Menu


Pythefnos yn y goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13951

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae disgybl 14 oed o Ysgol Uwchradd y Trallwng wedi treulio pythefnos ar brofiad gwaith gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru er mwyn cael gweld sut brofiad yw bod yn goedwigwr.

Bu Lee Morgan ar leoliad gwaith yng Nghoedwigoedd Dyfnant a Banw a bu’n dysgu sut y mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gofalu am y coetiroedd y mae’n eu rheoli ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Treuliodd Lee ddiwrnod gyda Matthew Park, y Rheolwr Sefydliad, yn gweld sut y paratoir y ddaear ar gyfer plannu coed newydd, a chafodd gyfle i weld cloddiwr, sef peiriant coedwig arbenigol, wrth ei waith. Bu hefyd yn gwneud peth gwaith yn diogelu coed yn y coetiroedd ar hyd glannau afonydd a bu’n gwneud arolwg o goed pîn er mwyn chwilio am arwyddion o blâu niweidiol.

Yn ogystal â dysgu sut y mae gweithrediadau coedwig yn cael eu cynllunio a’u rheoli, cafodd Lee gyfle i weld gwaith y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu pan ymunodd â Kate Elias, y Swyddog Addysg, i osod llwybr pos anifeiliaid newydd yng Nghoedwig Dyfnant. Bu hefyd yn helpu gyda’r gwaith o archwilio’r cyfleusterau hamdden yng nghoed Pont Llogel.

Meddai Mike Whitley, Rheolwr Ardal Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Drwy gynnig profiad gwaith i Lee, rydym wedi gallu rhoi gwell syniad iddo o’r gwahanol gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru a’r sector coedwigaeth yn ei gyfanrwydd.

"Gofynnodd Lee lawer iawn o gwestiynau ac roedd yn dangos brwdfrydedd tuag at bob agwedd o’r gwaith yr ydym yn ei wneud. Mae’n dda gweld rhywun yn dangos cymaint o ddiddordeb mewn coedwigaeth."

Pennawd ar gyfer y llun: Lee Morgan gydag un o’r anifeiliaid ar lwybr pos anifeiliaid Coedwig Dyfnant.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: mike.whitley@forestry.gsi.gov.uk