Menu


Contractau prentisiaeth i fynd i’r afael phrinder sgiliau coedwigaeth

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 MEDI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14924

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cymryd camau i ddatrys y prinder sgiliau cynyddol yng nghoedwigoedd Cymru drwy gynnig gwaith i gontractwyr sy’n cytuno i gyflogi prentisiaid.

Gobaith y Comisiwn, sy’n rheoli’r 126,000 o hectarau (311,000 erw) o goetir sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru, yw y bydd y chwe chontract newydd sy’n cael eu cynnig yn helpu i ddiogelu diwydiant sy’n werth £370 miliwn y flwyddyn i economi Cymru.

Mae’r contractau ar eu newydd wedd yn cynnig pum mlynedd o sefydlogrwydd i fusnesau coedwigaeth – ar yr amod eu bod yn cytuno i gyflogi a hyfforddi prentisiaid i lefel 2 y Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ).

Sefydlodd y Comisiwn y “contractau prentisiaeth” ar ôl i astudiaeth adnoddau yn 2009 dynnu sylw at brinder contractwyr sy’n gallu gwneud gwaith llif gadwyn a rhaff-wifren yn ein coedwigoedd.

Meddai Hugh Jones, pennaeth Cynaeafu a Marchnata Cymru, “Yn draddodiadol, rydym wedi rhoi contractau am bris penodol i wneud gwaith penodol.

“Mae’r contractau newydd hyn yn mynd ymhellach, yn yr ystyr eu bod yn gofyn i ni gydweithio’n agos â busnesau sy’n dangos parodrwydd i weithio gyda ni a darparwyr hyfforddiant.

“Byddwn yn defnyddio’r contractau fel cyfrwng i gael pobl newydd i mewn i’r diwydiant a bydd elfen o uwchraddio sgiliau’r gweithwyr presennol hefyd.”

Mae’r contractau, sy’n cwmpasu gwaith torri coed mewn coedwigoedd o ardal Llanymddyfri yn Sir Gâr i Ddolgellau yn Eryri, yn cael eu cynnig ar adeg pan fo cyfleoedd newydd yn y diwydiant coedwigaeth yn cael eu creu.

Yn ‘Coetiroedd i Gymru’, strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer coed a choetiroedd, ceir ymrwymiad i leihau llwyrgwympo er mwyn creu coedwigoedd mwy naturiol ac amrywiol drwy newid i dechnegau rheoli effaith-isel megis teneuo.

Meddai Hugh, “Cydnabyddir yn gyffredinol fod yna botensial ar gyfer creu busnesau bach a swyddi yng nghoedwigoedd Cymru oherwydd y cynnydd mewn gwaith teneuo.  Ond cydnabyddwn hefyd fod angen i ni wneud rhywbeth sy’n wahanol i’r contractau coed traddodiadol er mwyn darparu cyfleoedd newydd ac annog pobl newydd i ddod i mewn i’r diwydiant.

“Gobeithiwn y bydd y contractau tymor-hir newydd hyn yn helpu yn y cyswllt hwn.”

Mae gan Gymru ddiwydiant coedwigaeth ffyniannus sy’n cyflogi oddeutu 8,900 o bobl a bydd y contractau tymor-hir yn gwella sylfaen sgiliau’r sector a hefyd yn helpu’r Comisiwn i gyrraedd ei darged cynaeafu blynyddol mewn perthynas â choed o goetiroedd Cymru.

Mae’r Comisiwn wedi rhoi hysbyseb mewn papurau newydd a chylchgronau masnach yn gwahodd tendrau am chwe chontract ar gyfer gwaith sgidiwr/craen cebl (cyfanswm o 42,000 tunnell fetrig y flwyddyn) ac un contract ar gyfer gwaith cynaeafu/cludo coed traddodiadol (10,000 tunnell fetrig y flwyddyn) ar hyd a lled Cymru.

Bydd y contractau am dair blynedd i ddechrau, a chânt eu hestyn am ddwy flynedd os cwblheir y cyfnod cyntaf yn llwyddiannus. Y dyddiad cau ar gyfer tendrau yw Dydd Iau, 13 Hydref, a rhagwelir y caiff y contractau eu rhoi ar ddechrau mis Tachwedd.

Dywedodd Hugh, “Mae tua 14% o Gymru dan goed ac mae diwydiant coedwigaeth llewyrchus yn bwysig i economi gwledig Cymru.

“Mae gyrfa yn y diwydiant coedwigaeth yn werth chweil ac mae strategaeth marchnata coed Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys cynnydd mewn rhaglenni teneuo, yn cynnig cyfleoedd cyffrous yn ystod amser anodd i’r economi yn ei gyfanrwydd.”

Dylai busnesau coedwigaeth sydd â diddordeb mewn cynnig ar gyfer y contractau gysylltu â Claire Evans, Llywodraeth Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UR, ffôn 0300 068 0007, e-bost claire.evans@forestry.gsi.gov.uk.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i berchenogion coetir eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: hugh.jones@forestry.gsi.gov.uk