Menu


Trefniadau newydd i gadw coedwigoedd yn ddiogel - a diogelu swyddi

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
18 GORFENNAF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14809

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae system newydd i sicrhau y bydd ein coetiroedd yn parhau’n fannau diogel i bobl ymweld â nhw yn debygol o fod yn fanteisiol mewn modd arall – sef sicrhau swyddi yn y diwydiant coedwig.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n edrych ar ôl 126,000 hectar (311,000 erw) o goetir sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru, wedi dyfeisio ffordd newydd o weithio gyda chytundebwyr sydd wedi rhoi hyder iddynt fuddsoddi yn eu dyfodol.

Mae’r system newydd, sef Fframwaith Gwasanaethau Gwaith Coed, yn rhoi dilyniant gwaith i hoff gontractwyr CC Cymru ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau bach cysylltiedig â diogelwch coedwig.

Mae hyn yn golygu bod gan CC Cymru bellach restr o gytundebwyr y gallant alw arnynt ar fyr rybudd i gynnal gwaith fel cwympo coed neu dorri canghennau coed peryglus, neu glirio coed sydd wedi syrthio ar draws ffyrdd neu lwybrau coedwig.

Un o’r tasgau cyntaf o dan y cytundeb newydd oedd clirio llarwydd a heintiwyd gan yr afiechyd coed, Phytophthora ramorum, yng nghanolfan ymwelwyr Garwnant gan Wasanaethau Coed Llanbedr Pont Steffan.

Dywedodd Paul Dann, rheolwr ardal leol CC Cymru, “Mae gwasanaethau gwaith coed yn ymwneud â gwaith brys ar raddfa fach na fyddai’n cael ei gynnwys o dan cynaeafu confensiynol ac sydd y tu hwnt i allu’n timau ni.

“Mae cytundeb y fframwaith yn ein galluogi i gael contractwyr ar waith o fewn 24 awr o’u rhybuddio, fel y gellir mynd i’r afael yn hynod o gyflym â choed neu rwystrau peryglus neu – fel yn achos  Garwnant – coed afiach.

“Mae hynny o fudd i ddiogelwch a chyfleustra’r cyhoedd, a dylai sicrhau swyddi cefn gwlad a rhoi hwb i’r economi lleol.”

Mae’r Fframwaith Gwasanaethau Gwaith Coed yn cynnwys gwasanaethau coedyddiaeth (llawdriniaeth coed) a gwaith llif gadwyn yn y goedwig ar gyfer gwaith fel clirio coed a chwythwyd i lawr gan y gwynt o lwybrau a ffyrdd y goedwig.

Mae’n darparu dilyniant gwaith i’r 18 busnes - cyfuniad o fentrau o nifer o wledydd, bach i ganolig, busnesau teulu a masnachwyr unigol - a fu’n llwyddiannus mewn nifer o ymarferion caffaeliad dros Gymru gyfan.

Dywedodd Islwyn Williams, cyfarwyddwr Gwasanaethau Coed Llanbedr Pont Steffan, “Fel busnes teulu bach roeddem wrth ein bodd i fod yn brif gyflenwyr llawdriniaeth coed ar gyfer De Cymru.

“Mae’r cytundeb fframwaith hwn wedi sicrhau gwaith i un o’r timau coedyddiaeth sydd gennym ac, os yw’r galw’n cynyddu, rwy’n gobeithio datblygu fy musnes a chyflogi mwy o staff.”

Roedd Mark Davies, perchennog gwasanaethau M&D, sef y cyflenwyr fframwaith mwyaf yn Ne Cymru i ddarparu gwasanaethau llif gadwyn coedwigaeth, hefyd wrth ei fodd.

Dywedodd, “Mae hwn wedi bod yn hwb fawr i’r busnes. Mae wedi sicrhau gwaith i’r chwe unigolyn sy’n gweithio i fi ac wedi rhoi’r hyder i mi fuddsoddi mewn mwy o offer arbenigol.”

Mae’r fframwaith, a gafodd ei gyflwyno’r mis diwethaf, hefyd yn cynnwys Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ac yn golygu bod y sefydliadau hynny’n gallu prynu gwasanaeth ar y cyd gyda CC Cymru.

Pennawd: Cwympodd Gwasanaethau Coed Llanbedr Pont Steffan goed afiach yng Ngarwnant o dan y Fframwaith Gwasanaethau Gwaith Coed newydd.

NODIADAU AT Y GOLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru wedi ei gorchuddio gan goetir. O hyn mae 38% (126,000 hectar/311,000 erw) yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar eu rhan.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â choetiroedd Cymru ewch i www.forestry.gov.uk/wales

Am fwy o wybodaeth ar y Fframwaith Gwasanaethau Gwaith Coed, cysylltwch â Paul Dann ar 0300 068 0278, ffôn symudol 07789651026.

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: paul.dann@forestry.gsi.gov.uk