Menu


Y Cymoedd yn paratoi at her tÓm Rali Rhigos

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
30 MAWRTH 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13461

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae pobl ifanc o ddau gwm cyfagos, Cwm Rhondda a Chwm Cynon, yn paratoi i gymryd rhan yn yr her tÓm Rali Rhigos gyntaf a gynhelir yn yr haf eleni.

Coedwig Rhigos, rhwng Hirwaun a Threherbert, yw’r lleoliad ar gyfer yr her sy’n cael ei threfnu gan y tÓm troseddau ieuenctid a’r tÓm addysg awyr agored o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ynghyd ‚ phrosiect Plant y Cymoedd a leolir ym Mhenyrenglyn a Y.M.C.A. Hirwaun.

Bydd yr her yn cynnwys helfa drysor, gemau adeiladu tÓm, gweithgareddau addysg awyr agored a darllen mapiau.

Nod yr achlysur yw i bobl ifanc o gymoedd gwahanol gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored fel y gallant weld sut i wneud defnydd cadarnhaol o'u hamser hamdden mewn amgylchoedd naturiol.

Dywedodd Martin Bewick, Gweithiwr Ieuenctid yn Rhondda Cynon Taf, "Ynghyd ‚’r trefnwyr eraill, rwy’n gobeithio y bydd her tÓm Rali Rhigos o gymorth i chwalu rhwystrau ac yn arwain at leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal."

Mae'r her yn cael ei gynnal yng Nghoedwig Rhigos sydd yn cael ei reoli ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae’r Rhodiwr Coedwig lleol, Mike James, wedi gweithio gyda threfnwyr yr her i nodi llwybr i’r goedwig a mannau ynddi i gynnal y gweithgareddau.

Meddai Mike, "Mae coetiroedd Cymru yn cynnig adnodd cyfoethog ar gyfer gweithgareddau hamdden a bydd prosiectau fel yr her hon o gymorth i addysgu pobl ifanc am ddefnyddio’r goedwig yn ddiogel ac yn gyfrifol ar gyfer gweithgareddau hamdden."

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o Gymru wedi ei gorchuddio gan goetiroedd. O’r rhain, mae 38% (126,000 hectar/311,000 erw) ym mherchnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n cynnig cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy gyhoeddi trwyddedau cwympo coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Mae mwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057