Menu


Chwilio am arwyr y goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
22 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14135

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn annog grwpiau, unigolion a busnesau sy’n ymdrechu i gael gwared â sbwriel o’n coedwigoedd i ddathlu eu llwyddiant drwy wneud cais am Wobr Cadwch Gymru’n Daclus 2010.

Mae Gwobrau Cadwch Gymru’n Daclus yn cydnabod a gwobrwyo’r rheiny y bernir eu bod wedi gwneud ymdrech wirioneddol i adfer cymunedau i’w hen ogoniant. Mae’r cynllun gwobrwyo yn cael ei reoli gan Cadwch Gymru’n Daclus ac mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn noddi’r adran Gwella Coetiroedd.

Bydd gofyn i’r ymgeiswyr ddangos sut mae’r gwaith a wnaed ganddynt wedi bod o fantais i’r gymuned ehangach ac wedi dod â phobl at ei gilydd. Bydd angen iddynt ddisgrifio sut maent wedi gwneud y goedwig yn lle gwell a sut mae’r gwaith wedi meithrin sgiliau a hyder y rhai a fu’n cymryd rhan.

Meddai Barbara Anglezarke, Rheolwr Polisi a Rhaglen Coetiroedd i Bobl, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae coedwigoedd yn cynnig cyfleoedd gwych i’r gymuned gymryd rhan, ac mae’r gwaith a wneir gan wirfoddolwyr yn ein coetiroedd yn gwella ansawdd bywyd pob un ohonom.

"Ddylai pobl ddim bod yn swil ynghylch dathlu’r hyn y maent wedi’i gyflawni, ac rydym yn gobeithio y bydd llawer iawn o brosiectau’n cael eu cyflwyno ar gyfer Gwobr Gwella Coetiroedd Cadwch Gymru’n Daclus."

Bydd enillydd yr Adran Gwella Coetiroedd yn derbyn gwobr ariannol o £250 a bydd yna’n cystadlu yn erbyn enillwyr yr adrannau eraill am brif wobr Cadwch Gymru’n Daclus 2010. Bydd yr enillydd yn derbyn Tlws Cadwch Gymru’n Daclus, a gomisiynwyd yn arbennig, ynghyd â siec am £500.

Meddai Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus, "Rydym ni’n hynod falch ein bod ni’n gallu cydnabod gwaith pwysig a diflino ein gwirfoddolwyr yn seremoni wobrwyo Cadwch Gymru’n Daclus.

"Mae’r digwyddiad hwn yn ein galluogi i dynnu sylw at amrywiaeth eang o gyflawniadau a chyfraniadau o bob rhan o Gymru. Hoffem ddiolch i’r holl sefydliadau sy’n noddi’r digwyddiad – ni fyddai hyn yn bosibl heb eu cefnogaeth hwy."

Gellir gwneud cais ar-lein a’r dyddiad cau yw 19 Tachwedd. I gael rhestr lawn o’r gwahanol adrannau, meini prawf a ffurflenni cais ewch i www.keepwalestidy.org/events/tidy-wales-awards.

Cyflwynir y gwobrau yn y seremoni wobrwyo yn Adeilad Pierhead ym Mae Caerdydd ar 27 Ionawr 2011.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i berchenogion coetir eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: barbara.anglezarke@forestry.gsi.gov.uk