Menu


Cwympo coed larwydd yn cael ei ohirio dros fisoedd y gaeaf

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
12 HYDREF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15006

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.
Phytophthora ramorum affecting trees in South West England - Larch

Mae gwaharddiad dros dro ar gyflwyno trwyddedau i gwympo coed larwydd wedi cael ei gyflwyno gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru fel rhan o’r frwydr barhaus yn erbyn lledaeniad clefyd ramorum ymhlith coed larwydd.

Yn ystod y Gaeaf, ar ôl i’r coed larwydd gwympo eu nodwyddau, mae’n amhosibl adnabod symptomau’r clefyd a chadarnhau a yw’r coed yn heintiedig.

Bydd y gwaharddiad hwn yn parhau’n weithredol tan 31 Mai 2012. 

Ar ôl i’r coed flodeuo â nodwyddau newydd Gwanwyn nesaf, gellir canfod unrhyw goed larwydd heintiedig cyn eu cwympo fel y gellir cymryd camau bioddiogelwch i osgoi lledaenu’r clefyd. 

Dyma’r ail flwyddyn yn olynol y mae gwaharddiad wedi cael ei roi ar gwympo coed larwydd dros y gaeaf.

Dywedodd Richard Siddons, Pennaeth Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Ar ôl ystyried sawl dewis, penderfynom ailgyflwyno’r gwaharddiad dros dro ar gyflwyno trwyddedau cwympo, lle mae rhywogaethau coed larwydd yn gydran, yn ystod y gaeaf.

"Bydd y dull hwn yn ein galluogi i sefydlu a yw’r pren sefyll yn heintiedig, ac osgoi’r risg o ledaenu’r clefyd coed difrifol hwn yn anfwriadol.

"Llynedd, ymatebodd perchnogion a rheolwyr coetiroedd yn dda i’r gwaharddiad cyntaf, a gwnaethom dderbyn llond llaw o geisiadau yn unig a oedd yn ymwneud â choed larwydd yn ystod y cyfnod hwnnw.

"Hoffwn ddiolch iddyn nhw am eu cydweithrediad a’u sicrhau nhw y byddwn yn prosesu eu cais cyn gynted â phosibl ar ôl i ni allu ymweld â’r safle a sefydlu a yw’r pren sefyll wedi’i heintio â chlefyd ramorum.”

Bydd gweinyddiad arferol trwyddedau cwympo sy’n ymwneud â choed larwydd yn dibynnu ar pryd bydd y nodwyddau’n blodeuo Gwanwyn nesaf, ond disgwylir iddo beidio â bod yn hwyrach na 1 Mehefin 2012.

Os mae pren sefyll yn dangos symptomau heintiad, bydd Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol (SPHN) yn cael ei gyflwyno i gwympo’r coed o fewn cyfnod penodol o amser. Gall unrhyw gynnyrch a gynaeafir gael ei gludo i leoliadau sydd â thrwydded i dderbyn deunydd heintiedig yn unig.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Lloegr hefyd wedi cyflwyno gwaharddiad dros y gaeaf ar brosesu ceisiadau i gwympo coed larwydd fel rhan o bolisi trawswladol y Comisiwn Coedwigaeth i reoli’r clefyd ramorum.

Ceir mwy o wybodaeth am y clefyd ramorum ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth ar www.forestry.gov.uk/pramorum.

NODIADAU I OLYGYDDION:

 1. Mae clefyd Ramorum ar goed larwydd yn cael ei achosi gan y pathogen Phytophthora ramorum (P. ramorum), sy’n gallu heintio mwy na 150 o rywogaethau o blanhigion a choed.
 2. Canfuwyd P. ramorum yn gyntaf yn y Deyrnas Unedig mewn planhigyn gwifwrnwydden mewn canolfan arddio yng ngorllewin  Sussex yn 2002. Ers hyn, mae wedi cael ei ganfod yn heintio amrywiaeth eang o blanhigion a choed ledled y DU. Tan yn ddiweddar, roedd wedi effeithio ar lwyni yn bennaf, fel rhododendron, camelia a gwifwrnwydden, ac ond wedi effeithio ar nifer cyfyngedig o goed; o’n hwyr yn 2008, mae’r haint wedi cael ei ddarganfod yn y planhigyn llus sy’n bwysig yn amgylcheddol  (Vaccinium myrtillus - sy’n cael ei adnabod yn Saesneg fel blaeberry yn yr Alban a winberry yng Nghymru).
 3. Ym mis Awst 2009, cadarnhawyd yr haint P. ramorum mewn coed larwydd Siapan yn ne-orllewin Lloegr. Dyma’r tro cyntaf yr oedd wedi cael ei ddarganfod yn heintio rhywogaethau coed conwydd sy’n bwysig yn fasnachol unrhyw le yn y byd, ac ers hyn, mae wedi cael ei gadarnhau mewn coed larwydd ym mhob un o bedair gwlad y DU, yn ogystal â Gweriniaeth Iwerddon.
 4. Mae coed yn marw’n gyflym - ymddengys fod P. ramorum yn gallu lladd coed larwydd Siapan o fewn un tymor tyfu ar ôl canfod ei bresenoldeb yn gyntaf, sydd, o’i gymharu â chlefydau coed eraill, yn gweithio’n gyflym iawn. Mewn coed larwydd Siapan, mae’n achosi blaenau blagur i wywo a’r nodwyddau i droi’n ddu a chwympo cyn amser. Gall cancrau sy’n gwaedu resin ymddangos ar y canghennau a’r boncyff uchaf.
 5. Mae coed larwydd Siapan heintiedig yn cynhyrchu niferoedd arbennig o uchel o’r sborau sy’n lledaenu’r clefyd - llawer yn uwch na’r lefel a gynhyrchwyd ar Rododendron ponticum. Mae hyn yn golygu y gall y clefyd effeithio’n gyflym ar nifer fawr o goed a llwyni. Gall y pathogen gael ei ledaenu mewn niwl, glaw ac awelon.
 6. Mae P. ramorum yn organeb ‘cwarantin’ o dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd, ac mae’n rhaid hysbysu awdurdodau perthnasol (Comisiwn Coedwigaeth, Fera, Llywodraeth Cynulliad Cymru neu Lywodraeth yr Alban) ynglŷn â’i bresenoldeb ar goed neu blanhigion coetir, ac mae’n rhaid i rheiny gymryd camau statudol i’w ymatal neu ei ddifa.
 7. Mae gwyddonwyr Forest Research wedi cynghori mai’r ffordd fwyaf effeithiol o atal y clefyd rhag lledaenu yw cwympo coed a phlanhigion  heintiedig i ladd y planhigyn byw y mae’r pathogen yn dibynnu arno.
 8. Nid yw P. ramorum yn niweidio’r pren, a gall boncyff o goed heintiedig gael eu gwerthu i’r farchnad bren, yn amodol ar fesurau bioddiogelwch er mwyn sicrhau nad yw eu symud yn achosi i’r clefyd ledaenu ymhellach.
 9. Mae llarwydd yn bren gwydn, amlbwrpas sy’n goddef newidiadau rhwng amodau gwlyb a sych yn dda iawn, mae’n gwrthsefyll pydru pan gaiff ei ddefnyddio yn y ddaear, ac mae’n hawdd ei staenio, gweithio ag ef a’i orffen. Mae galw felly amdano i’w ddefnyddio yn yr awyr agored yn ogystal ag ar gyfer lloriau a byrddau sglodion.
 10.  Mae tua 134,000 hectar (331,000 acer) o goetir larwydd ym Mhrydain: tua 5 y cant o gyfanswm y coetir.
 11. Nid yw P. ramorum yn niweidiol i fodau dynol nac anifeiliaid, ac mae pob coetir cyhoeddus yn aros ar agor i ymwelwyr, ac eithrio ardaloedd lle mae gwaith cwympo’n digwydd, gan eu bod ar gau dros dro am resymau diogelwch.
 12. Mae P. ramorum yn achosi’r clefyd sy’n cael ei adnabod fel "marwolaeth sydyn y deri" yn UDA, lle mae math paru gwahanol wedi lladd miliynau o goed derw a derw dwysflodeuog brodorol Gogledd America yn California ac Oregon. Fodd bynnag, mae ei enw Americanaidd cyffredin yn gamenw ym Mhrydain, lle mae profion labordai wedi dangos bod ein coed derw brodorol, sef derw mes digoes a phendyclaidd, llawer yn fwy gwydn i P. ramorum na’u cefndryd Americanaidd, ac mae llai na phum coeden dderw frodorol wedi cael eu cadarnhau â haint P. ramorum ym Mhrydain. Felly, defnyddir yr enw cyffredinol ‘clefyd ramorum’ ym Mhrydain yn lle ‘marwolaeth sydyn y deri’.
 13. Ni ddylid drysu P. ramorum â dirywiad difrifol coed derw (AOD), sy’n glefyd ar wahân sy’n effeithio ar goed derw yng nghanolbarth Lloegr, a rhannau o Gymru a de-ddwyrain Lloegr, a lle ymddengys fod rhywogaeth bacteriwm newydd ei ddarganfod yn ymglymedig.

 Ymholiadau’r cyfryngau:

 • P. ramorum ym Mhrydain Fawr yn gyffredinol ac ymchwil P. ramorum - Charlton Clark, 0131 314 6500;
 • P. ramorum yn Lloegr – Stuart Burgess, 0117 372 1073 neu Becci Turner 0117 9066030;
 • P. ramorum yng Nghymru - Mary Galliers, 0300 068 0300;
 • P. ramorum yn yr Alban – Steve Williams neu Paul Munro, 0131 314 6508/7.