Menu


Gweinidog yn cyhoeddi cynlluniau i reoli’r cynnydd yn nifer y ceirw

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
17 CHWEFROR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14425

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd strategaeth newydd ar gyfer rheoli’r nifer cynyddol o geirw yng nghoetiroedd Cymru ei lansio heddiw (Dydd Mercher, Chwefror 16) gan Elin Jones, Gweinidog Materion Gwledig Cymru.

Mae ceirw gwyllt yn rhan werthfawr o’n treftadaeth naturiol, ac yn fuddiol mewn llawer ffordd i gefn gwlad Cymru. Ond wrth i nifer y ceirw gynyddu, gall yr effaith a gânt ar amaethyddiaeth, coedwigaeth a chynefinoedd bregus achosi problemau, ac mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi ei strategaeth ar gyfer rheoli eu nifer.

Roedd y Gweinidog ym Mharc Dinefwr ger Llandeilo – parc ceirw o’r Oesoedd Canol – i lansio Strategaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Rheoli Ceirw Gwyllt yng Nghymru.

Dywedodd Elin Jones, “Mae ceirw gwyllt yn olygfa wych ac yn gaffaeliad i dirwedd Cymru. Cawn lawer o bleser wrth weld ceirw yn crwydro yng nghefn gwlad, ac mae rhai cynefinoedd yn cael eu gwella neu eu cynnal ganddynt.

“Serch hynny, gall ceirw hefyd gael nifer o effeithiau andwyol ar gynefinoedd a bioamrywiaeth, ac mae’n bwysig cael strategaeth i gadw’r boblogaeth dan reolaeth.

“Bydd y strategaeth hon yn ein helpu i sicrhau bod Cymru’n elwa ar ei phoblogaeth o geirw gwyllt mewn cydbwysedd â’r amgylchedd naturiol, cymdeithasol ac economaidd.”

Cafodd y strategaeth ei datblygu gan bartneriaeth a oedd yn cynnwys Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Y Fenter Ceirw, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mae’n pwysleisio pwysigrwydd monitro poblogaethau o geirw ac asesu eu heffeithiau er mwyn penderfynu a oes angen gweithredu.

Byddai gweithredu o’r fath yn cynnwys:
• addasu cynllun coedwigoedd a choetiroedd a newid technegau sefydlu coed

• amddiffyniad corfforol megis ffensys, cemegion ataliol neu ddyfeisiau dychryn

• hybu’r arfer gorau wrth reoli poblogaethau’n uniongyrchol i sicrhau lles yr anifail

• ymchwilio i dechnegau imiwno-wrthgenhedlol fel ffordd o reoli niferoedd.

Dywedodd y Gweinidog ei bod hi’n bwysig i dirfeddianwyr, cyrff cyhoeddus a chyrff anllywodraethol ymuno â’i gilydd i gydlynu’r gwaith o reoli ceirw.

Eglurodd y Gweinidog hefyd sut y byddai’n anodd gweithredu llawer o nodau Coetiroedd i Gymru, strategaeth Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer coed a choetiroedd, ac amcanion eraill ar gyfer amaethyddiaeth a’r amgylchedd naturiol, heb gael cynllun strategol ar gyfer ceirw gwyllt:

• mae ceirw’n symud yn rhwydd drwy gefn gwlad, ac mae ehangu coetiroedd, ynghyd â rheoli cynefinoedd eraill, wedi’u galluogi i ledaenu, weithiau ar draul yr amgylchedd rheoledig a’r amgylchedd naturiol.

• er y gall mwy o goetiroedd cymysg a brodorol a mwy o ddefnydd o goedwigaeth gorchudd di-dor – a argymhellir yn Coetiroedd i Gymru – fod yn dda i bobl Cymru, maent hefyd yn debygol o arwain at gynnydd ym mhoblogaeth y ceirw.

• bydd cynlluniau i gysylltu mwy o’n cynefinoedd naturiol yn galluogi bywyd gwyllt i feddiannu mwy o diriogaeth a gwrthsefyll newid hinsawdd yn well ond, er y bydd hyn o gymorth i’r bywyd gwyllt yr ydym yn ymdrechu i’w warchod, bydd hefyd yn caniatáu i geirw gwyllt ledaenu.

• er bod nifer y gwrthdrawiadau rhwng ceirw a cherbydau yn gymharol isel yng Nghymru o’i gymharu â rhannau eraill o’r DU, wrth i nifer y ceirw gynyddu mae’n debyg y bydd nifer y damweiniau ffordd yn ymwneud â cheirw yn codi.

Dywedodd y Gweinidog hefyd fod y strategaeth yn hybu’r arfer gorau ym maes rheoli a thrin ceirw ac yn caniatáu i’r cig o geirw gwyllt gael ei farchnata a’i ddefnyddio yn y gadwyn cyflenwi bwyd.

Wrth groesawu cyhoeddiad y strategaeth, dywedodd Jane Rabagliati, Cadeirydd Partneriaeth Menter Ceirw, "Mae'r Fenter Ceirw wedi rhoi cefnogaeth i  rhanddeiliaid  wrth ddatblygu'r strategaeth hon ac yn  cefnogi eu gweledigaeth a'u hamcanion yn llwyr.

"Os caiff ceirw gwyllt eu rheoli'n gynaliadwy ac yn gyfrifol fedrwn barhau i elwa o'u presenoldeb a mwynhau'r tirweddau rydym yn rhannu gyda hwynt.

"Edrychwn ymlaen at chwarae ein rhan wrth gyflwyno'r strategaeth drwy helpu i ddatblygu'r cynllun gweithredu fydd yn gwneud ei eiriau'n realiti."

Mae cynllun gweithredu’n cael ei ddatblygu er mwyn rhoi’r strategaeth ar waith.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i berchenogion coetir eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Partneriaeth eang rhwng cyrff yn y sectorau cyhoeddus a phreifat sydd wedi ymrwymo i sicrhau a chynnal poblogaeth gynaliadwy ac iach o geirw gwyllt yng Nghymru a Lloegr yw’r Fenter Ceirw. Cefnogir Partneriaeth y Fenter Ceirw gan ei hadain weithredol, Menter Ceirw Cyf.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

I gael rhagor o wybodaeth am y strategaeth ceirw, cysylltwch ag ymgynghorydd bioamrywiaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 01633 580239, ffôn symudol 07768 658042, e-bost chris.tucker@forestry.gsi.gov.uk .

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: chris.tucker@forestry.gsi.gov.uk