Menu


Canfod haint coed onnen am y tro cyntaf yng Nghymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
8 TACHWEDD 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15728

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cadarnhau darganfod, am y tro cyntaf, haint ddifrifol ar goed onnen yng Nghymru.

Mae haint Chalara, sy’n gwywo coed onnen, wedi’i ganfod mewn coetir dail llydan ifanc, bychan, mewn perchnogaeth breifat yn Sir Gaerfyrddin.

Mae’r coed, a gafodd eu plannu yn 2009, yn dal yn eithaf bychan ac mae gwaith ar droed i leihau’r perygl y bydd yr haint yn treiddio i’r amgylchedd ehangach.

Cyhoeddir rhybudd cyfyngiad yn fuan ar gyfer y safle a bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n gweithio gyda pherchennog y coetir i ymdrin â’r coed sydd wedi’u heintio.

Mae’r darganfyddiad yn dilyn arolwg cyflym o Gymru gyfan yn ystod y pedwar diwrnod diwethaf i edrych ar gyflwr coed onnen y wlad wrth i awdurdodau iechyd planhigion led led y Deyrnas Unedig gynyddu'u hymdrechion i daclo'r haint sy'n cael ei achosi gan y ffwng Chalara fraxinea.

Bu cynrychiolwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Llywodraeth Cymru mewn uwchgynhadledd iechyd coed yn Llundain heddiw (Dydd Mercher, 7 Tachwedd) i drafod y sefyllfa bresennol ac i ddechrau datblygu cynllun gweithredu i daclo’r haint yn y DU.

Meddai John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, “Mae hwn yn haint ddifrifol ac rydyn ni, gyda’n cydweithwyr yn y Comisiwn Coedwigaeth, Defra, yr Asiantaeth Ymchwil Bwyd a’r Amgylchedd (Fera), Llywodraeth yr Alban a Gwasanaeth Coedwigoedd Gogledd Iwerddon, yn cymryd camau i daclo’r afiechyd fel mater o frys mawr.

“Bydd yr uwch gynhadledd heddiw ar iechyd coed, ynghyd â’r dystiolaeth rydym yn ei gasglu o’n harolygon, yn ein galluogi i ddatblygu’n strategaeth tymor hir ar gyfer ymdrin â’r haint yma."

Cofnodwyd yr haint am y tro cyntaf ym Mhrydain yn gynharach eleni mewn maes parcio yn Swydd Caerlŷr ac yna ar nifer o safleoedd yn ne-ddwyrain Lloegr a’r Alban.

Yr wythnos diwethaf, gwaharddodd Llywodraeth y DU fewnforio a symud planhigion a hadau ynn i mewn ac oddi fewn Prydain Fawr.

Meddai John Browne, Pennaeth Rheolaeth Coedwig ac Iechyd Coed, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Sborau’n cael eu cario ar y gwynt yw’r ffordd y mae’r haint yn lledaenu fel arfer i’r amgylchedd ehangach, fel arfer yn ystod misoedd Awst a Medi. Mae gennym gyfnod ar hyn o bryd i baratoi’r cyngor gwyddonol gorau i'n helpu i ffurfio ymateb.

“Fodd bynnag, gan ein bod, erbyn hyn, wedi canfod yr achos cyntaf o’r haint yng Nghymru, rydyn ni’n ofni y gallwn ni ganfod rhagor o goed wedi’u heintio yma."

Nid yw Chalara’n beryglus i bobl nac i anifeiliaid. Does dim rhaid i’r cyhoedd beidio â mynd i goetiroedd chwaith.  Ond, gofynnir i bobl ymddwyn yn gyfrifol a chofio mai’r ffordd fwyaf cyffredin o ledaenu’r haint yw drwy ei gario ar rannau heintus o blanhigion coed onnen, yn enwedig y blagur a’r dail o goed aeddfed,  a’r goeden gyfan yn achos trawsblaniadau coed onnen heintus.

Gofynnir i bobl sy’n ymweld â chefn gwlad beidio â symud coed a dail onnen a chofio cael gwared ar fwd o’u hesgidiau, dillad, beiciau, bygis babanod, cŵn, coetis a phethau eraill.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ffeithlen ‘rhybudd haint’ yn dangos lluniau o symptomau coeden onnen yn dioddef o Chalara ar gael ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar www.forestry.gov.uk/chalara.

NODIAU I OLYGYDDION

1. Mae rhagor o wybodaeth ar haint Chalara sy’n lladd coed onnen ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth ar www.forestry.gov.uk/chalara.

2. Mae yna 15,348 hectar o goed onnen yng Nghymru, sef 5% o’r 304,000 hectar o goetir yn y wlad i gyd.  Mae’r onnen yn bwysig am ei phren, fel coed tan, fel noddfa bywyd gwyllt a bioamrywiaeth ac yn y tirlun.

3. Mae'r onnen gyffredin (Fraxinus excelsior) yn rhywogaeth collddail gynhenid yn y rhan fwyaf o Ewrop gan gynnwys ynysoedd Prydain.  Ar ôl derw a bedw, hi yw’r drydedd goeden gynhenid collddail fwyaf cyffredin yn ynysoedd Prydain.  Mae pren onnen yn bren caled trwchus, yn gryf ond yn hyblyg, yn hawdd ei weithio a chai ei ddefnyddio’n draddodiadol mewn dodrefn a dyrnau offer.  Mae wedi’i ddisodli lawer iawn gan ddefnyddiau eraill yn ei farchnadoedd traddodiadol erbyn hyn ond mae’n dal yn boblogaidd fel deunydd ar loriau ac mewn offer moethus.  Mae hefyd yn rhagorol ar gyfer coed tân, coed mygu a golosg barbeciw.

4. Gan, hyd yma, nad yw coed onnen wedi peri pryder o ran eu plâu a’u heintiau, nid oes reolau iechyd planhigion ar hyn o bryd ar y fasnach mewn planhigion onnen rhwng Aelod Wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd.  Gallai Aelod Wladwriaethau, fodd bynnag, ystyried achos dros ddeddfwriaethu i reoli mewnforion o goed onnen o ardaloedd lle mae’n wybyddus fod plâu a heintiau sy'n peri pryder.  Er mwyn gwneud hynny, mae’n rhaid i Aelod Wladwriaeth ddangos nad yw pla neu haint penodol wedi sefydlu mewn rhan neu’r cyfan o’i thiriogaeth.  Mae Fera wedi cyhoeddi asesiad risg haint sydd wedi’i ddrafftio gan asiantaeth Ymchwil Coedwig y Comisiwn Coedwigaeth. Bydd hyn yn rhoi’r dystiolaeth gychwynnol sydd ei angen ar gyfer gweithredu ar unwaith yn erbyn yr haint, a bydd y cam cyntaf tuag at gyflwyno achos i amddiffyn y DU rhag rhagor o allforion o goed onnen a allai gyflwyno Chalara fraxinea. Mae’r asesiad risg ar gael ar www.fera.defra.gov.uk/plants/consultations/index.cfm

5.  Ymholiadau’r cyfryngau at Clive Davies, Swyddog y Wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: john.browne@forestry.gsi.gov.uk