Menu


Plant yn mwynhau wythnos amgylcheddol mewn coetiroedd ger Treherbert

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
28 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14062

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd plant lleol gyfle i ymuno yn yr hwyl yn ystod wythnos amgylcheddol a drefnwyd gan Brosiect Cymunedol Penyrenglyn. Cynhaliwyd nifer o’r gweithgareddau hyn yng Nghoedwig Tyle, ger Penyrenglyn, Treherbert.

Roedd y gweithgareddau’n cynnwys celf naturiol a phyrograffeg – lle defnyddir erfyn poeth i losgi patrymau artistig ar ddarnau o bren – a gwneud meinciau pren.

Bu’r plant llai yn cymryd arnynt eu bod yn wiwerod, a buont yn cuddio bwyd ar gyfer y gaeaf ac yn adeiladu cartrefi anifeiliaid.

Ar ddiwedd yr wythnos, cafodd y plant wahodd eu cyfeillion a’u teuluoedd draw i’r goedwig i fwynhau diwrnod i’r teulu, a chawsant gyfle i ddangos eu sgiliau a gwybodaeth newydd.

Bu Karen Clarke, Ceidwad Cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, yn arwain nifer o’r digwyddiadau yn ystod yr wythnos amgylcheddol. Meddai, "Drwy ddefnyddio’r coetir lleol, mae Prosiect Penyrenglyn wedi helpu plant i fanteisio ar y profiad dysgu awyr agored ysgogol sydd ar eu stepen drws.

"Cafodd y plant amser da yn dysgu am y coetiroedd a’r bywyd gwyllt sy’n byw ynddynt, a chawsant lawer iawn o hwyl yr un pryd.

"Maent hefyd wedi dysgu sut y gall coed helpu yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd drwy storio carbon."

Mae Coedwig Tyle yn cael ei rheoli gan Brosiect Cymunedol Penyrenglyn, mewn partneriaeth â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae’r cytundeb rheoli cymunedol yn golygu fod pobl leol yn defnyddio a gofalu am y goedwig.

Meddai Julie Spiller, Cydlynydd Prosiect, Prosiect Plant y Cymoedd Penyrenglyn, "Mae’r bartneriaeth â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru wedi bod yn fanteisiol iawn i’r gymuned a’r amgylchedd.

"Pan fyddaf yn siarad â phobl yn y Rhondda, byddant yn cyfeirio’n aml at Benyrenglyn fel enghraifft wych o brosiect cymunedol.

"Mae’r bobl o fewn y gymuned yn barod iawn i gydweithio â ni ym mhopeth yr ydym yn ei wneud gan eu bod yn sylweddoli beth yw’r manteision iddynt hwy a’u teuluoedd."

Roedd yr wythnos amgylcheddol yn rhan o raglen o ddigwyddiadau a gynhaliwyd gan Brosiect Cymunedol Penyrenglyn.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.