Menu


Staff y Goedwigaeth yn dysgu ‘ar y carn’ gyda gwersi marchogaeth

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
22 TACHWEDD 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14220

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gwnaeth staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru fynd ar gefn ceffylau yr wythnos hon - i roi gwell dealltwriaeth iddynt o’r materion sy’n wynebu marchogwyr mewn coedwigoedd.

Newidiodd rheolwyr ardal lleol a staff hamdden Comisiwn Coedwigaeth Cymru eu hetiau coedwigaeth caled am helmedau marchogaeth yn ystod digwyddiad hyfforddiant  ac ymwybyddiaeth o farchogaeth yng Nghanolfan Marchogaeth Rheidol yng Nghapel Bangor, ger Aberystwyth, ddydd Iau 11 Tachwedd.

Gwnaethant afael yn yr awenau er mwyn cael profi marchogaeth eu hunain, a chael gwell syniad o anghenion pobl wrth i nifer cynyddol ddarganfod mwynhad marchogaeth yng nghoetiroedd Cymru.

Gyda 450 cilometr o lwybrau marchogaeth a 50 cilometr o lwybrau gyrru cerbydau yng nghoetiroedd Llywodraeth y Cynulliad, roedd yn bwysig gwybod sut i integreiddio marchogaeth yn ddiogel gyda gorchwylion hamdden eraill y coetir, fel cerdded a beicio mynydd.

Meddai Ymgynghorydd Rheoli Ymwelwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Dave Liddy, a drefnodd y digwyddiad mewn cydweithrediad â Chymdeithas Ceffylau Prydain, fod y rhan fwyaf o goetiroedd Llywodraeth y Cynulliad ar gael i farchogwyr.

“Mae’n amser maith ers i mi farchogaeth pan yn laslanc," meddai.

“Yn ystod fy ngwaith cyswllt rhwng Comisiwn Coedwigaeth Cymru a’r rheiny sy’n defnyddio’n goedwig i farchogaeth, dechreuais weld pa mor ddefnyddiol y byddai i gael ein rheolwyr i gael profiad o rai o’r materion marchogaeth drostynt eu hunain er mwyn canolbwyntio eu sylw ar y grŵp defnyddwyr hwn.”

Gyda choetiroedd yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyffrous ar gyfer gweithgareddau hamdden, roedd yn bwysig i staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru wybod sut i reoli unrhyw wrthdaro posibl rhwng grwpiau gwahanol, meddai Dave.

Pan gynigiodd perchennog canolfan farchogaeth, Iola Evans, i helpu, rhoddodd gyfle delfrydol i staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru fynd i’r afael â’r materion sy’n ymwneud â marchogaeth a gwella safonau rheoli mynediad at farchogaeth yng nghoetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Yn ogystal â’r gwersi marchogaeth, treuliodd y staff amser dan do hefyd yn ennill gwerthfawrogiad o bwysigrwydd marchogion yng nghoetiroedd Llywodraeth y Cynulliad a dysgu am y sefydliadau marchogaeth amrywiol a grwpiau defnyddwyr.

Roedd ganddynt ddiddordeb arbennig yn yr arddangosiadau gan Iola, lle dangoswyd bod ceffylau yn anifeiliaid gwyllt, sensitif gydag ymatebion amrywiol i’r rhwystrau gwahanol y gellir dod ar eu traws mewn coedwigoedd.

Gwnaethant hefyd drafod sut i ymdrin ag ymholiadau gan farchogwyr a gyrwyr cerbydau mewn perthynas â phethau fel hawliau tramwy a dysgu am gynigion ar gyfer datblygiadau marchogaeth ar gyfer y dyfodol.

Meddai Dave, “Ni yw’r rheolwr tir mwyaf yng Nghymru, ond nid oes gan ddim o’n staff lawer o brofiad ymarferol gyda cheffylau. Roedd hwn yn gyfle iddynt gael profiad o farchogaeth eu hunain a dod â rhai o’r materion adref mewn ffordd wirioneddol iawn.”

Meddai Felicity Wills o Gymdeithas Ceffylau Prydain ei bod hi’n falch bod yn ymglymedig a gwnaeth longyfarch Comisiwn Coedwigaeth Cymru am drefnu’r digwyddiad.

Meddai hefyd, “Aeth y rheiny a fynychodd i ffwrdd gyda dealltwriaeth llawer yn well o anghenion marchogwyr a gyrwyr cerbydau, wedi’i gyfuno ag ymwybyddiaeth o faint o arian sy’n cael ei gynhyrchu ar gyfer economi Cymru o’r fath ddefnydd.

“Pa ffordd well i ddeall y materion hyn na rhoi cynnig arni eich hun?”
Pennawd: Staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn paratoi ar gyfer gwersi ar sut i integreiddio marchogwyr â beicwyr mynydd.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14 y cant o Gymru wedi’i gorchuddio gan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% (126,000 hectar/311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae mwy o wybodaeth ynglŷn â gweithgareddau hamdden yng nghoetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales neu cysylltwch â Dave Liddy ar 07881 502224.

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: dave.liddy@forestry.gsi.gov.uk