Menu


Peidiwch ag aros am y gyfradd newydd!

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
4 MAI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13551

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae adolygiad o’r cyfraddau grant ar gyfer creu coetiroedd newydd drwy’r cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru ar y gweill.

Er na fyddwn yn gwybod beth fydd canlyniad yr adolygiad hwn hyd yn ddiweddarach eleni, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhagweld y bydd y cyfraddau grant yn codi.

I annog tirfeddianwyr i barhau i blannu coetiroedd newydd mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd pob cais newydd ar gyfer creu coetir a wnaed o’r 1af o Ebrill 2010 ymlaen neu sydd wedi cael ei gyflwyno’n barod yn gymwys i dderbyn y cyfraddau grant diwygiedig.

Bydd y cyfraddau newydd hyn hefyd yn berthnasol i gynlluniau Coetiroedd Gwell i Gymru sydd eisoes wedi cael eu cymeradwyo.

Meddai Richard Siddons, Pennaeth Grantiau a Rheoliadau, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Cafodd y cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru ei lansio yn 2007, ac mae’r costau gweithredol ar gyfer creu coetiroedd wedi newid ers hynny.

"Pwrpas yr adolygiad hwn yw sicrhau bod ein cyfraddau grant yn cyd-fynd ’r costau presennol.

"Rydym yn sylweddoli y gall yr adolygiad beri peth ansicrwydd ac y gall annog tirfeddianwyr i ddal eu cais Coetiroedd Gwell i Gymru yn l rhag ofn y bydd y cyfraddau’n codi.

"Rydym felly wedi penderfynu y bydd pob cais am grant creu coetir sy’n cael ei wneud o’r 1af o Ebrill 2010 ymlaen, neu sydd eisoes wedi cael ei gyflwyno, yn gymwys i dderbyn y cyfraddau grant newydd, yr ydym yn rhagweld y byddant yn uwch.

"Rydym yn gobeithio y bydd y penderfyniad hwn yn golygu y bydd tirfeddianwyr yn parhau i gyflwyno eu ceisiadau er mwyn osgoi cael llawer iawn o geisiadau’n cyrraedd gyda’i gilydd yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

"Gall coetiroedd ddod nifer o fanteision i dirfeddianwyr – cysgod, rheoli dŵr, cynnydd mewn bioamrywiaeth, gwella’r dirwedd a chyflenwad o bren – ac rydym yn eu hannog i edrych ar y grantiau a’r cyngor arbenigol di-dl sydd ar gael drwy’r cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru."

Bydd y cyfraddau grant newydd yn cael eu cyhoeddi’n ddiweddarach eleni ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru. Bydd y staff yn cysylltu phawb sy’n dal contract CGG, y mae eu cynlluniau ar gyfer gwaith plannu newydd wedi cael eu cymeradwyo, i roi cyngor iddynt ar sut i hawlio’r cyfraddau diwygiedig.

NODIADAU I OLYGYDDION

Coetiroedd Gwell i Gymru

Gellir cael grantiau i blannu neu reoli unrhyw ardaloedd o goetir sydd dros 0.25 hectar drwy Goetiroedd Gwell i Gymru. I gael rhagor o fanylion am y cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru, a fyddech cystal chysylltu 0300 068 0300 neu www.forestry.gov.uk/forestry/infd-5z8jcr

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk 0300 068 0057.