Menu


Taflu’r rhwyd yn bell i ddal plâu’r goedwig – a gwarchod coed Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
29 MEHEFIN 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14748

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae meithrinwyr coed, rheolwyr cyrsiau golff a swyddogion coed ar y rhestr newydd o bobl a fydd yn elwa ar brosiect ymchwil coedwig sy’n ceisio lleihau’r perygl i goed oddi wrth blâu yng Nghymru.

Mae gwyddonwyr sy’n gweithio ar y prosiect IMPACT yn ymchwilio i ffyrdd naturiol newydd o reoli’r bygythiad i goetiroedd wrth i newid yn yr hinsawdd greu amodau gwell ar gyfer plâu.

Mae’r prosiect IMPACT (Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd) yn cael ei gyd-ariannu gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop drwy’r rhaglen Iwerddon-Cymru (INTERREG IVA), COFORD a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

“Rydym eisoes wedi gweld sut mae gwiddonyn y pinwydd, Hylobius abietis, a Phytophthora ramorum yn dinistrio ein coedwigoedd,” meddai arweinydd y prosiect IMPACT, yr Athro Hugh Evans, o Ymchwil Coedwig yng Nghymru.

“Ac wrth i’r ddeddfwriaeth newid a chyfyngu ar ddefnyddio pryfleiddiaid, rydym bellach yn ystyried ffyrdd naturiol o fynd i’r afael â’r bygythiadau, gan ddefnyddio cyfryngau rheoli biolegol, sef, yn bennaf, nematodau a ffyngau sy’n lladd pryfed.

"Rydym yn awr eisiau siarad â’r arbenigwyr ymarferol – meithrinwyr, rheolwyr parciau hamdden a phobl broffesiynol eraill – fel y gallant weithio ochr yn ochr â ni mewn partneriaeth a fydd yn fuddiol i bawb.”

Bwriad y prosiect IMPACT yw sefydlu grŵp newydd o randdeiliaid i gefnogi ei waith a darparu profiad gwerthfawr ychwanegol. Cynhelir ei gyfarfod agoriadol ar Ddydd Mawrth, 5 Gorffennaf, ym Mhrifysgol Abertawe. Gellir cael rhagor o fanylion gan yr Athro Evans – Hugh.Evans@forestry.gsi.gov.uk.

Consortiwm o ymchwilwyr o Ymchwil Coedwig yng Nghymru (Cydlynydd), Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth a Phrifysgol Abertawe yw IMPACT. Bydd y Grŵp Rhanddeiliaid newydd yn gallu cyfarfod â’r tîm IMPACT llawn ar 5 Gorffennaf yn Abertawe.

Mae tîm y prosiect yn cynnwys arbenigwyr ym meysydd dadansoddi peryglon oddi wrth blâu, modelu hinsawdd, monitro plâu, a rheoli plâu gan ddefnyddio cyfryngau rheoli megis bacteria, ffyngau, nematodau entomopathogenig a firysau.

Ar y dechrau, bu’r tîm yn canolbwyntio ar widdonyn y pinwydd, Hylobius abietis, y pla gwaethaf yng nghoedwigoedd Prydain ac Iwerddon sydd hefyd yn broblem fawr i bob gwlad Ewropeaidd lle mae planhigfeydd conwydd yn cael eu tyfu a’u cwympo.

Sefydlwyd Grŵp Rhanddeiliaid Hylobius eisoes gan y tîm IMPACT i roi ystyriaeth benodol i’r ffordd orau o gyfuno ymchwil ac arfer wrth ddatblygu strategaethau Rheoli Plâu Integredig newydd i ymdrin â’r pla hynod o ddinistriol hwn.

“Cynhaliwyd dau gyfarfod o’r Grŵp ac maen nhw wedi bod yn ffordd ardderchog o alluogi ymarferwyr i ddod yn rhan o’r broses ymchwil a datblygu. Hoffem estyn y model hwn i gynnwys plâu eraill, ac rydym yn gobeithio y gall ein grŵp targed newydd ddod yn rhan o’r broses hon,” meddai’r Athro Evans.

Cysylltwch â: Yr Athro Hugh Evans, Ymchwil Coedwig yng Nghymru, ar 0300 068 0079.
 
NODIADAU I OLYGYDDION

IMPACT – Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd Prosiect newydd yw hwn a ariennir yn rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF) drwy Raglen Iwerddon-Cymru (INTERREG IVA) ac yn rhannol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Ymchwil Coedwig yng Nghymru, uned ymchwil a lansiwyd yn 2009 yn Aberystwyth, ar y cyd â Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon ym Maynooth a Phrifysgol Abertawe. Bydd yn parhau am dair blynedd hyd at 31 Rhagfyr 2012.
Gwybodaeth bellach: www.impactproject.eu

Prifysgol ymchwil o safon fyd-eang yw Prifysgol Abertawe. Mae wedi’i lleoli mewn parcdir bendigedig sy’n edrych dros Fae Abertawe ar gwr penrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU. Cafodd y Brifysgol ei sylfaenu ym 1920 ac mae bellach yn cynnig oddeutu 500 o gyrsiau israddedig a 150 o gyrsiau ôl-raddedig i fwy na 13,500 o fyfyrwyr. Ewch i www.swansea.ac.uk.

Asiantaeth ymchwil y Comisiwn Coedwigaeth yw Ymchwil Coedwig. Mae’n un o arweinwyr y byd ym maes ymchwilio i, a datblygu coedwigaeth gynaliadwy, a dyma’r prif gorff ar gyfer ymchwil i goedwigaeth a choed yng ngwledydd Prydain. Mae ei arbenigwyr yn ymdrin â thopigau sy’n amrywio o reoli coed a diogelu coetir rhag newid yn yr hinsawdd, i ddilyn hynt plâu ac afiechydon newydd ac ystyried manteision cymdeithasol a chymunedol coetir mewn ardaloedd trefol a gwledig. Gellir cael gwybodaeth bellach yn www.forestry.gov.uk/forestresearch.

Mae’r Uned Ymchwil Coedwig yng Nghymru, sydd newydd gael ei sefydlu yn Aberystwyth, yn ystyried cyfleoedd ymchwil yng Nghymru a thu hwnt. Mae’n meithrin perthnasoedd gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, yn enwedig Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, i bennu cwmpas ymchwil, i wneud ymchwil, ac i drosglwyddo technoleg fel y bo’n briodol. Hefyd mae cysylltiadau’n cael eu datblygu gyda’r gymuned ymchwil yng Nghymru, prifysgolion a chyrff y llywodraeth.

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

e-mail: hugh.evans@forestry.gsi.gov.uk