Menu


Cynhadledd i ddenu coedwigwyr y dyfodol

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
29 MEHEFIN 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14749

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd pobl ifanc o Gaerdydd a Rhondda Cynon Taf yn mynychu ffair swyddi dra gwahanol yr wythnos nesaf (Dydd Iau, Gorffennaf 7) pan fydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnal ei Gynhadledd Plant flynyddol.

Bydd cynhadledd eleni, a gynhelir yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant ger Merthyr Tudful, yn canolbwyntio at yr amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael mewn diwydiant sy’n cynnal dros 4,000 o swyddi ac sy’n werth £400 miliwn y flwyddyn i economi Cymru.

Llenwodd plant ysgol uwchradd holiadur i roi amcan i ni o’u diddordebau presennol a’u syniadau am yrfaoedd cyn iddynt ddod i’r gynhadledd, sy’n cael ei galw’n Byd Gwaith y Coetir.

Trefnwyd y gynhadledd gan dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu’r Comisiwn, sydd wedi cynnal digwyddiadau cyffelyb bob blwyddyn ers 2002. Cefnogir y digwyddiad eleni gan y Bartneriaeth Addysg Busnes.

Yn ystod y dydd, bydd y plant yn cymryd rhan mewn cyfres o weithdai, a gynhelir gan staff y Comisiwn a busnesau coetir preifat, a fydd yn agor eu llygaid i’r dewis enfawr o yrfaoedd yn y diwydiant coedwigaeth.

Meddai Sue Williams, pennaeth y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, “Rydym ni am i’r bobl ifanc hyn gael blas ar waith yn y sector coedwigaeth a dysgu am y gwahanol fathau o swyddi sydd ar gael.

“Mae llawer mwy i goedwigaeth fodern na thorri coed i lawr a byddwn ni’n ceisio rhoi syniad o’r gyrfaoedd diddorol y gallai’r plant eu dilyn, yn gwneud llu o swyddi a all ddod â budd go iawn i fywydau pobl a chymdeithas yn ei chyfanrwydd.”

Mae’r gweithdai ar y diwrnod yn cynnwys:

• Cyflwyniad i waith yn gysylltiedig â gweithgareddau hamdden mewn coetiroedd, gan archwilio llwybrau coedwig a mannau chwarae gyda cheidwaid lleol Garwnant,

• Ymarfer ailstocio gyda chynllunwyr coedwig y Comisiwn, sy’n penderfynu ar y mathau o goed i’w plannu i gwrdd ag anghenion lleol, yn dilyn gwaith cynaeafu,

• Ymarfer mesureg – mesur uchder a chylchedd coed gyda choedwigwr o’r Comisiwn – er mwyn cyfrifo faint o bren sydd ynddynt, a

• Mynd gydag un o Geidwaid Bywyd Gwyllt y Comisiwn i ddysgu am faterion rheoli ceirw fel rhan o’u gwaith cadwraethol cyffredinol.

Bydd y plant hefyd yn cael gweld arddangosiadau gan y sector coedwig annibynnol ar fyw yn y gwyllt, gweithio gyda phren gwyrdd, gwaith y meddyg coed, a’r defnydd o goed yn y diwydiant adeiladu.

Amcangyfrifwyd mai cynnyrch crynswth y diwydiant coedwigaeth yng Nghymru yw £400 miliwn y flwyddyn. Daw’r cynhyrchion hyn o’r amrywiaeth lawn o ddiwydiannau, o gwmnïau rhyngwladol mawr sy’n cynhyrchu mwydion coed, papur a byrddau panel, i fusnesau teuluol bach sy’n gwneud ffensys a dodrefn i’r ardd.

Mae tua 4,200 o swyddi’n dibynnu ar y diwydiant coed yng Nghymru, ac mae llawer o’r rhain wedi’u lleoli mewn ardaloedd gwledig ac yn gwneud cyfraniad pwysig i economïau lleol.

Meddai Sue, “Rydym ni’n gobeithio rhoi sylw arbennig i rai o’r swyddi hyn a dangos pa gyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc sy’n ystyried dod yn goedwigwyr y dyfodol.

“Rydym ni’n rhagweld y bydd llawer mwy o goed yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru wrth i goedwigoedd aeddfedu ac wrth i ni drawsnewid mwy o’n coetiroedd yn systemau rheoli effaith isel neu orchudd di-dor.”

Mae’r gynhadledd yn cael ei chefnogi gan Confor, sy’n hyrwyddo’r farchnad goed a chynhyrchion a gwasanaethau coedwig. Bydd aelod o Fforwm Coed Cymru, sy’n cynrychioli’r diwydiannau coed yng Nghymru, wrth law yn ystod y dydd i ateb cwestiynau.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae Tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cynnal Cynhadledd Plant bob blwyddyn ers 2002. Gwahoddir cynrychiolwyr, plant un flwyddyn ac oedolion y flwyddyn nesaf, sydd â diddordeb mewn addysg goetir.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gynhadledd Plant eleni, cysylltwch â Sue Williams neu Karen Clarke ar 0300 068 0300 neu drwy e-bost sue.williams@forestry.gsi.gov.uk neu Karen.clarke@forestry.gsi.gov.uk

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: sue.williams@forestry.gsi.gov.uk