Menu


Gwaith Evelyn yn talu ar ei ganfed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
17 TACHWEDD 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15113

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Efallai nad yw hi’n dirfeddiannwr amlwg, ond Evelyn Over yw’r grym anweledig sy’n haeddu’r clod am drawsnewid ardaloedd enfawr o gefn gwlad Cymru.

Fel asiant coetir, mae Evelyn yn gweithio’n dawel y tu ôl i’r llenni, yn cynnig arweiniad i ffermwyr a pherchnogion rhai o ardaloedd enwocaf Cymru, i gael trefn ar eu coetiroedd

Ar ei phen ei hun, mae hi wedi helpu dros 100 o dirfeddianwyr i gael grantiau mynediad o dan gynllun Gwell Coetiroedd i Gymru sy’n cael ei weithredu gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i annog rheoli coetiroedd yn gynaliadwy.

Mae Evelyn, sy’n byw yng Nghastell Caereinion, yn paratoi ceisiadau am grantiau ar ran tirfeddianwyr ac yna’n defnyddio ei harbenigedd - doethuriaeth mewn Coedwigaeth o Brifysgol Bangor - i'w helpu i reoli'u coetiroedd.

Ers cyflwyno’r cynllun Gwell Coetiroedd i Gymru yn 2006, mae cyfanswm o 1,303 o gynlluniau grant rheoli coetiroedd wedi’u cymeradwyo, ond doedd Evelyn ddim wedi sylweddoli bod ei llwyddiant wedi talu ar ei ganfed.

Meddai, “Cefais syndod o ddeall fy mod i’n gyfrifol am dros 100 o gynlluniau Gwell Coetiroedd i Gymru.

“Mae coetiroedd wedi’u rheoli’n dda’n gallu cyfrannu’n sylweddol i’r economi wledig ac rwy’n falch o allu cynghori tirfeddianwyr a’u contractwyr ynghylch rheoli’u coetiroedd.”

Dywedodd Evelyn fod Gwell Coetiroedd i Gymru wedi bod yn gynllun effeithiol a hyblyg a oedd yn rhoi grantiau wedi’u cyfeirio’n ofalus ar gyfer rheoli coetiroedd.

“Mae wedi annog perchnogion i reoli coetiroedd yn gynaliadwy a hynny am amrywiaeth o resymau - tyfu coed adeiladu o ansawdd da, bioamrywiaeth, cynhyrchu cyflenwad rheolaidd o goed fel tanwydd neu fel coetir cymunedol," meddai.

"Doedd nifer o berchnogion coetir erioed wedi rheoli’u coetiroedd o’r blaen ond maen nhw’n gwerthfawrogi eu bod wedi gallu cael amrywiaeth eang o grantiau a chyngor ar reoli’u coetiroedd drwy Well Coetiroedd i Gymru.”

Y cynllun diweddaraf i elwa ar gyngor ac arweiniad Evelyn yw Ystâd Vaynor, ym Mhowys sydd â chyfanswm o 81 o goetiroedd dros bron i 200 hectar.

Mae’n ystâd o ffermio cymysg a choetir ac yn un o’r mannau saethu gorau ym Mhrydain sydd â chwe chiper llawn amser, yn ogystal â nifer o gontractwyr yn cael eu cyflogi ar amrywiaeth o weithgareddau’r tir.

Mae’r grantiau Gwell Coetiroedd i Gymru, sydd wedi’u cymeradwyo gyda chymorth Evelyn, wedi galluogi ailstocio ardaloedd lle torrwyd coed – gan gynnwys ail sefydlu coetiroedd brodorol – ail osod ffensys, tocio coed ifanc a rheoli heintiau coetiroedd. Hefyd, mae yna raglen arwyddocaol o deneuo coed ar y gweill.

Mae Evelyn yn gweithio’n agos â Terry Merchant, sy’n gweithio fel coedwigwr i William Corbett-Winder, perchennog Ystâd Vaynor.

Mae Ystâd Vaynor yn y teulu ers tua 1700 a William Corbett-Winder wedi’i rhedeg ers marwolaeth ei dad 21 o flynyddoedd yn ôl.

Dywedodd Mr Corbett-Winder fod Evelyn yn rheolwr coetir rhagorol a’i fod, gyda grantiau Gwell Coetiroedd i Gymru, wedi gallu canolbwyntio ar reoli’r coetir sydd mor bwysig i fentrau'r ystâd.

Meddai, “Mae coetiroedd Vaynor yn gwneud cyfraniad pwysig i economi’r ardal wledig hon, yn cyflogi pobl leol ac yn rhoi incwm o hela a choed.

“Rwy’n croesawu cefnogaeth grantiau Comisiwn Coedwigaeth Cymru. Maen nhw’n ein helpu i sicrhau ein bod yn rheoli’r coetiroedd yn gynaliadwy ac mae hynny hefyd o fudd i’r amgylchedd.”

Yn ogystal â rheoli’r coetiroedd sydd yno ar hyn o bryd, mae Ystâd Vaynor Estate yn bwriadu ehangu ac wedi cyflwyno cais o dan y cynllun Creu Coetiroedd Glastir, cynllun sy'n boblogaidd gyda llawer o ffermwyr a thirfeddianwyr.

Mae grant Glastir, sy’n rhan o gynllun newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli tir yn gynaliadwy, wedi disodli Gwell Coetiroedd i Gymru, sydd erbyn hyn wedi cau ar gyfer ceisiadau newydd.

Roedd Rachel Chamberlain, Rheolwr Gweithrediadau tȋm Grantiau Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Rheoliadau, yn canmol ymdrechion di-flilno Evelyn i helpu tirfeddianwyr yn ystod oes Gwell Coetiroedd i Gymru.

“Mae’n rhaid rheoli coetiroedd i fod o’r budd gorau i’r amgylchedd, yn awr ac yn y dyfodol,” meddai.

“Bydd gwaith toreithiog Evelyn wrth helpu cymaint o bobl i reoli’u coetiroedd yn dod â manteision, nid yn unig i’r tirfeddiannwyr eu hunain, ond i bawb ohonom sy’n gwerthfawrogi’n cefn gwlad.”

Am ragor o wybodaeth ar y grantiau sydd ar gael i blannu coetir newydd, ffoniwch 0300 068 0300 a gofynnwch am dȋm coetir Glastir Comisiwn Coedwigaeth Cymru, e-bost: bww.ts@forestry.gsi.gov.uk neu edrychwch ar lein ar www.forestry.gov.uk/glastirwoodland.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14 y cant o Gymru o dan goetir.  O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Grant Glastir, sydd wedi’i ddatblygu gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i greu coetiroedd, wedi disodli cynllun Gwell Coetiroedd i Gymru. Mae’r grant newydd yn anelu at helpu i wireddu ymrwymiad y Llywodraeth i gynyddu nifer y coed ar dir yng Nghymru yn ogystal â’r amrywiaeth o rywogaethau o goed. Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n dal i gynnig grantiau creu coetir hyd at 1 Ionawr 2013 trwy Glastir ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae Glastir yn disodli cynlluniau rheoli tir blaenorol gan gynnwys Tir Gofal, Tir Cynnal, Tir Mynydd a’r Cynllun Ffermio Organig / Cynllun Trawsnewid Ffermio Organig.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: rachel.chamberlain@forestry.gsi.gov.uk