Menu


Lle ar gael i fyny’r grisiau wrth i fws coch Llundain gyfarch beicwyr Brechfa

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14019

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gellid maddau i feicwyr mynydd sy’n mynd i’r afael â’r llwybrau yng nghoedwig Brechfa am feddwl eu bod wedi gorwneud wrth iddynt weld y caffi newydd a sefydlwyd i adfer lefelau eu hegni.

Oherwydd mae … hen fws coch Llundain yn aros i roi bwyd a diod iddynt ym maes parcio Byrgwm! Roedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli’r coedwigoedd a berchnogir gan Lywodraeth y Cynulliad ger Caerfyrddin, eisiau darparu lluniaeth i feicwyr ar y llwybrau, a gafodd eu hadeiladu rhwng 2006 a 2008.

Mae’r bws deulawr, a oedd yn nodwedd gyfarwydd ar strydoedd Llundain am bron 50 o flynyddoedd cyn eu tynnu’n ôl yn 2005, yn rhywbeth annisgwyl arall i ymwelwyr i’r goedwig a ddisgrifiwyd fel un o gyfrinachau mwyaf dirgel Cymru.

Mae’r bws Routemaster yn perthyn i ddyn busnes lleol, Ian Luff, sydd hefyd yn rhedeg y Drop Off Café mewn canolfan beicio mynydd arall yng Nglyncorrwg.

Mae Ian wedi rhoi’r enw Drop Off Bus ar ei gaffi unigryw, ac mae’n ei barcio ym Mrechfa bob penwythnos, yn cynnig prydau a byrbrydau poeth rhwng 10am a 5pm.

Cafodd y llawr uchaf ei drawsnewid yn lle bwyta ar gyfer tua 25 o bobl drwy droi pob yn ail fainc ac ychwanegu bwrdd, ac mae’r gegin a’r ardal gweini ar y llawr isaf.

Mae Ian yn cyflogi dau unigolyn i redeg y caffi sy’n gwasanaethu’r nifer cynyddol o bobl sy’n beicio ar y 50 cilometr o lwybrau ar gyfer pob gallu, o ddechreuwyr i arbenigwyr.

Dywedodd Dominic O’Connor Robinson, rheolwr ardal leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar gyfer Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro,  “Mae’r caffi newydd yn drawiadol iawn ac mae’n ymddangos bod y beicwyr yn dwlu arno.

“Cawsom dros 20,000 o ymwelwyr y llynedd ac mae’n debygol y byddwn yn cael mwy byth eleni – dyna lawer o feicwyr newynog i’w bwydo.”

Effeithiodd y tywydd gwael ar ddechrau’r flwyddyn ar y nifer o feicwyr a aeth allan ar y llwybrau ledled Cymru ond ers dyfodiad y bws mae’r niferoedd wedi saethu i fyny, meddai Dominic.

“Mae’n wych ei weld, yn enwedig gan ein bod yn awyddus i gael pobl leol i ddefnyddio’r llwybrau. Buom yn gwneud llawer o waith ar y llwybrau dros y 12 mis diwethaf a byddem wrth ein bodd pe bai pobl yn dod i roi cynnig arnynt - yn enwedig os ydynt yn dechrau beicio mynydd o’r newydd.”

Mae pedwar llwybr ym Mrechfa, o lwybr gwyrdd rhwydd graddedig, trwy raddfeydd glas a choch hyd at lwybr llym y Gigfran sydd â gradd ddu - 18.5 cilometr o drac sengl a disgyniadau brawychus trwy’r goedwig.

Cafodd y llwybrau eu hariannu ar y cyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Sir Gâr a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gobeithio y bydd apêl gynyddol y llwybrau - ynghyd ag atyniad yr hen fws coch - yn hybu niferoedd ymhellach, gyda buddion deilliedig ar gyfer busnesau lleol.

Dywedodd Ian Luff, “Mae’n ffantastig i weld niferoedd yr ymwelwyr yn tyfu ym Mrechfa. Yn dilyn un o’r gaeafau gwaethaf ar y cofnodion a chyda’r dirywiad economaidd mae’n mynd yn erbyn y tueddiadau ac mae’r dyfodol yn edrych yn obeithiol iawn.”

Pennawd: Mae Dominic yn mwynhau paned yng nghaffi’r bws

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14 y cant o Gymru o dan goetiroedd. O’r 14% hwn, perchnogir 38% (126,000 hectar/311,000 erw) gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael mwy o wybodaeth am lwybrau beiciau mynydd Brechfa, cysylltwch â Dominic ar 07827954433, neu anfonwch neges e-bost at dominic.robinson@forestry.gsi.gov.uk .

Mae mwy o wybodaeth ar feicio mynydd yng nghoetiroedd Cymru ar gael ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru, www.forestry.gov.uk

Cyswllt yn swyddfa’r wasg: Clive Davies, swyddog gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: dominic.robinson@forestry.gsi.gov.uk