Menu


Coedwigwyr yn gweithredu i achub cennau prin

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
24 AWST 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14887

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae coedwigwyr yn gwneud gwaith hanfodol ar dderw hynafol sy’n darparu system cynnal bywyd i rai o’r cennau prinnaf yn y Deyrnas Unedig.

Gobeithir y bydd tocio’r coed derw yng nghoetir Pont Llogel ger Llwydiarth, Powys yn estyn oes y coed y mae’r cennau’n dibynnu arnynt.

Mae’r cennau pwysig hyn, y mae niferoedd bach ohonynt yn tyfu ar goed mewn coetiroedd a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, i’w cael yng ngorllewin pell Ynysoedd Prydain a gogledd yr Alban yn unig.

Ond roedd llawer o’r coed derw yn mynd yn bendrwm ac mewn perygl o gael eu chwythu i lawr, felly mae Medwyn Davies a Dave Williams, dau o arbenigwyr coed y Comisiwn, wedi camu i mewn i lifio rhai o’r canghennau enfawr.

Rhaid iddynt weithio’n hynod o ofalus gan fod y cennau mor sensitif i newid fel y gallai unrhyw weithred eithafol gael effaith drychinebus ar y planhigion prin.

Meddai Jim Ralph, rheolwr ardal leol y Comisiwn ym Mhont Llogel, “Mae’r rhywogaethau arbennig hyn o gen yn dibynnu ar oroesiad y coed gan y gall y cysgod ac amodau eraill newid yn rhy gyflym os bydd y goeden yn marw. Ar ôl i’r coed ddisgyn drosodd a marw maen nhw’n mynd yn ddiwerth i’r cennau pwysig hynny o fewn byr amser iawn.

“Dyma pam y caiff ychydig yn unig o goed neu ganghennau sy’n darparu cysgod eu tocio’r un pryd. Byddwn yn cadw llygad ar y cennau i weld sut maen nhw’n ymateb cyn gwneud cynlluniau i dorri rhagor o ganghennau, efallai ymhen pum i ddeng mlynedd.”

Daeth y coetir i feddiant y Comisiwn ar ddechrau’r 1940au a phlannwyd conwydd yno wedyn wrth i Brydain geisio adfer y coedwigoedd a oedd wedi cael eu disbyddu yn ystod y rhyfel.

Ar ôl darganfod y cennau a phlanhigion blodeuol prin, cafodd y safle ei ddynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru ar ddechrau’r 1980au, a dechreuodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru reoli’r coetir gyda phwyslais newydd ar gadwraeth a bioamrywiaeth.

Rhai o’r cennau nodedig a geir yma sy’n tyfu mewn coetiroedd hynafol yw:

• y cen deiliog mawr Peltigera horizontalis, sy’n tyfu ar dair coeden;

• gellir gweld Biatora sphaeroides (y newidiwyd ei enw yn ddiweddar i Mycobilimbia pilularis) ar wyth coeden;

• mae Phyllopsora rosei, y mae gan y DU gyfrifoldeb rhyngwladol drosto oherwydd ei ddosbarthiad cyfyngedig ar y cyfandir, yn tyfu ar bedair coeden ym Mhont Llogel;

• mae Thelotrema lepadinum, sy’n edrych fel cregyn llong bach, yn fwy cyffredin ac mae wedi cael ei weld ar oddeutu 20 coeden, ond mae’n debyg ei fod yn tyfu ar lawer mwy;

• mae Lobaria pulmonaria i’w gael ar un goeden ac mae’n flêr iawn ei olwg. Mae’r rhywogaeth hon yn sensitif iawn i gynnydd mewn nitrogen atmosfferig, ac mae ar drai.

Meddai Jim, “Gan fod cyn lleied o goed yn sir Drefaldwyn heddiw sy’n cynnal y cennau coetir hynafol hyn, mae unrhyw waith y gallwn ei wneud i warchod coed unigol yn werthfawr.

“Mae cennau’n adnabyddus am roi amcan o lygredd aer, felly mae’n bwysig i ni ofalu am y safleoedd hyn er mwyn deall y newidiadau sy’n digwydd i’n planed.

“Mae’r gwaith tocio pwysig hwn yn rhan o raglen ehangach o waith cadwraeth y mae’r Comisiwn yn ei wneud bob blwyddyn i wella bioamrywiaeth y coetiroedd yr ydym ni’n eu rheoli.”

Mae sensitifrwydd planhigion, yn enwedig cennau, i newid cyflym yn golygu bod rheoli SDdGA Pont Llogel yn broses araf a graddol.

Credir bod Pont Llogel yn hoff gan gennau prin gan i’r ardal osgoi effeithiau gwaethaf y chwyldro diwydiannol a’r llygredd aer cysylltiedig a effeithiodd ar goetiroedd a oedd yn nes at y gweithfeydd ar ddechrau’r 20fed ganrif.

Mae’r lleithder o afon Efyrnwy gerllaw, ynghyd â’r glaw sy’n cael ei dynnu i mewn i’r dyffryn o fynyddoedd y Berwyn, hefyd yn helpu i ddarparu’r amodau perffaith ar gyfer y rhywogaethau hyn.

Croesawyd y gwaith gan Alastair Hotchkiss, Swyddog Cadwraeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn Sir Drefaldwyn, a ddywedodd, “Mewn llawer o ffyrdd, gallem ddweud bod y cennau a phlanhigion blodeuol sydd ar ôl ym Mhont Llogel yn debyg i ddarn bach o ogledd-orllewin yr Alban ynghudd mewn dyffryn yng nghanolbarth Cymru.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am waith cadwraeth ym Mhont Llogel, cysylltwch â Jim Ralph ar 01686 411043, ffôn symudol 07815 186996, e-bost jim.ralph@forestry.gsi.gov.uk.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: jim.ralph@forestry.gsi.gov.uk