Menu


Myfyriwr daearyddiaeth yn dysgu sut mae polisi yn cael ei roi ar waith

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
2 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13880

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae myfyriwr Daearyddiaeth o Brifysgol Abertawe wedi gadael y theatr ddarlithio dros dro i fynd ar leoliad gwaith gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, diolch i gynllun nawdd Amnawdd.

Mae Eurig Davies o Aberystwyth, Ceredigion, wedi ymuno â thîm polisi Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn y Swyddfa Genedlaethol sydd wedi’i lleoli yn swyddfa newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Aberystwyth.

Gan weithio ochr yn ochr â Chris Edwards, y Cynghorydd Polisi Sector Busnes, mae Eurig yn dysgu sut y mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn creu polisïau ar gyfer rheoli coetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Bydd y polisïau hyn yn cael eu rhoi ar waith yng nghynllun corfforaethol Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n cynnwys nifer o egwyddorion. Mae Eurig yn adolygu’r egwyddorion hyn ac, ar ddiwedd ei leoliad gwaith, bydd yn argymell i Chris pa egwyddorion sy’n berthnasol i bob polisi ac y dylid eu mabwysiadu’n egwyddorion creiddiol.

Meddai Eurig, "Mae fy ngwaith gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru wedi rhoi gorolwg ardderchog i mi o’r amrywiaeth o sefydliadau sy’n gysylltiedig â rheoli tir yng Nghymru.

"Roeddwn yn ffodus iawn fod fy lleoliad gwaith yn cyd-redeg â Sioe Frenhinol Cymru, lle cefais gyfle i gwrdd â chynrychiolwyr o’r Cydffederasiwn Diwydiannau Coedwig."

Mae lleoliad Eurig yn rhan o gynllun Amnawdd sy’n cael ei gydlynu drwy bartneriaeth rhwng Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Nod y cynllun yw cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio mewn meysydd amgylcheddol.

Mae Amnawdd yn rhoi £1000 o nawdd i fyfyrwyr sy’n dilyn cwrs amgylcheddol mewn prifysgol yng Nghymru ac sy’n astudio o leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael sicrwydd o leoliad gwaith addas, a byddant yn derbyn bwrsari o £500 tuag at gostau’r lleoliad.

Meddai Trefor Owen, Cyfarwyddwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Rydym yn falch iawn o gefnogi’r cynllun Amnawdd ac roedd yn bleser gennym estyn croeso i Eurig i weithio gyda’r tîm Polisi yn ein Swyddfa Genedlaethol yn Aberystwyth, lle cafodd gyfle i weld yr amrywiaeth o sgiliau sydd eu hangen i reoli coetiroedd.

"Mae coetiroedd yn cynnal miloedd o swyddi yng Nghymru mewn ystod eang o broffesiynau ac rydym, drwy ddarparu lleoliadau gwaith drwy Amnawdd, yn gallu tynnu sylw at y cyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y rhan hon o’r economi werdd."

Mae Eurig yn un o bum myfyriwr Amnawdd sy’n cael profiad gwaith gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru. Y lleill yw Gwenan Hughes, sydd ar leoliad gyda Rheolwr Ardal Ceredigion; Gwenan Young, sydd ar leoliad gyda’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu; Alaw Thomas, sydd wedi’i lleoli yn Llanymddyfri a Rose Jones sydd ar leoliad gwaith yn Llanrwst.

Pennawd ar gyfer y llun: Eurig Davies y tu allan i swyddfa Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Aberystwyth.

NODIADAU I OLYGYDDION

Amnawdd

Mae’r cynllun Amnawdd yn darparu nawdd i fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau amgylcheddol mewn prifysgolion yng Nghymru, ac sy’n astudio o leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg dros gyfnod o dair blynedd.

Mae’n cael ei redeg mewn partneriaeth rhwng Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Bydd y myfyrwyr yn derbyn nawdd o £1000 yn ystod y cwrs, ac yn gwneud lleoliad gwaith o bum wythnos, gan dderbyn bwrsari o £500 tuag at y costau.

Mae hyd at 40 o fyfyrwyr yn cael eu noddi bob blwyddyn dan y cynllun.

Nod Amnawdd yw:

  • o cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio mewn meysydd amgylcheddol
  • o hyrwyddo a chynyddu'r ddarpariaeth Gymraeg mewn meysydd amgylcheddol yn y sector addysg uwch
  • o rhoi cyfleoedd gyrfa i siaradwyr Cymraeg mewn meysydd amgylcheddol drwy ddarparu lleoliadau gwaith addas a pherthnasol.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: liz.cookson@forestry.gsi.gov.uk