Menu


Yr eog yn cael rhwydd hynt ar ôl cael gwared ar atalfeydd yr afon

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14301

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’n bosibl eu bod wedi teithio mor bell i ffwrdd â’r Ynys Las i’w silfeyddd hanesyddol yng nghwm Taf, ond roedd yr eogiaid yn wynebu un o’u heriau mwyaf wrth iddynt gyrraedd pen eu taith.

Mae’r daith epig i rai eogiaid yn dod i ben yn rhannau uchaf Nant Clydach sy’n ystumio drwy goetir Llanwynno y mae Llywodraeth y Cynulliad yn berchen arno ger Abercynon.

Ond yn y fan honno mae cylch bywyd yr eog yn cael ei beryglu – ar ffurf hen goredau ac atalfeydd eraill. Roedd estyll pren a choncrit a hytrawstiau metel a adawyd yn yr afon – yn atgof o orffennol yr ardal fel canolfan weithgynhyrchu – yn atal y pysgod rhag cael llwybr clir at eu silfeydd.

Ond mae un o ddigwyddiadau mwyaf cyfareddol natur wedi’i ddiogelu yn afon Clydach ar ôl i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ymuno ag Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i gael gwared ar yr atalfeydd sy’n rhwystro’r eog.

Daeth y sefydliadau at ei gilydd i gael gwared ar un gored, addasu un arall a diogelu glan yr afon mewn dau le i alluogi’r eog a’r brithyll brown cynhenid i fudo i fyny’r afon a chyrraedd eu silfeydd yn ddiogel.

Dywedodd Tony Rees, o Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru, y gallai fod angen i’r pysgod silio yn y brif anfon pe na cheid gwared ar yr atalfeydd, ond nid oedd hyn yn ddymunol i’r holl bysgod.

“Nid yw hyn yn ateb boddhaol gan fod modd i’r claddau – sef yr ardal lle mae eogiaid yn adneuo eu hwyau – gael eu gwacáu gyda’r lefelau uchel o ddŵr sy’n dod gyda llifogydd y gaeaf,” meddai.

"Mae’r gwaith hwn yn ddewis amgen cost isel i adeiladu tramwyfeydd i bysgod a stociau artiffisial. Nid yw ffrydiau magu megis afon Clydach, er bod ganddynt ddŵr uchel, mor ddinistriol â’r brif afon. Maent hefyd yn cefnogi’r pysgod ifanc yn well ac yn cynnig diogelwch gwell rhag ysglyfaethwyr.

Dywedodd rheolwr ardal leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru Karl Charlton fod coetiroedd yn darparu cynefinoedd bywyd gwyllt hanfodol i lawer o rywogaethau o dan fygythiad a byddai’r gwaith sy’n cael ei wneud yn Afon Clydach yn dod â buddion i anifeiliaid eraill hefyd.

“Mae buddion amlwg i fioamrywiaeth," meddai.

“Mae’r rhwystrau hyn yn achosi i weddillion gronni yn yr afon, sy’n gwasgu dŵr allan ac yn cyflymu erydu ymylon ffrydiau ac yn cynyddu siltio o bosibl, nad ydynt yn amodau delfrydol ar gyfer silio.”

Mae eogiaid fel arfer yn silio o rywbryd ym mis Tachwedd tan fis Rhagfyr a byddant wedi trafaelio o amgylch y morglawdd ym Mae Caerdydd a theithio i fyny afon Taf o’u tiroedd porthi cyn iddynt nofio i fyny afon Clydach.

Dywedodd Michael Clyde o Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru y byddai’r gwaith hwn yn helpu Cymru i fodloni ei hymrwymiadau o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

“Mae hyn yn rhan o ddarlun mwy o lawer i wella niferoedd pysgod yng nghymoedd diwydiannol De Cymru,” meddai.

“Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac eraill i wella niferoedd pysgod.”

Ariannwyd y gwaith gan Awdurdod Harbwr Caerdydd o dan raglen o waith gwella sy’n gysylltiedig â morglawdd Bae Caerdydd.

Dywedodd Aelod Gweithredol Chwaraeon, Diwylliant a Hamdden Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Nigel Howells, “Rwy’n falch i Awdurdod yr Harbwr allu darparu cyllid ar gyfer y gwaith hwn. Mae’n enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth i helpu i wella’r amgylchedd.”

Penawdau: Nant Clydach yn ei llif llawn.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae coetiroedd yn ymestyn dros 14% o Gymru. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% ohonynt (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales

Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn gosod amcan cyffredin o ‘statws da’ ar gyfer pob rhan o ddŵr ledled Ewrop. Mae’n sefydlu ffordd newydd o ddosbarthu iechyd cyrff dŵr, gan ganolbwyntio ar elfennau ecolegol ac yn ymestyn monitro’n sylweddol i bob rhan o ddŵr wyneb a dŵr daear (afonydd, llynnoedd, aberoedd, dyfroedd arfordirol a dyfroedd daear).

Dangosodd dull asesu blaenorol Asiantaeth yr Amgylchedd duedd o wella ansawdd dŵr yn afonydd Cymru. Ni chollwyd unrhyw un o’r  prif welliannau blaenorol. Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn welliant sylweddol ac yn galluogi Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i gymryd camau gweithredu targedog i wella’r amgylchedd dŵr ymhellach.

e-mail: karl.charlton@forestry.gsi.gov.uk