Menu


Arbenigwyr rhyngwladol iechyd planhigion yn cyfarfod yng Nghaerdydd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
15 MAWRTH 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13399

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Am y tro cyntaf yr wythnos hon, mae Caerdydd yn gartref i gyfarfod o arbenigwyr rhyngwladol a fydd yn mynd i’r afael bygythiadau i goedwigoedd a choetiroedd yn Ewrop a gwledydd cyfagos.

Bydd arbenigwyr iechyd planhigion o ryw 20 o wledydd yn mynychu fforwm y Panel Cwarantn Coedwigoedd a gynhelir ym Mae Caerdydd rhwng 17-19 Mawrth.

Bydd y fforwm yn mynd i’r afael ag amrywiaeth o faterion cyfoes ym maes iechyd planhigion. Mae’r rhain yn cynnwys clefydau fel y ffwng Chalara fraxinea, sydd wedi lladd coed ynn yn Ewrop, a Phytophthora ramorum, sydd wedi achosi marwolaeth sydyn y deri yng Nghaliffornia.

Mae Phytophthora ramorum wedi’i ganfod ar rododendronau a choed mewn coetiroedd yn ne-orllewin Lloegr ac yng Nghymru, ac mewn meithrinfeydd planhigion ledled Prydain. Canfuwyd yn ddiweddar ei fod yn effeithio ar goed llarwydd yn ne-orllewin Lloegr, a bydd arolygon manwl yn ystod 2010 yn asesu a yw coed llarwydd wedi’u heffeithio yng Nghymru hefyd.

Mae testunau eraill sydd i gael sylw yn y fforwm yn cynnwys y nematod pren pinwydd, sy’n achosi i goed farw ym Mhortiwgal, a phlu sy’n datblygu, fel y chwilen gorniog sitrws, sy’n bresennol mewn rhai o wledydd Ewrop, a’r tyllbryf onn emrallt, a ganfuwyd yn Rwsia yn ddiweddar.

Bydd Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, yn agor y fforwm ac yn croesawu’r cynrychiolwyr i Gymru.

Dywedodd Elin Jones, "Mae’r fforwm rhyngwladol pwysig hwn yn cynnig cyfle i Lywodraeth Cynulliad Cymru ryngweithio’n uniongyrchol ag arbenigwyr iechyd planhigion i drafod sut y gallwn ragweld ac atal achosion newydd o blu a phathogenau a allai beryglu iechyd ein coetiroedd."

Mae Dr Hugh Evans, Pennaeth Ymchwil Coedwigoedd yng Nghymru i’r Comisiwn Coedwigaeth, yn aelod o’r Panel Cwarantn Coedwigoedd ac yn un o drefnwyr y fforwm.

Dywedodd Dr Evans, "Mae’r Panel Cwarantn Coedwigoedd yn mynd i’r afael materion parhaus a materion sy’n codi yn ymwneud ’r bygythiadau yn sgil plu yn symud yn rhyngwladol.

"Ym Moscow yn ystod 2009 y cyfarfu’r panel ddiwethaf, ac felly mae’n bleser mawr gallu croesawu’r Panel i Gymru.

"Bydd y fforwm hwn yn canolbwyntio ar faterion cyfoes ym maes iechyd planhigion, y mae rhai materion sydd eisoes yn bresennol yn Ewrop, a rhai y byddwn am sicrhau ein bod yn eu cadw draw.

"Bydd rheoli ein coetiroedd trwy amddiffyn ein coed rhag plu a chlefydau yn eu galluogi i ddarparu buddion amgylcheddol nawr ac yn y dyfodol."

Mae’r Panel Cwarantn Coedwigoedd yn rhan o Sefydliad Diogelu Planhigion Ewropeaidd a Mr y Canoldir (EPPO). Mae’r EPPO yn sefydliad rhynglywodraethol sy’n gyfrifol am gydweithredu Ewropeaidd ym maes iechyd planhigion.

NODIADAU I OLYGYDDION

Sefydliad Diogelu Planhigion Ewropeaidd a Mr y Canoldir (EPPO)

Mae’r Sefydliad Diogelu Planhigion Ewropeaidd a Mr y Canoldir (EPPO) yn sefydliad rhynglywodraethol sy’n gyfrifol am gydweithrediad Ewropeaidd ym maes iechyd planhigion.

Fe’i sefydlwyd ym 1951 gan 15 o wledydd Ewrop, ac erbyn hyn mae 50 o aelodau gan yr EPPO, yn cwmpasu bron holl wledydd rhanbarth Ewrop a Mr y Canoldir. Mae ei ganolfan ym Mharis, a Nico van Opstal yw’r Cyfarwyddwr Cyffredinol.

Ei amcanion yw diogelu planhigion, datblygu strategaethau rhyngwladol yn erbyn cyflwyno a lledaenu plu peryglus, a hyrwyddo dulliau rheoli diogel ac effeithiol.

Mae’r EPPO hefyd yn cyfranogi mewn trafodaethau byd-eang ar iechyd planhigion yn cael eu trefnu gan y Sefydliad Bwyd ac Amaeth a’r Panel Rhyngwladol ar Newid Hinsawdd.

Mae’r EPPO wedi cynhyrchu nifer fawr o safonau a chyhoeddiadau ar blu planhigion, rheoliadau sicrhau iechyd planhigion, a chynhyrchion diogelu planhigion.

Gwefan yr EPPO yw: www.eppo.org

Panel Cwarantn Coedwigoedd

Mae’r EPPO yn trefnu ac yn cynnal nifer o weithgorau arbenigol a phanelau arbenigwyr, gan gynnwys y Panel Cwarantn Coedwigoedd. Mae’r panel hwn wedi bod yn cyfarfod am nifer o flynyddoedd, a bydd yn ystyried bygythiadau i goedwigoedd a choetiroedd yn rhanbarth yr EPPO.

Ymchwil Coedwig

Mae Ymchwil Coedwig yn rhan o’r Comisiwn Coedwigaeth, sef adran y llywodraeth dros goedwigaeth ym Mhrydain. Mae’n gwneud gwaith ymchwil gwyddonol o safon fyd-eang ac yn gwneud gwaith datblygu technegol sy’n berthnasol i goedwigaeth ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid mewnol ac allanol.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.forestresearch.gov.uk.

Cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057

e-mail: hugh.evans@forestry.gsi.gov.uk