Menu


Cynllun coetir ysgol yn derbyn hwb gwerth 1,500

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 GORFENNAF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14818

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae ysgol yn ne Cymru wedi derbyn £1,500 i sefydlu “ystafell ddosbarth awyr agored” i ddisgyblion ar dir yr ysgol.

Bydd Ysgol Gyfun Pontarddulais yn creu Ysgol Goedwig lle y defnyddir coetir i ddod â dysgu’n fyw drwy ddefnyddio technegau newydd i ddatgloi potensial plentyn.

Rhoddwyd yr arian i’r ysgol ar ôl cais llwyddiannus i Fenter Addysg y Goedwig (FEI), sy’n anelu at hyrwyddo manteision coed a chynnyrch pren ymhlith pobl ifanc.

Sefydlwyd grŵp clwstwr Menter Addysg y Goedwig newydd yn Abertawe yn gynharach eleni ac mae’r grant yn golygu bydd gan Bontarddulais un o’r safleoedd Ysgol Goedwig prin ar dir ysgolion uwchradd.

Dywedodd yr athrawes Rachel Tithcott, "Arwyddair ein hysgol yw, ‘Byw i ddysgu, dysgu i fyw’ ac rydym yn anelu at alluogi pobl ifanc i fod yn ddisgyblion sydd wedi eu hysgogi a dod a dysgu’n fyw. Gall yr Ysgol Goedwig ein helpu i wneud hyn."

Roedd yn un o18 cais llwyddiannus gan grwpiau clwstwr ledled Cymru yn ystod y cylch diweddaraf o arian a roddwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae Menter Addysg y Goedwig yn cael ei gweinyddu gan dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu CC Cymru ac yn uno athrawon, ymarferwyr Ysgol Goedwig, cynrychiolwyr y diwydiant coed ac addysgwyr amgylcheddol sy’n gwerthfawrogi gwerth coetir fel amgylchedd dysgu awyr agored ar gyfer pawb.

Sefydlwyd Menter Addysg y Goedwig ym Mhrydain Fawr ym 1992, gyda’r cydlynydd cyntaf yn cael ei benodi yng Nghymru yn 2000. Ers hynny, sefydlwyd dim llai na 23 grŵp clwstwr Menter Addysg y Goedwig ar draws y wlad fel gwerthfawrogiad o botensial amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd coed, ac mae’r cyswllt rhwng y goeden a chynnyrch coed pob dydd wedi ehangu.

Mae’r grwpiau clwstwr lleol yn dod ag amrywiaeth o bobl at ei gilydd i ddatblygu a darparu dysgu seiliedig yn y coetir, gan gynnwys llawer o athrawon ac ymarferwyr addysg sydd wedi hyfforddi fel Arweinwyr Ysgol Goedwig.

Bydd y wobr ddiweddaraf o ychydig o dan £30,000 mewn grantiau i helpu datblygu’r Ysgol Goedwig yng Nghymru yn galluogi cyfanswm o 34 athro i hyfforddi fel Arweinwyr Ysgol Goedwig dros y flwyddyn nesaf.

Bydd y grantiau hefyd yn darparu arian ar gyfer pecynnau ac offer cymorth i helpu sefydlu safleoedd newydd, fel y gall Arweinwyr newydd roi eu sgiliau ar waith.

Dywedodd Kim Burnham o dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, a oedd ar y panel beirniadu ar gyfer y cylch hwn o grantiau Menter Addysg y Goedwig, “Mae’r potensial i ddefnyddio coetiroedd i wella addysg ffurfiol ein plant bellach wedi ei gydnabod ac roedd cystadleuaeth ffyrnig am y grantiau.

“Roedd y ceisiadau o safon uchel iawn ac rydym yn hyderus y bydd y grantiau hyn yn helpu aelodau grŵp clwstwr Menter Addysg y Goedwig i ddatblygu syniadau cyffrous i ddod â dysgu yn y coetir i lawer mwy o blant a phobl ifanc Cymru.”

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cyfrannu oddeutu £30,000 bob blwyddyn i Fenter Addysg y Goedwig yng Nghymru ac mae pob punt yn cael eu hariannu’n gyfatebol, hyd yn oed yn fwy, gan arian ac adnoddau o ffynonellau eraill.

Ynghyd â’r cylch hwn o ariannu, mae tair cylch ariannu Menter Addysg y Goedwig arall yn ystod y flwyddyn – ym misoedd Chwefror, Mehefin a Hydref.

NODIADAU AT Y GOLYGYDDION

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn seiliedig ar brofiadau dysgu yn y coetir ledled Cymru, yn cefnogi datblygiad a darpariaeth yr Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo Menter Addysg y Goedwig ar ran ei phartneriaid.

Mae CC Cymru yn rhoi rhwng £30,000 a £40,000 bob blwyddyn i gronfa partneriaeth Menter Addysg y Goedwig, sydd ar gael i bob aelod o’r 23 grŵp clwstwr Menter Addysg y Goedwig yng Nghymru.

Mae Menter Addysg y Goedwig yn anelu at gynyddu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad, yn enwedig ymhlith pobl ifanc, o botensial amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd coed, coetiroedd a choedwigoedd a’r cyswllt rhwng y goeden a chynnyrch pren pob dydd. Mae’n dod ag athrawon, ymarferwyr Ysgol Goedwig, cynrychiolwyr y diwydiant coed ac addysgwyr amgylcheddol at ei gilydd.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Menter Addysg y Goedwig a’ch grŵp clwstwr lleol, ewch i www.foresteducation.org neu cysylltwch â Kim Burnham kim.burnham@forestry.gsi.gov.uk

Am fwy o wybodaeth ar Ysgol Goedwig ewch i  www.forestry.gov.uk/cymru a dilynwch y dolenni ar gyfer Dysgu neu cysylltwch â Carol Travers yn carol.travers@forestry.gsi.gov.uk.

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: kim.burnham@forestry.gsi.gov.uk