coedwigaeth Cymru - yn helpu i wynebu sialensiau Newid yn yr Hinsawdd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 GORFENNAF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14799

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae'r prosiect coedwigaeth Ewropeaidd sydd yn anelu i brofi y gall coetiroedd wneud cyfraniad sylweddol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn cyhoeddi ei ganfyddiadau cyntaf yn y Sioe Frenhinol Cymru ddydd Mawrth 19 Gorffennaf.

Bydd arbenigwyr FUTUREforest Cymru yn cyhoeddi rhai o fesurau lliniaru ac addasiadau newid yn yr hinsawdd gorau ar gyfer coedwigaeth, sydd wedi cael eu dwyn at ei gilydd gan y prosiect INTERREG IVC, a ariennir gan yr UE a Llywodraeth Cymru.

Mae timau o saith bartneriaeth genedlaethol wedi ymchwilio i rai o'r mesurau lliniaru ac addasu mwyaf radical yr hinsawdd ar draws Ewrop ar gyfres o ymweliadau astudio.

Ac ar Ddydd Mawrth 19 Gorffennaf ym Mhabell Confor, Sioe Frenhinol Cymru, byddant yn lansio cyfres o ganllawiau arfer da sy'n dwyn ynghyd y syniadau gorau i helpu ein coedwigoedd oroesi'r cynnydd a ragwelir mewn tywydd eithafol a chasglu mwy o garbon.

Mae pob un o'r canllawiau ar gael i'w lawr lwytho yn: www.futureforest.eu/publications.php?func=list&sel_country=&sel_subject=&sel_event=Good practice

"Mae'r prosiect yn arbennig o werthfawr i Gymru, gan fod nifer o'n partneriaid yn cael problemau y gallwn ni ei ddisgwyl i wynebu fel mae ein hinsawdd yn dechrau i fod yn fwy fel hwythau," meddai rheolwr FUTUREforest Cymru Dr Helen Cariss.

"Mae FUTUREforest wedi rhoi safbwynt gwahanol ar yr hyn a allai ddigwydd yn y dyfodol ar gyfer ein coedwigoedd a gall y mewnwelediad gwerthfawr yr ydym wedi ennill cael ei gynnwys yn y polisïau sy'n cael eu llunio ar gyfer rheoli coetiroedd y genedl."

Bydd y tîm FUTUREforest hefyd yn rhoi rhagolwg unigryw o adroddiad terfynol y prosiect -sydd i fod cael ei lansio ar 6 Medi yn Senedd Ewrop ym Mrwsel.

Y consensws o bob rhan o'r rhanbarth yw bod planhigfeydd conwydd ungnwd ar draws y cyfandir yn dod yn fwyfwy mewn perygl o sychder, plâu a phathogenau.

Eisoes mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy'n rheoli'r Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru, yn gweithredu amrywiaeth o dechnegau rheoli ac fe fydd y systemau coedwrol yn chwarae rhan mewn creu amrywiaeth, sy'n cyfateb i amodau safle ac amcanion rheoli.

Mae coedwigwyr yn yr Almaen a Ffrainc hefyd yn symud tuag at goetiroedd  'plastig' neu 'afreolaidd' a ddisgwylir iddynt gael gwell siawns o wrthsefyll effeithiau newid yn yr hinsawdd

Trwy annog cymysgedd o goed coniffer a llydanddail mewn cellïoedd oed cymysg, gan ddibynnu ar adfywio naturiol i ail-stocio a chynaeafu coed unigol ar gyfer pren o werth uchel maent yn credu y bydd y coedwigoedd newydd mewn gwirionedd yn fwy proffidiol.

Yn ogystal mae mesurau rheoli newydd cyffrous o bob cwr o Ewrop yn cwmpasu meysydd allweddol, gan gynnwys, atal llifogydd, rheoli erydiad pridd, y defnydd o fiomas ar gyfer ynni carbon niwtral a ffyrdd newydd o gynyddu bioamrywiaeth.

"Ein nod yw cynhyrchu dogfen sy'n cynnwys gwybodaeth sy'n amhrisiadwy i goedwigwyr a gall helpu i ddylanwadu gwleidyddion a gwneuthurwyr polisi ar draws Ewrop - gan ddangos iddynt sut y gall coedwigoedd chwarae rhan allweddol wrth helpu i atal trychinebau naturiol yn ogystal â helpu i ddal a storio carbon, "meddai Dr Cariss.

Cyswllt: Helen Cariss, FUTUREforest, rheolwr prosiect Cymru, ffôn 0300 068 0087, neu Guy Pargeter, Taliesin Communications. Ffôn 01970 832375.

Fe'ch gwahoddir i anfon ffotograffydd / gohebydd i'r cyflwyniad  'Coedwigaeth - cynorthwyo i wneud lliniaru Newid yn yr Hinsawdd yn realiti yn Ewrop' yn  Sioe Frenhinol Cymru ar ddydd Mawrth 19 Gorffennaf am 2pm ym Mhabell Confor yn yr adran goedwigaeth.

Nodyn i'r Golygydd

Rhaglen tair blynedd INTERREG 1VC yw FUTUREforest a ariennir gan yr UE a Llywodraeth Cymru. Partneriaid FUTUREforest yw Cymru (rheoli dŵr); Auvergne, Ffrainc (bioamrywiaeth); Brandenburg, yr Almaen (trosglwyddo gwybodaeth); Bwlgaria (diogelu pridd); Catalonia (peryglon naturiol); Latfia (cynhyrchu coed); Slofacia (atafaelu carbon). Eu nod yw canfod bygythiadau, gwendidau a chryfderau mewn perthynas â choedwigoedd Ewrop wrth iddynt wynebu newid yn yr hinsawdd; gan ddatblygu technegau rheoli gorau i arwain llunwyr polisi a rhanddeiliaid.

Nod arall i'w gwella ac addasu polisïau ac arferion rheoli coedwigoedd rhanbarthol a lleol, gan ganolbwyntio ar gydbwysedd dŵr, pridd, bioamrywiaeth, coed a chynhyrchion eraill o goedwigoedd, ansawdd aer gan gynnwys atafaelu carbon, a pheryglon naturiol megis tanau, plâu a phathogenau.

Yr amcan yw gwella effeithiolrwydd polisïau datblygu rhanbarthol a chyfrannu at foderneiddio economaidd ac ysbryd cystadleuol cynyddol Ewrop drwy, gyfnewid, rhannu a throsglwyddo profiad polisi, gwybodaeth ac arferion da wrth reoli coetiroedd.

Bydd y prosiect yn darparu gwybodaeth, offer a dulliau ar gyfer y rheiny sy'n gwneud penderfyniadau gwleidyddol ac ar gyfer rhanddeiliaid eraill yn rhanbarthau Ewrop i'w galluogi i lunio polisïau datblygu coedwigoedd/rhanbarthol ac arferion rheoli coedwig effeithiol.

Mae hefyd yn bwriadu tynnu sylw at gyfleoedd sy'n deillio o newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys cynhyrchu mwy o fiomas - a thrwy hynny gynyddu atafaelu carbon - o ganlyniad i newidiadau yn y patrwm glawiad a thymheredd uwch.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy'n gyfrifol am FUTUREforest yng Nghymru. Y Comisiwn yw adran y llywodraeth sy'n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac sy'n rheoli'r 320,000 o erwau (130,000 ha) o goedwigoedd cyhoeddus sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn
www.forestry.gov.uk / wales

e-mail: helen.cariss@forestry.gsi.gov.uk