Menu


Digwyddiad gan yr Ymddiriedolaeth Garbon yn rhoi golwg ar wersi a ddysgwyd gan y Cynllun Busnes Ynni Pren

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
22 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14132

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mynychwyd digwyddiad rhad ac am ddim o eiddo’r Ymddiriedolaeth Garbon gan bobl broffesiynol o Gymru sydd â diddordeb mewn systemau gwresogi â thanwydd pren. Ynddo datgelwyd canfyddiadau adroddiad a wnaed gan y Cynllun Busnes Ynni Pren (WEBS). Roedd y cynrychiolwyr yn dysgu drwy ddadansoddiad ar brosiectau sydd wedi’u cefnogi gan WEBS a chawsant gymryd rhan mewn trafodaethau gyda ffigurau allweddol yn y diwydiant biomas.

Cynhelir WEBS gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, ac mae’n cynnig buddsoddiant cyfalaf i fentrau bach a chanolig ar gyfer systemau gwresogi tanwydd pren ac offer prosesu i ddatblygu’r farchnad gwresogi pren cynaliadwy ac adnewyddadwy ar hyd a lled Cymru.

Bu i’r Digwyddiad Technoleg Biomas, a gynhaliwyd am ddiwrnod cyfan yng Ngwesty Park Plaza yng Nghaerdydd, ddenu diddordeb gan nifer o arbenigwyr biomas gyda llawer mwy o ddiddordeb na lleoedd ar gael, gan ddangos y diddordeb sy’n tyfu yn y sector. Ffilmiwyd y digwyddiad, ac felly gall y rhai na allent fod yno ar y diwrnod anfon neges e-bost at WalesEvents@CarbonTrust.co.uk yn gofyn am god mynediad i wylio’r cyflwyniadau ar-lein. Cefnogid y digwyddiad gan WEBS ac Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru (CEW).

Dysgodd y rhai a gymerodd ran fod gwresogi tanwydd pren yn bosibl ei gyflawni ar unrhyw raddfa. Fodd bynnag, yr allwedd i lwyddo, yn enwedig i gynlluniau mwy, yw cael gafael ar yr arbenigedd peirianyddol arbenigol iawn, trefniadau contractio eglur, cyfathrebu da rhwng y partïon sydd ynglŷn â’r fenter a rheoli da ar y prosiect.

Dywedodd Mike Batt, rheolwr yr Ymddiriedolaeth Garbon yng Nghymru, "Wedi ei roi ar waith yn iawn, mae biomas yn ffurf garbon isel dros ben o ynni adnewyddadwy sy’n gallu cynnig arbedion ariannol mwy na systemau tanwydd ffosil ac yn gallu helpu sefydliadau i leihau allyriadau carbon a diogelu prisiau tanwydd.

"Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon yn anelu at roi’r wybodaeth a’r arfau i gyrff gwahanol allu cymryd camau i leihau eu hôl troed carbon gan sicrhau arbedion ar yr un pryd fydd yn gwella sail ariannol eu busnes.

"Bydd y digwyddiad hwn yn helpu i’r mynychwyr symud ymlaen gyda lleihau carbon, gan wneud synnwyr busnes o'r newid yn yr hinsawdd."

Dangosai adroddiad WEBS, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2010, fod systemau gwresogi llwyddiannus wedi eu gosod yng Nghymru o safleoedd ar raddfa ddomestig fechan at adeiladau cyhoeddus mawr. Fodd bynnag, nid yw wedi bod yn llyfn ar yr holl systemau a osodwyd. Mae’r canfyddiadau allweddol yn yr adroddiad yn cynnwys nifer o gamgymeriadau dylunio a gosod sy’n rhai cyffredin - yn enwedig ymysg y cynlluniau mwy. Mae’r rhain yn cynnwys meintiau bwyleri anghywir, systemau dosbarthu tanwydd wedi’u dylunio’n wael a diffyg hyfforddi i’r staff sy’n gweithio’r systemau.

Dywedodd Mike Pitcher o dîm WEBS Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Rwy’n falch fod gyda ni rai systemau rhagorol yng Nghymru ond rwyf wedi cael siom ei bod hi’n ymddangos bod y diwydiant yn dal i wneud rhai camgymeriadau sylfaenol.

"Mae angen inni ddysgu gan ein camgymeriadau yn hytrach na’u hailadrodd. Rwy’n cael cysur yn y ffaith nad yw’r un o’r camgymeriadau a wneir yn anodd ei ddatrys dim ond inni fabwysiadu arfer da wrth ddylunio a gosod, pethau sydd ar gael yn helaeth erbyn hyn o amryw o ffynonellau.

"Mae angen i gleientiaid allu cael gafael ar gyngor annibynnol o safon dda ar yr ystod lawn o faterion sydd a wnelont â gosod a defnyddio systemau gwresogi tanwydd pren, a byddwn ni yn WEBS yn ymdrechu i sicrhau bod hynny ar gael hyd eithaf ein gallu."

Gwnaed y sylw canlynol gan Eira Rowe, cyfarwyddwraig gweithrediadau a digwyddiadau yn Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru, "Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi dangos beth y gellir ei wneud gyda biomas yn ei Phencadlys newydd yng Nghyffordd Llandudno.

"Wrth ei agor honnodd y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb, Jane Hutt AC, mai hwnnw yw’r adeilad gwyrddaf yn ystad LlCC o 76 darn o eiddo ac mae llawer o hyn oherwydd y bwyler biomas sydd ganddo ar gyfer gwresogi a dŵr poeth, sydd wedi rhoi graddiad CO2 anhygoel iddo.

"Nid yw biomas yn ddim ond un o’r ffyrdd arloesol lluosog o dorri carbon y gall adeiladu eu cyflawni os rhoddir yr hyblygrwydd i’r gadwyn gyflenwi gynllunio’n iawn i gyflawni’r datrysiad cynaliadwy priodol i brosiect adeiladu."

Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon yn cynnal amserlen ddigwyddiadau gynhwysfawr drwy Gymru benbaladr. Am fwy o wybodaeth ewch at www.carbontrust.co.uk/events

NODIADAU I OLYGYDDION

Ynghylch yr Ymddiriedolaeth Garbon

Cwmni di-elw yw’r Ymddiriedolaeth Garbon sydd â’r genhadaeth o gyflymu’r symud at economi garbon isel, gan roi cymorth arbenigol i fusnesau a'r sector cyhoeddus i dorri allyriadau carbon, arbed ynni a masnacheiddio technolegau carbon isel. Drwy ysgogi camau carbon isel cyfrannwn at y cyrchnodau allweddol sydd gan y DU ar gyfer allyriadau carbon isel, datblygu busnesau carbon isel, cynyddu diogelwch ynni a swyddi sy’n gysylltiedig â hyn.

Rydym yn cynorthwyo i dorri allyriadau carbon ar hyn o bryd drwy:

  • Ddarparu cyngor arbenigol ac ariannu i helpu sefydliadau i dorri carbon
  • Gosod safonau ar gyfer lleihau carbon

Rydym yn gostwng allyriadau carbon posibl y dyfodol drwy:

  • Agor marchnadoedd ar gyfer technolegau carbon isel
  • Arwain cydweithio mewn diwydiant i fasnacholi technolegau
  • Buddsoddi mewn cwmnïau carbon isel cyfnod cynnar

Cynllun Busnes Ynni Pren (WEBS)

Nod y Cynllun Busnes Ynni Pren (WEBS) yw darparu cymorth grantiau cyfalaf i ficro-fusnesau, busnesau bach a chanolig (BBaChau) a mentrau cymdeithasol i ddatblygu’r farchnad gwres pren cynaliadwy ac adnewyddadwy ar hyd a lled Cymru.

Mae tri math o brosiect yn gymwys i gael cymorth grant:

  • Systemau gwresogi tanwydd pren
  • Cynhyrchu trydan ar raddfa fechan drwy ddefnyddio pren – Gwres a Phwer Cyfunedig (CHP)
  • Busnesau cyflenwi tanwydd pren

Yn cael ei reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, cynllun grantiau cyfalaf £20 miliwn yw WEBS. Mae’r gronfa yn dod o £7.8 miliwn o ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Llywodraeth Cynulliad Cymru, a bydd y gweddill o amryw o ffynonellau arian cyfatebol.

Mae WEBS yn brosiect Cymru gyfan ac mae’r lefelau ymyrraeth ariannu i geisiadau unigol yn debygol o fod hyd at 41% yn Ardal Gydgyfeirio Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a 31% yn ardal Cystadleurwydd a Chyflogaeth Ranbarthol Dwyrain Cymru.

Mae WEBS yn brosiect pedair blynedd sy’n rhedeg rhwng 2009 a 2013.

Mae WEBS yn adeiladu ar brofiad y rownd ariannu flaenorol, a gefnogid hefyd gydag arian o Ewrop, yr oedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ei rheoli rhwng 2004 a 2008, a arweiniodd at arbed 17,000 o dunelli o CO2 y flwyddyn drwy ddefnyddio 33,000 o dunelli o danwydd glân, cynaliadwy. Ariannodd 80 o gynlluniau a oedd yn cynnwys cynlluniau gwresogi mewn adeiladau yn y sectorau masnachol a chyhoeddus, o fusnesau twristiaeth wledig bychain, busnesau gweithgynhyrchu a safleoedd yn y sector cyhoeddus gan gynnwys ysbytai ac ysgolion. Roedd hefyd yn ariannu amrywiaeth o fusnesau cyflenwi tanwydd yn cynhyrchu sglodion a phelenni pren, gan gynnwys melinau llifio a gweithfeydd prosesu pren.

Am fwy o wybodaeth am WEBS gweler www.forestry.gov.uk/woodenergywales

e-mail: michelle.brunt@forestry.gsi.gov.uk