Menu


Ysbryd Olympaidd yn denu plant i hwyl a gemau’r coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
26 MEDI 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15657

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cipiodd plant ledled Cymru ysbryd medal aur haf anhygoel o chwaraeon ar ôl i Fenter Addysg Goedwig yng Nghymru gynnig grantiau o £250 i bob clwstwr o ysgolion yn y wlad i redeg digwyddiadau a gweithgareddau Gemau Olympaidd y Goedwig.

Rhoddodd Menter Addysg Goedwig arian i ysgolion a grwpiau addysg i’w helpu i ddathlu Gemau Olympaidd a Pharaolympaidd Llundain trwy fynd yn ffit a chael hwyl yn y coetir.

Mae grwpiau clwstwr Menter Addysg Goedwig yn dod â phobl at ei gilydd i rwydweithio a gweithio ar brosiectau a syniadau sy’n annog plant a phobl ifanc i ddeall a gwerthfawrogi coetiroedd Cymru.

Defnyddiodd y grwpiau’r grant i gael staff ac adnoddau ac i  redeg sesiynau ymarferol yn eu coetiroedd lleol.

Gwnaeth y plant eu medalau Olympaidd eu hunain allan o gwcis coed, cynnyrch cynaliadwy o goed wedi’u tocio, yn wobrau yn y gemau. Bu rhai grwpiau’n eu paentio'n aur, arian ac efydd ac eraill yn eu haddurno neu’u hysgythru gydag offer llosgi coed.

Cynhaliodd grŵp clwstwr Menter Addysg Goedwig yn y Gogledd ddigwyddiad Olympaidd Coetir Hen Roeg i ysgolion lleol ym Mod Petrual, ble roedd yr ‘athletwyr’ yn dilyn llwybr medal aur trwy’r goedwig i ddarganfod Olympia, a dysgu am Hen Roeg ar hyd y ffordd.

Cynhaliwyd y seremoni gau deimladwy wrth yr afon gyda’r plant yn adeiladu rafftiau i gynnal y fflam Olympaidd (cannwyll nos) a’i gadael i fynd i ganlyn y llif.

Bu clwstwr Menter Addysg Goedwig Casnewydd a Sir Fynwy yn cynnal gwahanol weithgareddau mewn coetiroedd gydol tymor yr haf, a’r plant yn mwynhau hwyl chwaraeon traddodiadol megis cyrsiau rhwystrau, hwpla’r helyg a’r naid hir gan ddefnyddio ffyn i fesur y pellter.

Yn Sir Drefaldwyn, defnyddiodd grŵp yr arian i gynnal diwrnod agored mewn Ysgol Goedwig sydd newydd ei sefydlu yn Llanidloes. Dechreuodd y diwrnod gyda gorymdaith o ganol tref Llanidloes i safle’r Ysgol Goedwig, ble cynhaliwyd y Gemau Olympaidd Coetir, yn ogystal â gweithgareddau crefftau maes a choginio ar dân awyr agored.

Rhannodd grŵp clwstwr Sir Faesyfed y grant rhwng tri aelod rheolaidd o’r grŵp. Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Rhaeadr, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanelwedd ac Ysgol Gynradd Llanfihangel Rhydithon.

Yn ystod tymor yr haf, bu pob ysgol yn cynnal ei ddiwrnod Gemau Olympaidd Coetir yn nhiroedd yr ysgol, gan ddefnyddio eu tiroedd coetir, tiroedd cadwraeth a’u gerddi.

Roedd gweithgareddau’r plant yn cyfuno ethos Ysgol Goedwig gyda thema’r Gemau Olympaidd, megis ymarfer corff coetir, plethu helyg i wneud cylchoedd logo Olympaidd, defnyddio offer a chlymau i wneud clwydi ar gyfer ras dros y clwydi a thân i wneud ffaglau Olympaidd.

Talodd y grant am adnoddau, defnyddiau a medalau i’r plant.

Cynhaliodd grŵp clwstwr Menter Addysg Goedwig De Powys sesiwn hyfforddi plethu helyg gyda Out to Learn Willow. Roedd y sesiynau’n cynnwys gwybodaeth ynghylch tyfu a chynaeafu helyg a datblygu sgiliau plethu helyg wedi’u dorri.

Aeth y rhai oedd yno ymlaen i gynnal Gemau Olympaidd Helygen yn eu hysgol neu eu lleoliad nhw gyda gweithgareddau megis plethu cylchoedd logo’r Gemau Olympaidd a phlethu clwydi ar gyfer ras dros y clwydi.

Mae grwpiau clwstwr Menter Addysg Goedwig Nedd Port Talbot a Chaerdydd a’r Fro yn bwriadu parhau’r cyffro drwy redeg eu Gemau Olympaidd Coetir yn nhymor yr hydref.

Mae Nedd Port Talbot wedi trefnu gweithdy gwaith coed gwyrdd gyda Dragonfly Creations i wneud setiau rownders pren a bydd pedair ysgol yn cymryd rhan yn y gemau themâu Olympaidd ym Mharc Gwledig Porthceri yn y Barri, Bro Morgannwg.

Bydd plant deg o ysgolion yn dod i'r digwyddiad yng Nghaerdydd yn Fforest Fawr, ychydig i’r gogledd o’r brif ddinas, ble bwriedir sefydlu pum ardal goetir i gynrychioli’r pum cylch - pob ysgol sy’n cymryd rhan yn cynnal digwyddiad gwahanol.

Mae’r digwyddiadau’n cynnwys hwpla cylch helyg, pontydd rhaffau, taflu esgidiau glaw, ymarfer corff coetir / sesiwn aerobig, efallai’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr Goleg Caerdydd a’r Fro, gwaywffon (naddu ffon), taflu pastai mwd a chwrs rhwystrau triathlon.

Meddai Karen Clarke, Cydlynydd Mentr Addysg Goetir Cymru, “Rwyf wedi fy syfrdanu faint o hwyl mae’r Gemau Olympaidd Coetir wedi’i wasgu o’r arian grant yma.

“Mae’r plant a’r staff sydd wedi cymryd rhan yn ysbrydoliaeth. Mae pawb ar ei ennill!”

Bwriad yr holl ddigwyddiadau yw cyflwyno aelodau newydd i’r Fenter Addysg Goedwig ac i’r amrywiaeth eang a diddorol o gyfleoedd dysgu sydd ar gael mewn coetir ac i godi ymwybyddiaeth o’r Fenter Addysg Goedwig ac addysg goetir.

Llun: Plant o Ysgol Gynradd Penfro yn dathlu Gemau Olympaidd Coetir llwyddiannus.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3% y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n cynnig profiadau dysgu yn seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygu a darparu Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo'r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: karen.clarke@forestry.gsi.gov.uk