Menu


Annog ffermwyr i beidio ’i gadael hi’n rhy hwyr gyda gwrychoedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
19 GORFENNAF 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15544

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Efallai nad adnewyddu gwrychoedd sydd flaenaf ar feddyliau ffermwyr ar hyn o bryd, ond mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cyhoeddi nodyn atgoffa cynnar i’w hannog i gadarnhau ymhell cyn 1 Medi a fydd angen trwydded torri coed.

Gallai peidio â chynllunio o flaen llaw i weld a fydd angen trwydded i dorri coed olygu y gallai ffermwyr, sydd â’u pryd ar gadw ar ben y busnes beunyddiol o gael dau ben llinyn ynghyd, ymddangos o flaen llys.

Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cofnodi saith achos o dorri coed yn anghyfreithlon mewn gwrychoedd ar ffermydd.

Mae gofyn i ffermwyr adnewyddu gwrychoedd o dan gynlluniau grantiau amaeth amgylcheddol Llywodraeth Cymru, yn enwedig Tir Gofal, ond gallai gymryd hyd at  10 wythnos i ganiatáu trwydded, yn enwedig os bydd angen ymgynghori statudol ar safleoedd dynodedig.

Mae’r cynlluniau grantiau’n annog deilydd y contract i gael pob caniatâd cyfreithiol angenrheidiol cyn ymgymryd â’r gwaith, ond mae tueddiad pryderus o dorri coed yn anghyfreithlon wedi sbarduno Comisiwn Coedwigaeth Cymru i godi ymwybyddiaeth bod angen cadarnhau’n gyntaf a oes angen caniatâd.

Meddai Chris Botting, rheolwr achosion rheoleiddiol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Rydyn ni’n gwerthfawrogi fod yr hydref yn adeg prysur iawn ar ffermydd, yn enwedig i’r rhai sy’n ceisio cyfarfod â therfynau amser ar gyfer hawlio grantiau am waith ar wrychoedd.

“Fodd bynnag, buaswn yn annog ffermwyr sydd â gwaith torri coed i beidio â chael eu dal ac i gysylltu â ni mewn da bryd i weld a oes angen trwydded.

“Byddai hynny’n golygu na fyddai’n rhaid ymddangos yn y llys ynadon.”

Gallai peidio â gofyn a oes angen trwydded i dorri coed arwain at ddirwy o hyd at £2,500 neu ddwywaith gwerth y coed, pa un bynnag yw’r mwyaf, a chael record droseddol.

Gallai hynny hefyd dorri categorïau E a J Amodau Amaethyddol ac Amgylcheddol Da, a allai effeithio ar gefnogaeth uniongyrchol Llywodraeth Cymru a thaliadau datblygu gwledig eraill.

Cadarnhaodd Ann Humble, rheolwr cynllun Tir Gofal, y nodyn atgoffa a bod coed gwrychoedd yn nodweddion bywyd gwyllt pwysig o dirlun Cymru.

“Mae rheoli tir yn gyfrifol yn rhan bwysig o gyfrannu at ystod eang o enillion amgylcheddol yng nghefn gwlad," meddai.

“Dylai unrhyw ffermwyr gyda chynlluniau Tir Gofal cymeradwy ar gyfer gwrychoedd gynnal a chadw cymaint o’r coed yn y gwrychoedd ag sy’n bosibl. Dim ond er mwyn i goed cyfagos allu goroesi y dylid torri coed - ac efallai bydd yn hynny hefyd angen trwyddedau torri coed.

“Buaswn yn annog unrhyw dirfeddiannwr sy’n meddwl am dorri unrhyw goed i gysylltu'n gyntaf gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru i weld a oes angen trwydded.

“Bydd gweithredu’n gyfrifol felly’n dangos i’r gymuned ehangach y manteision, flwyddyn ar ôl blwyddyn, y mae gwaith rheoli tir yn ei roi i economi Cymru."

Am gyngor ar gyflwyno cais am drwydded torri coed, ymwelwch â gwefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-5z8nj2 (tudalen Gymraeg: http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-5zzpss ) neu ffoniwch 0300 068 0300 a gofynnwch am y Tȋm Grantiau a Rheoliadau.

Llun: Efallai bydd angen trwydded cyn adnewyddu gwrychoedd.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14% y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Am ragor o wybodaeth ar Tir Gofal, cysylltwch ag Anne Humble ar Ann.Humble@Wales.gsi.gov.uk

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies, clive.davies@forestry.gsi.gov.uk, ffôn 0300 068 0061, symudol 07788 190922.

e-mail: chris.botting@forestry.gsi.gov.uk