Menu


Llafur cariad Caroline ‘lwcus’

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
19 GORFENNAF 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15550

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’r Rheolwr Coetir Caroline Riches yn ystyried ei hunan yn un o bobl mwyaf lwcus y wlad.  

Yn gofalu am goetiroedd Llywodraeth Cymru yn ardaloedd Tywi, Crychan and Irfon o amgylch Llanymddyfri, mae’n waith mae’n ei garu mewn rhan brydferth o Gymru. 

Mae’n arwain tîm o dri Chrefftwr Coedwig a chontractwyr preifat, mae’n archwilio llwybrau’r goedwig, yn sicrhau fod yr adnoddau mewn cyflwr da ac yn cyfarfod cymdogion a grwpiau cymunedol i ddatrys unrhyw bryderon.

“Mae’r rhan hon o Gymru’n wyllt a phrydferth” meddai Caroline.  “Mae yna olygfa newydd bob dydd sy’n fy rhyfeddu.  

"Alla i ddim penderfynu lle sydd orau gen i, Tywi gyda’i fynyddoedd helaeth a’r golygfeydd ysblennydd dros Lyn Brianne, Crychan gyda’i rwydwaith rhyfeddol o lwybrau, Cwm Rhaeadr gyda’i lwybrau beicio mynydd a llwybrau cerdded gwych, neu Gwm Irfon lle mae’r afon yn ymlwybro drwy'r wlad ac yn agor mewn pyllau ynghanol clychau’r gog sy’n wych ar gyfer nofio gwyllt!”

Mae Caroline, sy’n fam i Brannon, chwe blwydd oed, yn rhan o dîm sy'n gyfrifol am reoli tua 13,000 hectar o goetir lle mae’n rhaid cydbwyso anghenion cadwraeth a darpariaethau hamddena poblogaidd gyda diwydiant a masnach fywiog y goedwig.  

Mae’n dra gwahanol i’r hyn oedd yn ei hwynebu pan ymunodd â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru drwy gynllun prentisiaeth ddim ond tair blynedd yn ôl.

Roedd Caroline yn un o saith prentis a gafodd gyfle i “ennill wrth ddysgu" a llwyddodd i gael nifer o gymwysterau'n fuan, gan gynnwys tystysgrifau Llif Gadwyn a Phlaladdwyr. Enillodd hefyd NVQ lefel 2 mewn Coed a Phren.

“Roeddwn i’n gweithio bob dydd ar stiwardiaeth y goedwig ac yn cynnal pethau fel llwybrau’r goedwig” meddai Caroline.

“Roeddwn i’n gallu adeiladu ar y sgiliau roeddwn i wedi’u hennill a hefyd yn cael syniad da a helaeth o’r diwydiant coedwigaeth. 

“Roeddwn i’n treulio amser gyda staff ar wahanol rannau o'r broses goedwigaeth, o blannu hyd at gynaeafu, peirianneg sifil i addysg. Mae yna gymaint o amrywiaeth gwaith mewn coedwigaeth."

Drwy ei gwaith caled, llwyddodd Caroline i gael swydd barhaol fel Crefftwr Coedwig ac enillodd hefyd Wobr Dysgwr y Flwyddyn Lantra yn 2010.

“Roeddwn i’n dechrau teimlo’n barod i gymryd y cam nesaf, felly roeddwn i'n chwilio am brofiadau i gysgodi arolygwyr ac i drefnu fy mhrosiectau fy hunan," meddai Caroline. 

“Pan glywais i fod swydd Rheolwr Coedwig ar gael yn Llanymddyfri, roeddwn i’n gwybod mai dyma’r swydd i mi".  

Mae ei swydd wedi rhoi cyfle i Caroline wella rhagor ar ei sgiliau a’i gwybodaeth, mae a’i bryd ar Radd Sylfaen mewn Coedwigaeth yn Newton Rigg yn Penrith, Cumbria, - ac mae hefyd yn dysgu Cymraeg.   

"Rwy’n dyheu am ddechrau'r cwrs. Roeddwn i wedi mwynhau cymaint ar NVQ 2 Coed a Phren, mae hyn yn teimlo fel y cam nesaf ar fy nhaith.

“Fel y dywedodd fy rheolwr yn ddiweddar ‘Pan fyddi di’n canfod swydd sydd wrth dy fodd, fyddi di byth yn mynd i’r gwaith wedyn’. Ac mae’n iawn!”

Pennawd: Mae Caroline yn trafod materion coedwigaeth gyda aelod o'r cyhoedd.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: caroline.riches@forestry.gsi.gov.uk