Menu


Mae ‘adran chwythbren’ newydd Parc Margam yn agor ar gyfer ymwelwyr

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
21 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14129

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bellach gall ymwelwyr i Barc Gwledig Margam wir harmoneiddio gyda natur ar ôl i lwybr cerddorol newydd sy’n cynnwys offerynnau cerdd anferth gael ei agor yn swyddogol.

Crëwyd y llwybr gyda chymorth plant ysgol lleol ac mae’n ymdroelli heibio i offerynnau cerdd anferth a wnaed o goeden a dorrwyd i lawr yn y parc ei hun.

Mae’r llwybr yn arwain o’r maes parcio i Ganolfan Ddarganfod y Cyngor Astudiaethau Maes ac mae’n rhan o brosiect cyffrous gan Fenter Addysg y Coed (FEI) o’r enw Wood Vibrations.

Gwyliodd plant o bum ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot goeden yn cael ei thorri i lawr ac wedyn buont yn gweithio gyda’r gweithiwr coed gwyrdd lleol Scott Blytt Jordens o Dragonfly Creations i greu’r offerynnau cerdd y gall pobl eu chwarae wrth iddynt gerdded ar hyd y llwybr.

Gwnaed y prosiect yn bosibl ar ôl i Grŵp Clwstwr FEI Castell-nedd Port Talbot sicrhau cyllid gan yr FEI a rhoddwyd cyllid cyfatebol gan yr awdurdod lleol, yr elusen addysg amgylcheddol y Cyngor Astudiaethau Maes a Groundwork Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Gweinyddir yr FEI gan dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n dod ag athrawon, ymarferwyr yr Ysgol Goedwig, cynrychiolwyr y diwydiant coed ac addysgwyr amgylcheddol ynghyd, sy’n gwerthfawrogi gwerth y coetiroedd fel amgylchedd dysgu awyr agored ysgogol i bawb.

Arweiniodd Amy Phillips, Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru dros Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot y plant drwy’r holl broses o drawsnewid coeden yn adran chwythbren newydd y parc.

Dywedodd hi, “Drwy weld y goeden yn cael ei thorri i lawr a chymryd rhan ar bob cam, roedd y plant yn gallu dysgu am fuddion lu coed, coetiroedd a phren a dysgu sut gellir defnyddio pren a geir yn lleol i gynhyrchu amrywiaeth o wrthrychau pob dydd.

“Hefyd rhoddodd y prosiect sgiliau ymarferol iddynt, o ran gweithio gyda phren, cynyddodd eu sgiliau cymdeithasol a’r gobaith yw y bydd yn peri ymwybyddiaeth o falchder yn eu hamgylchedd lleol.”

Cynhaliodd y plant a gymerodd ran yn y prosiect ddigwyddiad dathlu cyn agoriad cyhoeddus y llwybr yr wythnos hon, yn rhoi cynnig ar yr offerynnau ac yn canu caneuon wrth iddynt fynd ar eu ffordd tuag at y Ganolfan Ddarganfod.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cyflwyno profiadau dysgu sy’n seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.

Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi rhwng £30,000 a £40,000 bob blwyddyn i mewn i gronfa partneriaeth yr FEI sydd ar gael i bob un o’r 22 o aelodau grŵp clwstwr yr FEI yng Nghymru. I gael mwy o wybodaeth ewch i http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-77LDBM

Nod  Menter Addysg y Coed yw cynyddu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad, yn enwedig ymhlith pobl ifanc, o botensial amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd coed, coetiroedd a choedwigoedd ac o’r cysylltiad rhwng y goeden a chynhyrchion pren pob dydd. Mae’n dod ag athrawon, ymarferwyr yr Ysgol Goedwig, cynrychiolwyr y diwydiant coed ac addysgwyr amgylcheddol ynghyd. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.foresteducation.org

Mae Grŵp Clwstwr FEI Castell-nedd Port Talbot yn cynnwys y partneriaid canlynol:
Y Cyngor Astudiaethau Maes yng  Nghanolfan Ddarganfod Parc Gwledig Margam, Staff Parc Gwledig Margam, Groundwork Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr  a Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Amy Phillips. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i <http://www.foresteducation.org/local_groups.php?id=148>

Y grŵpiau a gymerodd ran yn y prosiect Wood Vibrations oedd Ysgol Gynradd y Gnoll, Ysgol Gynradd Tonmawr, Ysgol Gynradd Crynallt, Ysgol y Babanod Mynachlog Nedd, Ysgol Gynradd Dwyreiniol a Playworks..! a  grŵp addysg gartref Wise Up! sy’n hyrwyddo chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Cyswllt swyddog y wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost  clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: amy.phillips@forestry.gsi.gov.uk