Menu


Gohirio Rali Bae Abertawe

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13814

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Rali Bae Abertawe, a oedd i fod i gael ei chynnal ar 17 Gorffennaf yn y coedwigoedd o gylch Resolfen a Rhondda yn Ne Cymru wedi cael ei gohirio.

Mae rhan o’r llwybr a ddilynir yn draddodiadol gan y rhai sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad blynyddol hwn yn mynd drwy goetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru yr effeithiwyd arnynt gan yr afiechyd Phytophthora ramorum (P. ramorum).

Gall P. ramorum gael ei ledaenu gan nodwyddau coed a phridd yn glynu wrth bobl neu gerbydau a chan y byddai’r ceir yn teithio drwy goetiroedd wedi’u heintio a choetiroedd heb eu heintio sawl gwaith yn ystod y rali, roedd perygl mawr o ledaenu’r afiechyd.

Cyfarfu Comisiwn Coedwigaeth Cymru â Chlwb Moduro Port Talbot, sy’n trefnu’r rali, i geisio chwilio am ffyrdd eraill i ffwrdd o’r coedwigoedd sydd wedi cael eu heintio gan P. ramorum.

Gan nad oedd y trefnwyr yn gallu dod o hyd i ffyrdd yn yr ardal a oedd yn cwrdd â’r safon angenrheidiol ar gyfer y bencampwriaeth y mae’r rali yn rhan ohoni, penderfynwyd gohirio’r digwyddiad.

Meddai Dai Jones, Rheolwr Rhanbarth Coedwig Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Rydym yn trin yr heintiad Phytophthora ramorum yn Ne Cymru fel mater difrifol iawn ac rydym yn benderfynol o leihau effeithiau’r clefyd ar goetiroedd.

"Rydym yn siomedig bod Rali Bae Abertawe wedi cael ei gohirio, ond byddai caniatáu i nifer fawr o geir deithio drwy ardaloedd sydd wedi cael eu heintio gan yr afiechyd difrifol hwn ac ardaloedd nad ydynt wedi cael eu heintio yn ormod o risg.

"Roeddem wedi gobeithio y gallem, mewn cydweithrediad â threfnwyr y rali, ddod o hyd i ffordd arall, ond gan nad yw hyn yn bosibl ar hyn o bryd, edrychwn ymlaen at groesawu’r digwyddiad unwaith eto yn y dyfodol."

Pathogen tebyg i ffwng yw P. ramorum ac mae’n lladd y rhan fwyaf o’r coed y mae’n eu heintio. Fe’i canfuwyd ar goed llarwydd Japan yn ne-orllewin Lloegr y llynedd, ac mewn coetiroedd a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru yng Nghwm Afan ger Port Talbot, Cwm Dulais ger Creunant a Dyffryn Garw ger Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Mehefin.

Yr achosion o P. ramorum yn Ne Cymru yw’r rhai cyntaf i’w canfod ar goed llarwydd Japan y tu allan i dde-orllewin Lloegr.

Fodd bynnag, mae’r sefyllfa’n newid yn gyflym wrth i arolygon gael eu gwneud, ac mae’n debyg bod yr afiechyd wedi lledu’n ehangach.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnal trafodaethau gyda threfnwyr ralïau eraill i ystyried y gwahanol ddewisiadau ar gyfer y digwyddiadau hynny sydd i fod i gael eu cynnal yn ddiweddarach eleni.

Mae’r coetiroedd cyhoeddus yn dal ar agor, ac mae’r arwyddion yn y mynedfeydd i’r coedwigoedd yn gofyn i ymwelwyr gymryd rhai rhagofalon bioddiogelwch syml i helpu i rwystro’r afiechyd rhag lledu.

e-mail: peter.cloke@forestry.gsi.gov.uk