Menu


Plant yn gweld y gwaith drostynt eu hunain wrth i safle Ysgol Goedwig agor

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 TACHWEDD 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15058

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd plant sy’n astudio coedwigaeth fel rhan o’u gwaith ysgol weld y gwaith drostynt eu hunain wrth iddynt wylio coeden yn cael ei chwympo yng Nghoedwig Nantyr, ger Wrecsam. 

Roedd y grŵp o hanner cant o blant rhwng saith ac un ar ddeg oed o Ysgol Cynddelw yng Nglynceiriog ar ymweliad i’w coetir Llywodraeth Cymru lleol i nodi agoriad swyddogol safle Ysgol Goedwig newydd Nantyr.

Nid oedd y goedwig yn lle dieithr i’r plant oherwydd ei bod wedi chwarae rhan bwysig ym mywyd bob dydd yr ysgol ers iddynt greu partneriaeth â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru er mwyn cynnig cyfle i’r plant werthfawrogi rheolaeth gynaliadwy ar goetir.

Gan sylweddoli’r buddion addysgol posibl, aeth Hannah Parkinson a Beth Evans, sy’n athrawon yn yr ysgol, ati i gymhwyso fel Arweinyddion Ysgol Goedwig yn 2008 a 2009, a sefydlwyd safle ar eu cyfer yng Nghoedwig Nantyr.

Dywedodd Hannah, “Ers cychwyn Ysgol Goedwig, rwyf wedi gweld ochr arall i natur nifer o’m disgyblion. Mae llawer ohonynt yn dangos natur allblyg, mwy corfforol a chwareus nad yw’n amlwg yn yr ystafell ddosbarth bob amser. 

“Mae’n ymddangos bod y disgyblion yn mwynhau rhyngweithio gyda’r athrawon, gan ddod ataf i gael sgwrs fach ac ati. Nid ydynt yn cael y cyfle hwn yn yr ystafell ddosbarth. Byddai un o’r bechgyn a oedd wedi colli diddordeb yn yr ysgol bob amser yn dod ataf, gan ofyn i mi ei helpu neu roi syniadau iddo.”

Fodd bynnag, pan roedd y coed o amgylch y safle gwreiddiol i’w cwympo fel rhan o’r cylch parhaus o goedwigaeth, roedd rhaid dod o hyd i safle newydd lle gallai’r plant barhau eu datblygiad awyr agored.

Mae’r safle newydd mewn rhan arall o’r coetir yn cynnig safle tymor hir i’r plant, a chafodd ei baratoi’n arbennig gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru gydag anghenion y plant mewn golwg, gan gynnwys cylch boncyffion a deunyddiau er mwyn rhoi cyfle i’r plant fwynhau gweithgareddau fel adeiladu lloches.  

Dywedodd Hannah, "Mae’r disgyblion i’w gweld yn wirioneddol ddiolchgar o gael y cyfle a’r holl brofiad. Mae’n hwyl gwylio grwpiau adeiladu tîm, ac mae bob amser yn ddiddorol gwrando ar sylwadau’r disgyblion ar ddiwedd sesiwn.”

I ddathlu’r symud i safle newydd, cafodd y plant brofiad o waith rheolaeth coetir drostynt eu hunain wrth iddynt wylio coeden yn cael ei chwympo gan y coedwigwr Dei Williams o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Esboniodd am yr offer amddiffynnol mae’n rhaid iddo ei wisgo ac atebodd gwestiynau am ei waith.

Heriwyd y plant gan aelodau o dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru i enwi rhai o’r coed yn y coetir, a oedd yn cynnwys ffynidwydden lwydlas, sbriwsen Sitca, llarwydden, pinwydden yr Alban, bedwen a chriafolen, ynghyd ag ambell i lwyn celyn ac un neu ddwy dderwen ifanc.

Gan roi'r hyn a ddysgwyd yn yr ystafell ddosbarth ar waith, aeth y darpar goedwigwyr ati i gynnal arolwg o’r coed gan ddysgu bod cynyddu amrywiaeth y coed o wahanol rywogaethau yn gwneud ein coetiroedd yn fwy hydwyth i effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Dywedodd Sue Williams, Arweinydd Tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, “Does dim byd yn well na’r profiadau ymarferol hyn i ddangos i’r genhedlaeth nesaf bod y ffordd  rydym yn rheoli ein coetiroedd heddiw yn gallu cynnig dyfodol gwell iddynt. 

“Roeddem wrth ein bodd yn gweld partneriaeth lwyddiannus yn mynd o nerth i nerth. Gobeithio y bydd un o’r plant hyn yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfa lwyddiannus mewn coedwigaeth rhyw ddydd.”

Pennawd: Y Coedwigwr Dei Williams yn trafod rheolaeth coetiroedd gyda disgyblion o Ysgol Cynddelw.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru yn cael ei orchuddio gan goetiroedd. Mae Llywodraeth Cymru yn berchen ar 38% ohono (sef 126,000 hectar/311,000 erw).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Mae’r Tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau mewn coetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygiad a darpariaeth yr Ysgol Goedwig ac yn hwyluso Menter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Am fwy o wybodaeth ar addysg coetir cysylltwch â Sue Williams ar 0300 068 0109, ffôn symudol 07789 923830, e-bost sue.williams@forestry.gsi.gov.uk

Am fwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ewch i www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i News@FCWales  am newyddion, delweddau, manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni at astudiaethau achos.

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sue.williams@forestry.gsi.gov.uk