Menu


Bydd datblygiadau newydd yn hybu plannu coed ar gyfer lleihau carbon

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
27 GORFENNAF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14792

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Disgwylir y bydd dau ddatblygiad newydd a gyhoeddwyd heddiw’n denu buddsoddiadau newydd sylweddol mewn prosiectau plannu coed yn y DU sydd â’r nod o helpu ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Mae plannu coedwigoedd a choetiroedd newydd yn helpu gwrthbwyso allyriadau nwyon tŷ gwydr a gaiff eu hachosi gan losgi tanwydd ffosil megis olew, glo a nwy. Wrth i goed dyfu maen nhw’n dal Carbon Deuocsid (CO2) o’r atmosffer ac yn storio’r carbon fel pren a deunydd organig, ac ar yr un pryd maen nhw’n rhyddhau ocsigen nôl i’r atmosffer.

Mae diddordeb masnachol ar gynnydd mewn buddsoddi mewn plannu coed ar gyfer dal carbon yn y dull hwn, ond hyd yn hyn ni fu na safonau ar gyfer mesur honiadau dal carbon nac unrhyw fecanwaith i adrodd ar leihad mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Mae’r Cod Carbon Coetiroedd, a lansiwyd heddiw gan y Comisiwn Coedwigaeth, yn rhoi dull gweithredu cenedlaethol cyson yn ogystal ag eglurdeb ac amlygrwydd i ddarpar fuddsoddwyr ynglŷn â beth allant ddisgwyl cael am eu harian.

Hefyd, heddiw mae Defra  wedi cyhoeddi canllawiau llywodraeth newydd ar sut ddylai sefydliadau adrodd ar waredu nwyon tŷ gwydr ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn achos plannu coed DU lle mae prosiect yn cwrdd â gofynion y Cod Carbon Coetiroedd.

Yng Nghymru, bydd y Cod yn cynorthwyo darpariaeth strategaeth Newid yn yr Hinsawdd Llywodraeth Cymru’n uniongyrchol drwy’r posibilrwydd o ddenu cyllid preifat ychwanegol i helpu cyflawni dymuniad y Llywodraeth i gynyddu’r gorchudd coetir yng Nghymru o 14% i 19% dros yr 20 mlynedd nesaf.

Mae Cadeirydd Pwyllgor Cenedlaethol Comisiwn Coedwigaeth Cymru Jon Owen Jones, yn croesawu'r datblygiadau.

Dywedodd, “Mae gan gwmnïau a sefydliadau ddiddordeb mewn prosiectau creu coetiroedd, nid yn unig i helpu lleihau eu hôl troed carbon ond hefyd oherwydd buddion ehangach plannu coed sy’n gallu helpu eu henw da amgylcheddol. I sefydliadau craff, mae’n sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill.

“Nawr, mae’r Cod yn rhoi cyfle gwell i ni ddenu rhywfaint o’r cyllid sylweddol sydd ar gael gan y sefydliadau hyn i helpu creu coedwigoedd newydd yng Nghymru er lles pawb.”

I gydymffurfio â’r Cod, mae’n rhaid i brosiectau coetir gael eu rheoli mewn modd cyfrifol a chynaliadwy yn ôl safonau cenedlaethol, gan ddefnyddio dulliau penodol o amcangyfrif y carbon a gaiff ei ddal, gydag ardystio annibynnol, ac mae’n rhaid iddynt gwrdd â meini prawf a safonau eglur.

Mae’n rhaid i ddarparwyr prosiectau gofrestru gyda’r Comisiwn Coedwigaeth gan ddatgan lleoliad union ac amcanion hirdymor eu prosiectau. Ar ôl cael eu cymeradwyo, bydd y prosiectau’n ymddangos mewn cofrestr genedlaethol ar-lein.

Mae coetir y DU yn amsugno tua 2% o’n hallyriadau blynyddol o nwyon tŷ gwydr, ond gyda mwy o blannu, mae ganddynt y potensial i amsugno llawer mwy a helpu mwy i liniaru newid yn yr hinsawdd.

Mae adroddiad annibynnol Read, a gomisiynwyd gan y Comisiwn Coedwigaeth i archwilio potensial choedwigoedd y DU i liniaru ac addasu ar gyfer newid yn yr hinsawdd, yn dod i’r casgliad bod creu coetiroedd yn dod â modd cost-effeithiol a chyraeddadwy iawn o ostyngi allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar  www.forestry.gov.uk/carboncode. Mae rhagor o wybodaeth am sut y dylai sefydliadau adrodd ar gael ar: http://www.defra.gov.uk/environment/economy/business-efficiency/reporting/

 

Nodiadau i Olygyddion

1. 2011 yw Blwyddyn Ryngwladol Coedwigoedd

2. Mae’r Cod Carbon Coetiroedd yn gosod allan gofynion arferion da yn nhermau rheoli coedwigoedd mewn modd cynaliadwy (yn seiliedig ar ofynion Safon Coedwigaeth y DU) a chyllid carbon (lle mae’r gofynion allweddol yn cynnwys ychwanegolrwydd a sefydlogrwydd). Mae’n defnyddio protocolau mesur carbon coedwig sy’n drwyadl a chyson i fesur y carbon a gaiff ei amsugno gan goetiroedd. Datblygwyd tablau cyfeirio a phrotocol asesu carbon newydd gan asiantaeth Forest Research y Comisiwn. Hefyd mae’r Cod yn sefydlu system o ardystio carbon annibynnol gan sefydliadau achrededig at y pwrpas hwn gan Wasanaeth Achredu’r DU. Bydd cynlluniau sy’n cwrdd â’r gofynion yn gallu defnyddio label Cod Carbon Coetiroedd.

3. Mae’r Cod Carbon Coetiroedd yn gwahaniaethu rhwng ‘gwrthbwysiadau carbon’ y gellir ei fasnachu yn y marchnadoedd carbon rhyngwladol, a ‘gweithrediadau lleihau carbon’ sy’n digwydd yn y DU. Mae hyn oherwydd, fel yn achos y rhan fwyaf o wledydd Atodiad 1 (datblygedig), mae  gweithdrefnau cyfrifo a chymhlethdodau ‘rheolau Kyoto’ yn atal cynhyrchu gwrthbwysiadau carbon yn y DU y gellir eu masnachu.

4. Mae logo’r Cod Carbon Coetiroedd yn Nod Masnach Cofrestredig.

5. Mae cyfarwyddyd ar y modd y dylai sefydliadau fesur ac adrodd ar eu hallyriadau nwyon tŷ gwydr ar gael ar wefan Defra yn: http://www.defra.gov.uk/environment/economy/business-efficiency/reporting/

6. Dylai sefydliadau sydd am adrodd ar allyriadau a symudiadau sy’n gysylltiedig â chreu coetiroedd ddefnyddio canllawiau Defra ar y cyd â’r Cod Carbon Coetiroedd. Dylai hyn sicrhau bod sefydliadau sy’n adrodd ar brosiectau creu coetiroedd domestig yn y dyfodol yn gwneud hynny’n gyson. Mae Atodiad G Canllawiau Defra eisoes yn ymdrin â gwrthbwyso rhyngwladol.

7. Ymholiadau gan y cyfryngau at Clive Davies, Swyddog y Wasg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: clive.thomas@forestry.gsi.gov.uk