Menu


Llecyn neidio ‘unigryw’ gam ymlaen

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
19 IONAWR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14369

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae cynlluniau ar gyfer llecyn neidio cyffrous i feicwyr mynydd dibrofiad a phrofiadol wedi cael eu cymeradwyo.

Roedd Grŵp Llwybrau Ffordd y Fan, sef grŵp o feicwyr lleol brwdfrydig, wedi gwneud cais i adeiladu’r “naid faw” yng nghoetir Llywodraeth y Cynulliad yng Nghoed Parc y Fan ger Caerffili.

Gyda chymorth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli’r coetir, cafodd y grŵp ganiatâd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i adeiladu cyfres o neidiau a dolennau sy’n addas i ddechreuwyr, beicwyr mwy profiadol a’r beicwyr gorau. 

Mae hyn yn gychwyn newydd i’r safle, y bu’n rhaid ei ddymchwel dros flwyddyn yn ôl gan ei fod yn gweithredu heb ganiatâd CC Cymru ac yn cael ei ystyried yn anniogel.

Mae’r grŵp wedi llofnodi cytundeb rheoli cymunedol gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru i ofalu am y safle ac i sicrhau ei fod yn cwrdd â’r safonau diogelwch priodol.

Meddai James Mak, rheolwr ardal leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Bydd yn cynnwys llwybrau sy’n amrywio o ran anhawster ac felly bydd yn addas i bawb, beth bynnag fo eu gallu.”

Mae’r grŵp yn awr yn chwilio am arian i adeiladu’r safle ac maent yn gobeithio y bydd yn agor yn y gwanwyn.

Dywedodd Steve Aicheler, perchennog siop feics leol Castle Bikes, ac aelod o Grŵp Llwybrau Ffordd y Fan, “Rydym yn gobeithio y bydd y gwaith caled a’r ymroddiad yr ydym wedi’i ddangos hyd yma yn arwain at ailadeiladu’r safle gwych hwn.

“Mae beicwyr lleol yn gofyn o hyd pryd y bydd y safle’n cael ei ailagor, a bydd yn braf gallu rhoi ateb pendant iddynt. Rydym yn cynnal trafodaethau ar ariannu’r gwaith gyda nifer o wahanol gyrff, ac rydym hefyd yn chwilio am gyllid neu nawdd masnachol.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau hamdden mewn coetiroedd ger Caerffili, cysylltwch â James Mak ar 02920 886863, ffôn symudol 07767 418661, e-bost james.mak@forestry.gsi.gov.uk.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: james.mak@forestry.gsi.gov.uk