Menu


Afiechyd coed marwol wedi’i ganfod ym Mwlch Nant yr Arian

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14045

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae achos o haint Phytophthora ramorum (P. ramorum) wedi’i ddarganfod ar nifer fach o goed llarwydd Japaneaidd yng nghanolfan ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth.

Mae P. ramorum yn bathogen sy’n debyg i ffwng sy’n lladd llawer o’r coed y mae’n eu heintio. Mae coed llarwydd Japaneaidd sydd wedi’u heintio yn cynhyrchu niferoedd uchel o’r sborau sy’n lledaenu’r afiechyd, sy’n golygu y gall llawer o’r coed hyn gael eu heintio’n gyflym iawn.

Mewn ymgais i leihau effaith yr achos o’r haint ym Mwlch Nant yr Arian, bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cwympo hyd at 60 o goed sydd wedi’u heintio ar hyn o bryd. Bydd y gwaith hwn yn cymryd rhyw bythefnos i’w gwblhau, a cheisir amharu cyn lleied â phosibl ar ymwelwyr.

Nid yw P. ramorum yn niweidiol i bobl nac anifeiliaid ac mae’r ganolfan ymwelwyr yn parhau ar agor i’r cyhoedd. Mae pob un o’r llwybrau cerdded a beicio mynydd yn aros, ond wrth i’r broses cwympo coed fynd rhagddi, bydd rhan o’r llwybr o amgylch y llyn yn cael ei gau am gyfnod byr a threfnir dargyfeiriad.

Er mwyn osgoi lledaenu’r pathogen yn anfwriadol, gofynnir i ymwelwyr gydymffurfio â nifer o ragofalon bioddiogelwch syml, a dilyn y cyfarwyddiadau ar arwyddion sydd wedi’u gosod o amgylch yr ardal heintiedig ac yn y ganolfan ymwelwyr.

Mae’r rhain yn cynnwys cadw at lwybrau, cadw cŵn ar dennyn, glanhau esgidiau a pheidio â mynd ag unrhyw ddeunydd planhigion i ffwrdd.

Mae Bwlch Nant yr Arian yn lleoliad poblogaidd ymhlith beicwyr mynydd, ac er mwyn helpu cyfyngu’r achos o’r haint, gofynnir i feicwyr glanhau’u beiciau yn yr olchfa beiciau gerllaw’r ganolfan ymwelwyr cyn gadael, a golchi’u dillad rhwng ymweliadau â choedwigoedd.

Bydd y sesiynau bwydo’r barcud coch yn parhau yn ddyddiol am 3 o’r gloch, ac ni chynhelir unrhyw waith coedwigaeth ar yr adeg honno.

Dywedodd Ruth Jenkins o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n rheoli Bwlch Nant yr Arian ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, "Mae Phytophthora ramorum yn afiechyd coed difrifol ac rydym yn symud yn gyflym i gwympo’r coed heintiedig ym Mwlch Nant yr Arian.

"Trwy gwympo coed heintiedig, gobeithiwn gyfyngu ar y sborau sy’n cael eu cynhyrchu sy’n lledaenu’r haint, a  gobeithiwn leihau effaith yr haint gymaint â phosibl.

"Mae Bwlch Nant yr Arian yn safle poblogaidd, felly mae’n bwysig hefyd ein bod yn cwympo coed heintiedig cyn iddynt farw a mynd yn ansad, gan greu risg bosibl i ymwelwyr."

Bydd staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn parhau i fonitro coed ym Mwlch Nant yr Arian am arwyddion o’r haint, ond mewn llawer o achosion, efallai na fydd symptomau’n dod i’r golwg tan y gwanwyn nesaf pan fydd coed llarwydd – sy’n goed conwydd collddail – yn adnewyddu’u nodwyddau.

Darganfuwyd P. Ramorum gyntaf ar goed llarwydd Japaneaidd ym Mhrydain yn 2009, yn Ne Orllewin Lloegr.  Ar ôl hynny cafodd ei ddarganfod ar goed llarwydd mewn coetiroedd cyhoeddus yn Ne Cymru.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gofyn am gymorth perchenogion coetiroedd preifat i edrych am arwyddion cynnar o’r haint P. ramorum ar eu coed.

I roi gwybod am haint dan amheuaeth, neu i gael gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael iddynt, dylai perchenogion coetiroedd gysylltu â Swyddfa Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar y rhif ffôn canlynol: 0300 068 0300 neu anfonwch e-bost i: bww.ts@forestry.gsi.gov.uk.

Gellir cael mwy o wybodaeth am P. ramorum ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth  www.forestry.gov.uk/pramorum.

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Mae P. ramorum yn organeb ‘dan gwarantîn’ yn unol â Chyfraith yr Undeb Ewropeaidd ac mae’n rhaid rhoi gwybod i’r awdurdodau perthnasol os tybiwch ei fod yn bresennol (y Comisiwn Coedwigaeth, Fera, Llywodraeth Cynulliad Cymru neu Lywodraeth yr Alban). Fe’i canfuwyd ym Mhrydain am y tro cyntaf ar blanhigyn viburnum mewn planhigfa yn 2002.

2. Gall P. ramorum ladd llawer o’r planhigion y mae’n eu heintio, ond mae’r symptomau’n amrywio yn ôl y rhywogaeth. Ar goed llarwydd Japaneaidd (Larix kaempferi), mae’n peri i flaenau egin wywo ac i nodwyddau droi’n ddu a chwympo cyn eu pryd. Gall cancrau sy’n gwaedu resin ymddangos ar y canghennau a’r boncyff uchaf. Mae coed llarwydd Japaneaidd sydd wedi’u heintio’n creu niferoedd hynod uchel o’r sborau sy’n lledaenu’r afiechyd - pum gwaith yn fwy na’r lefel a grëir ar rododendron - sy’n golygu y gall yr afiechyd effeithio’n gyflym ar nifer fawr o goed a phrysglwyni.

3. Nid yw P. ramorum wedi’i ganfod ar unrhyw larwydd Ewropeaidd (Larix decidua) na choed llarwydd cymysgryw (Larix x eurolepsis), sef y ddau fath arall o rywogaeth larwydd sy’n tyfu ym Mhrydain, ond byddwn yn cadw golwg agos ar y rhywogaethau hyn.

4. Gellir lledaenu P. ramorum  ar esgidiau, olwynion cerbydau, offer, a pheirianwaith sydd wedi’u defnyddio mewn coedwigoedd sydd wedi’u heintio, neu drwy symud planhigion heintiedig. Gellir ei ledaenu wrth i’r glaw dasgu, drwy darth ac awelon hefyd.

5. Canfuwyd P. ramorum am y tro cyntaf ar goed llarwydd Japaneaidd ym Mhrydain yn 2009, yn Ne Orllewin Lloegr. Wedyn fe’i canfuwyd ar goed llarwydd yn Ne Cymru ym mis Mehefin 2010 mewn coetiroedd cyhoeddus yng Nghwm Afan, ger Port Talbot, yng Nghwm Garw, ger Pen-y-bont ar Ogwr ac ym Mro Morgannwg. Mae gwaith yn mynd rhagddo i gwympo coed llarwydd heintiedig yn Ne Cymru, ac mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweithio gyda phroseswyr pren ac eraill i sicrhau bod mesurau bioddiogelwch yn eu lle er mwyn galluogi mynd â boncyffion o’r coed heintiedig i felinau i’w troi yn bren.

6. Nid yw P. ramorum wedi’i ddarganfod ar unrhyw goed yn yr Alban.

7. Nid yw P. ramorum yn niweidiol i bobl nac anifeiliaid.

8. Mae P. ramorum yn achosi’r afiechyd sy’n adnabyddus del “marwolaeth derw sydyn” yn yr UDA, lle mae wedi lladd miliynau o goed derw a derw dwysflodeuog brodorol Americanaidd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir ym Mhrydain, lle mae profion mewn labordai wedi dangos bod ein dwy rywogaeth dderw frodorol, sef sesil a phendyclaidd, yn fwy gwydn o lawer i P. ramorum na’u cymheiriaid Americanaidd.

Cadarnhawyd bod llai na phum derwen wedi’u heintio â P. ramorum ym Mhrydain.

9. Ni ddylid camgymryd P. ramorum am ddirywiad derwen aciwt (AOD), sy’n afiechyd ar wahân sy’n effeithio ar goed derw yng Nghanolbarth Lloegr a rhannau o Gymru a De-ddwyrain Lloegr, yr ymddengys fod rhywogaeth newydd o facteria’n bresennol.

10. Mae llarwydd yn goed cryf a gwydn sy’n gwrthsefyll newidiadau rhwng amodau gwlyb a sych yn dda iawn ac sy’n gwrthsefyll pydru wrth eu defnyddio yn y tir. Felly mae galw amdanynt i’w defnyddio ar gyfer pyst ffensys, paneli ffensys, cladin waliau allanol, cychod, siediau a dodrefn, yn ogystal â’i defnyddio dan do ar gyfer lloriau a bwrdd sglodion. Mae’n hawdd eu staenio, eu gweithio a’u gorffen. Nid oes ffigurau cyflawn ar gael ar gyfer niferoedd llarwydd Japaneaidd eu hunain, ond mae’r tair rhywogaeth o larwydden gyda’i gilydd yn gorchuddio tua 134,000 o hectarau ym Mhrydain, neu tua 5% o gyfanswm coetir. Y ffigurau cenedlaethol unigol yw:

  • Cymru – 23,000ha / 8%;
  • Lloegr – 43,000ha / 4.3%;
  • Yr Alban – 65,000 ha / 5.1%.
  • (I droi hectarau’n erwau, lluoswch gan 2.47)

11. Mae tua 14% o Gymru wedi’i gorchuddio gan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n berchen ar 38% (126,000 o hectarau/311,000 o erwau). Adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n rhoi cymorth grant i berchenogion coetiroedd eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau cwympo. Mae hefyd yn rhan o’r Comisiwn Coedwigaeth yn y DU ac yn cyfrannu at yr agenda coedwigaeth ryngwladol. Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales.

12. Ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd y Comisiwn Coedwigaeth becyn cymorth o £600,000 ar gyfer perchenogion coetiroedd yn Ne Orllewin Lloegr a Chymru i helpu i fynd i’r afael â’r achos o haint P. ramorum ar goed llarwydd. Mae’r pecyn yn rhan o raglen reoli pum mlynedd, gwerth £25 miliwn gan Defra ar gyfer Phytophthora.

13. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n datblygu rhaglen ategol o gymorth ar gyfer perchenogion coetiroedd preifat y mae achosion o P. ramorum wedi’u cadarnhau ar eu tir. Caiff manylion am y cymorth hwn eu cyhoeddi nes ymlaen yn y mis.

ENWAU CYSWLLT Y CYFRYNGAU

I gael gwybodaeth am P. ramorum:

e-mail: mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk