Menu


Creu storm o eira ar gyfer Dr Who

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
4 TACHWEDD 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15073

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gallech feddwl fod y Swyddfa Dywydd wedi gwneud camgymeriad yn ddiweddar pan oedd Coed Gethin ger Merthyr Tudful dan orchudd annisgwyl o eira.

Yn wir, gellid yn hawdd maddau i’r cerddwyr a oedd allan yn mwynhau’r coetir hwn o eiddo Llywodraeth Cymru am feddwl ei bod yn ganol gaeaf – ond nid eira cyffredin oedd hwn.

Cafodd y coetir, a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, ei weddnewid yn dirwedd rewllyd gyda lluwchfeydd artiffisial ar gyfer rhaglen Nadolig arbennig Dr Who.

Daeth Matt Smith, sy’n chwarae rhan y Doctor, a sêr eraill cyfres deledu boblogaidd y BBC, i Goed Gethin gyda dros hanner cant o aelodau’r criw cynhyrchu a buont yma am dair noson yn ffilmio golygfeydd allweddol ar gyfer y rhaglen arbennig a ddangosir ar Ddydd Nadolig.

Ond roedd yn rhaid i’r teithiwr amser chwedlonol hyd yn oed gadw golwg ar ei oriawr – neu a ddylid dweud ar ei galendr? – gan fod yn rhaid cwblhau’r ffilmio cyn i waith cynaeafu a gwaith coedwigaeth hanfodol arall ddechrau gerllaw.

Meddai Mike James, Ceidwad Cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn yr ardal, sydd wrth ei fodd gyda Dr Who, “Mae coetiroedd yn llefydd gwych ar gyfer hamdden a mwynhad, ond maen nhw hefyd yn cynnal diwydiant coedwig ffyniannus y mae’n rhaid i hyd yn oed Dr Who weithio o’i gwmpas!

“Rydw i wedi bod yn gwylio Dr Who ers yr adeg yr oedd Tom Baker yn chwarae rhan y Doctor, flynyddoedd lawer yn ôl, felly mae wedi bod yn brofiad cyffrous i helpu i greu’r olygfa, yn enwedig ar gyfer rhaglen arbennig y Nadolig.”

Bu Mike a staff arall y rhanbarth yn crwydro drwy goedwigoedd De Cymru gyda’r tîm cynhyrchu i chwilio am safleoedd addas ar gyfer y gwaith ffilmio.

Gwelwyd bod dwy ardal o fewn Coed Gethin yn addas ar gyfer y stori, un ohonynt oherwydd yr awyrgylch “hudol” naturiol, a’r llall, lle y buwyd yn clirio llwybr drwy’r coed ar gyfer gwaith cynaeafu, gan fod mwy o le gwag yma yng nghanol y coed.

Roedd Iwan Roberts, Rheolwr Lleoliadau BBC Cymru ar gyfer Dr Who, yn uchel iawn ei ganmoliaeth i staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru, yr oedd eu “brwdfrydedd ac awgrymiadau wedi ein helpu i ddod o hyd i’r lleoliad perffaith”.

Meddai, “Mae wedi cymryd amser hir i ddod o hyd i’r lleoliad perffaith hwn. Buom yn crwydro llawer gyda staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru drwy goedwigoedd De Cymru.

“Yn y diwedd, penderfynwyd ar Goed Gethin gan fod yma naws hudol, sy’n ddelfrydol ar gyfer rhaglen Nadolig Dr Who.”

Coed Gethin yw’r diweddaraf yn y rhestr hir o gredydau teledu sydd wedi cael eu hennill gan goetiroedd Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys Merlin, un o raglenni hynod boblogaidd eraill y BBC.

Pennawd: Roedd Coed Gethin yn yr eira yn lleoliad perffaith ar gyfer rhaglen Nadolig arbennig Dr Who.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am Goed Gethin, cysylltwch â Mike James ar 0300 068 0225, ffôn symudol 07825843253, e-bost mike.james@forestry.gsi.gov.uk.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Ewch i Newyddion@CCCymru i gael newyddion, delweddau, manylion cysylltu swyddfa’r wasg a chysylltau i astudiaethau achos.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: mike.james@forestry.gsi.gov.uk