Menu


Caerdydd yn croesawu cynhadledd ryngwladol ar y newid yn yr hinsawdd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
3 TACHWEDD 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14168

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd Gweinidog Materion Gwledig Cymru Elin Jones yn cyhoeddi pecyn o fesurau fydd yn helpu coedwigoedd Ewrop i fynd i’r afael â'r newid yn yr hinsawdd mewn cynhadledd ryngwladol o bwys yng Nghaerdydd yn hwyrach yn y mis.

Bydd arbenigwyr ar y newid yn yr hinsawdd o saith rhanbarth yn dod ynghyd ym mhrifddinas Cymru pan fydd y Gweinidog yn datgelu canfyddiadau cyntaf FUTUREforest, prosiect rhyng-ranbarthol sy’n edrych ar y newid yn yr hinsawdd a’r rhan allweddol y gall coed a choedwigoedd ei chwarae.

Bydd Elin Jones hefyd yn gwneud nifer o ddogfennau newydd yn gyhoeddus am y tro cyntaf, sy'n manylu ar rai o’r camau gorau ar liniaru ac addasu i'r newid yn yr hinsawdd ledled Ewrop – atebion ymarferol i’r problemau ymarferol mae coedwigoedd yn eu hwynebu ar draws y byd.

Mae’r tîm o arbenigwyr o’r prosiect a noddir gan INTERREG IVC yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn benderfynol o sicrhau symudiad seismig yn y meddwl ar hinsawdd – a dangos sut mae’r heriau yn cynnig cyfleoedd anhygoel i goedwigoedd.

Credant drwy weithio gyda’i gilydd eu bod wedi dod o hyd i ffyrdd newydd cyffrous i drawsffurfio coedwigoedd i gynorthwyo i ymladd y newid hwnnw ac addasu iddo.

Mae tywydd garw eithafol fwyfwy’n dechrau cael effaith gyda mwy o lifogydd, sychder, erydu pridd, tanau a thymheredd uwch.

Ac yn ail gynhadledd ryngwladol y prosiect ‘FUTUREforest – helpu Ewrop i gwrdd â her newid yn yr hinsawdd’ yn adeilad y Pierhead, Caerdydd, bydd y tîm yn rhoi sylw ymlaen llaw i’r ddogfen a allai fod ymysg y rhai mwyaf dylanwadol ar y newid yn yr hinsawdd a rheoli coedwigoedd eleni.

Maent wedi dwyn ynghyd yr holl feddwl diweddaraf ar reoli dŵr, rheoli peryglon naturiol, cynhyrchu pren, dal a storio carbon, amddiffyn pridd a bioamrywiaeth ac arfer gorau ar sail y wybodaeth a rennir rhyngddynt.

Credant y bydd yr adroddiad drafft o gymorth i ddangos i’r gwneuthurwyr polisi a’r gwleidyddion y buddion enfawr i Lywodraethau rhanbarthol a chenedlaethol o edrych o’r newydd ar eu hadnoddau coedwigoedd.

Y ffocws i reolwr prosiect tîm Cymru o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Dr Helen Cariss, yw rheoli dŵr.

"Amcangyfrifir bod cannoedd o filoedd o gartrefi a busnesau ar draws Cymru mewn perygl gan lifogydd – ond gallai coed a choetiroedd helpu i leihau’r perygl hwnnw," meddai.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n noddi FUTUREforest yng Nghymru, wrthi’n datblygu ffyrdd newydd cyffrous i goedwigoedd y wlad allu cynorthwyo i leihau llifogydd i lawr yr afon.

Gall argaeau malurion coed, creu coetiroedd newydd a rheoli perygl llifogydd yn yr ucheldiroedd fod o gymorth i leihau’r math o lifogydd sydd wedi achosi gwerth miliynau o bunnau o ddifrod ar hyd a lled Cymru ac Ewrop.

Yn y cyfamser mae aelodau o’r rhanbarthau partneriaeth eraill yn arbenigo mewn meysydd eraill - Auvergne, Ffrainc (bioamrywiaeth); Brandenburg, Yr Almaen (trosglwyddo gwybodaeth); Bwlgaria (amddiffyn pridd); Catalonia (peryglon naturiol); Latfia (cynhyrchu pren); Slofacia (dal a storio carbon).

"Mae yna waith gwirioneddol gyffrous ar droed ar draws y rhanbarthau i gyd, a chaiff y cyfan ei ddwyn at ei gilydd am y tro cyntaf ar ffurf drafft yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd," meddai Helen.

"Mae dysgu gan ranbarthau eraill, llawer ohonynt â phroblemau tebyg i ninnau, yn ein cynorthwyo i dorri heibio i waith ymchwil drudfawr a hefyd i allu adnabod dulliau newydd o arfer gorau," dywedodd.

Cynhelir ail gynhadledd ryngwladol FUTUREforest ‘FUTUREforest – helpu Ewrop i gwrdd â her newid yn yr hinsawdd’ yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, Caerdydd, ar 18 Tachwedd.

Cysylltwch â:

Helen Cariss, FUTUREforest, rheolwr prosiect Cymru – Ffôn: 0300 068 0087

Guy Pargeter, Cyfathrebu Taliesin – Ffôn: 01970 832375

Nodyn i Olygyddion

Mae FUTUREforest yn rhaglen INTERREG IVC dair blynedd a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’n anelu at nodi’r bygythiadau i goedwigoedd Ewrop, a’u gwendidau a’u cryfderau, wrth iddynt wynebu'r newid yn yr hinsawdd; datblygu’r technegau rheoli gorau i gyfarwyddo gwneuthurwyr polisi a rhanddeiliaid.

Anela hefyd at wella ac addasu polisïau ac arferion rheoli coedwigoedd yn rhanbarthol a lleol gan ganolbwyntio ar gytbwysedd dŵr, pridd, bioamrywiaeth, cynhyrchion coedwig pren a chynhyrchion coedwig eraill, ansawdd aer gan gynnwys dal a storio carbon, a pheryglon naturiol fel tanau, plâu a phathogenau.

Yr amcan yw gwella effeithiolrwydd polisïau datblygu rhanbarthol a chyfrannu at foderneiddio economi Ewrop a chynyddu ei chystadleurwydd drwy gyfnewid, rhannu a throsglwyddo profiadau polisi, gwybodaeth ac arferion da mewn rheoli coetiroedd.

Bydd y prosiect yn rhoi i’r gwneuthurwyr penderfyniadau gwleidyddol a’r rhanddeiliaid eraill yn rhanbarthau Ewrop y wybodaeth, yr arfau a’r ymagweddau i alluogi datblygu polisïau coedwigaeth/datblygu rhanbarthol ac arferion rheoli coedwigoedd effeithlon.

Mae hefyd yn bwriadu nodi cyfleoedd sy’n codi oherwydd y newid yn yr hinsawdd gan gynnwys mwy o gynhyrchu biomas – ac felly dal a storio carbon – oherwydd newidiadau ym mhatrwm glawiad a thymheredd uwch.

Mae’r partneriaid yn cynnwys Auvergne, Ffrainc (bioamrywiaeth); Brandenburg, Yr Almaen (trosglwyddo gwybodaeth); Bwlgaria (amddiffyn pridd); Catalonia (peryglon naturiol); Latfia (cynhyrchu pren); Slofacia (dal a storio carbon)

Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n gyfrifol am FUTUREforest yng Nghymru. Mae tua 14 y cant o Gymru dan goetiroedd. O’r rhain, mae 38% (126,000 hectar/311,000 erw) ym mherchnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. Ceir mwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar www.forestry.gov.uk/wales

e-mail: helen.cariss@forestry.gsi.gov.uk