Menu


Coetiroedd i hybu cyfleoedd i gymunedau Blaenau’r Cymoedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 IONAWR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14353

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae cynlluniau ar gyfer amrywiaeth gyffrous o weithgareddau coetir ym Mlaenau’r Cymoedd wedi cymryd cam mawr ymlaen gyda sefydlu prosiect peilot cymunedol newydd.

Bydd prosiect Coed y Cymoedd, sy’n cwmpasu ardal Blaenau’r Cymoedd yn Ne Cymru, yn dangos sut y gall coetiroedd greu swyddi newydd, hybu twristiaeth a gwella iechyd a lles gan roi hwb mawr i’r ardal.

Mae tîm prosiect Coed y Cymoedd, dan arweiniad Comisiwn Coedwigaeth Cymru, eisoes wedi bod yn gweithio gyda chynghorau lleol a sefydliadau eraill i nodi 13 o feysydd blaenoriaethol lle y gallant gyda’i gilydd ddefnyddio coetiroedd newydd a phresennol i wneud gwir wahaniaeth i fywydau’r bobl sy’n byw o’u cwmpas. 

Ac yn awr mae’r tîm wedi uno â Chymunedau’n Gyntaf Cwm Aman ac eraill i sefydlu cynllun arbrofol i weld sut y gall y rhaglen weithio’n ymarferol. Bydd y prosiect yn gwneud ei orau i gynnwys cynifer â phosibl o fusnesau, grwpiau cymunedol a phobl leol yn ardal Coedwig Llanwynno.

“Pwrpas Coed y Cymoedd yw creu swyddi newydd a gweithio gyda chymunedau i elwa i’r eithaf ar goetiroedd er mwyn cael pob math o fanteision eraill yn ogystal,” meddai Aaron Fortt, Rheolwr Prosiect Coed y Cymoedd.

“Mae Cwm Aman yn un o’n prif ardaloedd ac rydym yn falch iawn fod y tîm Cymunedau’n Gyntaf yno yn fodlon helpu. Diolch i’r gefnogaeth gref a gafwyd gan y pum cyngor lleol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Parc Rhanbarthol y Cymoedd, Coed Cymru, Groundwork, BTCV a Blaenau’r Cymoedd, rydym yn awr yn barod i wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl drwy’r manteision niferus a ddaw yn sgil Coed y Cymoedd.”

Mae adroddiad terfynol ar y prosiect wedi cael ei gwblhau a’i gymeradwyo gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a Bwrdd Partneriaeth Coed y Cymoedd ac mae’r gwaith yn cychwyn o ddifrif yn awr.

“Rydym yn falch iawn ein bod ni wedi gallu helpu i wneud Coed y Cymoedd yn realiti,” meddai Amanda Orrell, cydlynydd Partneriaeth Cwm Aman. “Mae’r coedwigoedd eisoes wedi chwarae rhan bwysig yn adfywiad yr ardal o gwmpas Cwm Aman ac rydym yn credu eu bod yn allweddol i adfywiad Cymoedd De Cymru ac y bydd ganddynt rôl fwy fyth i’w chwarae yn y dyfodol.”

Cysylltwch ag: Aaron Fortt, rheolwr prosiect Coed y Cymoedd, ar 0300 0680220 neu Guy Pargeter, Taliesin Communications, ar 01970 832375.

Nodyn y Golygydd

Partneriaeth yw Coed y Cymoedd sy’n ymchwilio i sut y gall y 12,000 hectar o goedwigoedd ym Mlaenau’r Cymoedd ddarparu’r manteision cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd mwyaf posibl i’r rhanbarth.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi bod yn gyrru’r prosiect ymlaen drwy Swyddog Blaenau’r Cymoedd dynodedig ac mae wedi mabwysiadu Cynllun Coetir Blaenau’r Cymoedd. O ganlyniad mae Rhanbarth Coedwig Coed y Cymoedd yn buddsoddi mewn gwaith yn y coetiroedd blaenoriaethol ym Mlaenau’r Cymoedd a reolir ganddo.

Llywodraeth Cynulliad Cymru:

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, wrth annerch Cynhadledd Sefydliad Materion Cymru ar 7 Chwefror 2008:

“Mae ein coetiroedd presennol a phosibl yn gefndir gwerthfawr ar gyfer unrhyw gysyniad o dwf yn ardal Blaenau’r Cymoedd, drwy wella ansawdd amgylcheddol a chynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu cymunedol ac economaidd lleol. Mae’r Llywodraeth yn berchen ar ran helaeth o’r ystad goedwig gyhoeddus yn yr ardal. Yn ogystal, mae yna lawer o dir diffaith yn yr ardal y gellid ei dargedu ar gyfer gwelliannau amgylcheddol, yn rhannol drwy ehangu coetiroedd. Rydym ni yn ‘Cymru’n Un’ eisoes wedi ymrwymo i wella ein coetiroedd brodorol a datblygu’r cysyniad o Goedwig Genedlaethol i Gymru. Rwyf yn awr yn gwahodd y Comisiwn Coedwigaeth ac unrhyw bartïon eraill y mae ganddynt ddiddordeb i ddatblygu mwy ar y cysyniad hwn i gynnwys “Coedwig i’r Cymoedd” a allai:

• Wella iechyd a lles pobl leol – drwy ddatblygu cyfleoedd hamdden a hefyd drwy wella’r dirwedd yn gyffredinol er mwyn meithrin hunanbarch a lles meddyliol;

• Bod yn lleoliad gwell i ymwelwyr er mwyn denu buddsoddiad o’r tu allan  mewn twristiaeth;

• Darparu amgylchedd mwy deniadol yn gyffredinol i fyw a gweithio ynddo, a fydd yn denu buddsoddiad o’r tu allan a sgiliau ac yn atal y mudo o’r ardal sy’n digwydd ar hyn o bryd.”

Mae ei ddatganiad yn cydnabod y rôl y gall coetiroedd ei chwarae o ran cyflawni rhaglen Blaenau’r Cymoedd. Mae’r rhaglen wedi’i nodi yn rhaglen Cymru’n Un fel gweithred allweddol i gefnogi creu swyddi a chymdeithas ffyniannus.

Rhaglen Blaenau’r Cymoedd:  Strategaeth adfywio 15 mlynedd  a gefnogir gan y Cynulliad yw Rhaglen Blaenau’r Cymoedd ac fe’i datblygwyd mewn partneriaeth â phum awdurdod lleol (Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen) i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol diffyg gweithgarwch economaidd yn ardal Blaenau’r Cymoedd.

e-mail: aaron.fortt@forestry.gsi.gov.uk