Menu


Hafan gwlypdir i goetir nad yw’n hoffi coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
2 RHAGFYR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15127

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Beth wnewch chi â choetir nad yw’n hoffi coed?

Dyna oedd yn wynebu Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar ôl i goed wrthod tyfu mewn rhan o goetir Bwlch Cefn Llian, ychydig i’r gogledd o Raeadr Gwy yng Nghanolbarth Cymru.

Methiant fu ymdrechion beth amser yn ôl i ail stocio 3.5 hectar gyda choed dail llydan cymysg a phyrwydden sitka oherwydd  bod y tir yn rhy wlyb.  Felly meddyliodd y coedwigwyr am yr ateb perffaith - creu hafan gwlypdir i fywyd gwyllt mewn perygl.

Ymunodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru ag Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed i wella bioamrywiaeth y goedwig drwy gau ffosydd wedi’u gôr dyfu ac annog dŵr wyneb i ledaenu dros yr ardal.

Mae gwlypdiroedd yn gynefinoedd sy’n diflannu’n gyflym ond maen nhw’n noddfa i bryfed, anifeiliaid ac adar prin megis gwas y neidr, dyfrgwn, teloriaid, sigl-i-gwt a’r gïach.

Mae’r llannerch o goetir yn lle perffaith i ddatblygu gwlypdir gan mai ond ychydig iawn o waith oedd ei angen ac mae yn nalgylch Afon Marteg ble mae'r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt eisoes yn gweithio ar nifer o brosiectau.

Meddai Nick Whythe, Rheolwr Ardal Lleol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Doedd yr ardal ddim yn lle addas i blannu coed masnachol ond, trwy’r bartneriaeth hon, roedden ni’n gallu cynyddu gwerth amgylcheddol a bioamrywiaeth lle a fyddai fel arall yn goetir digynnyrch.

“Mae gwlypdiroedd a’r anifeiliaid a’r planhigion sy’n gysylltiedig â nhw’n mynd yn brinnach trwy’r amser mewn ardaloedd gwledig oherwydd draenio amaethyddol a choedwigaeth, felly mae creu’r ardal hon wedi rhoi cryn foddhad.

Cymerodd tuag wythnos i droi’r safle’n wlypdir ac yr oedd yn golygu cau tua 400 metr o ddraeniau.

Bydd y gwaith hefyd yn lleihau’r perygl o lifogydd yn Afon Marteg trwy arafu llif dŵr glaw i’r afon, yn ogystal ag arafu rhyddhau carbon o’r mawn yn yr ardal drwy gau’r aer rhag treiddio drwy’r wyneb.

Meddai Catrin Grimstead, Swyddog Bioamrywiaeth Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, “Mae gwlypdiroedd yn arbennig iawn. Yn ogystal â bod yn gynefinoedd i rai o’n bywyd gwyllt sydd mewn cryn berygl, maen nhw’n gweithio fel sbwng, yn helpu lleihau effeithiau llifogydd a sychder ac yn hyrwyddo amgylcheddau iach i lawr yr afon.”

Dyweodd Darylle Hardy, Swyddog Prosiect Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed fod y gwaith o wella’r cynefin yn 'ddechreuad newydd cyffrous' i'r hen ardal o goeditr ac na fyddai wedi bod yn bosibl heb y bartneriaeth hon.

Ychwanegodd, “Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld mwy o fywyd gwyllt yn defnyddio’r safle. Eisoes, mae’r gïach wedi darganfod y pantiau gwlyb newydd ond rydyn ni hefyd yn disgwyl gweld adar eraill y gwlypdir, mwy o amffibiaid, gwas y neidr, arwyddion o ddyfrgwn a hyd yn oed llygod pengrwn y dŵr yn y dyfodol.”

Llun: Y gwlypdir a grëwyd yng nghoetir Bwlch Cefn Llian. Llun trwy garedigrwydd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir.  O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae coetir Blwch Cefn Llian yn rhan o Goedwig Coed Sarnau, ychydig i’r gogledd o Raeadr Gwy. Am ragor o wybodaeth ar goedwigoedd yn yr ardal, cysylltwch â Nick Whythe ar 0300 068 0139, symudol 07811197370.

Mae Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed yn gweithio ar nifer o brosiectau yng Nghwm Marteg ac mae ganddi warchodfa a chanolfan ymwelwyr yn y Gilfach, i'r gogledd orllewin o Raeadr, ychydig oddi ar yr A470.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i News@FCWales i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: nick.whythe@forestry.gsi.gov.uk