Menu


Llwybr coedwig ar agor unwaith eto

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
18 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13942

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae llwybr cerdded cylchol yng nghoetir Coed Trecastell yn Nhonysguboriau wedi cael ei adfywio diolch i waith adfer a wnaed gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae aelodau staff wedi clirio mieri a choed o’r llwybr er mwyn galluogi cerddwyr i gael mynediad i’r coetir unwaith eto.

Ac mae llwybr wedi’i agor sy’n arwain at lecyn tawel a mainc lle mae’n bosibl i bobl fwynhau awyrgylch y goedwig.

Yn ogystal, mae’r gwaith adfywio wedi rhoi hwb i gynefinoedd nifer o flodau gwyllt yr ardal. Bellach, mae tegeirianau brych, bysedd y cŵn a grug yn ffynnu yn y gofod a’r golau cynyddol ac yn cael eu gweld yn glir gan gerddwyr.

Dywedodd Daniel Gibbings, Goruchwyliwr y Goedwig: "Sylweddolais pa mor wyllt oedd coetir Coed Trecastell yn ystod un o fy archwiliadau arferol.

"Ers hynny rydym wedi gweithio’n galed yn yr ardal, ac wedi tacluso mynedfa’r coetir ac adfer cynefinoedd y blodau gwyllt, ac rwy’n falch iawn o’r canlyniadau.

"Ers agor y llwybrau, rwyf wedi gweld y coetir yn cael ei ddefnyddio gan grwpiau o bobl o bob oedran a gobeithiaf y bydd yn cael ei fwynhau gan bobl leol am flynyddoedd i ddod."

Mae mynedfa Coed Trecastell oddi ar yr A473, tu hwnt i’r trac trên.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n cynnig cyngor ar bolisïau coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu grantiau i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth trwy ddarparu trwyddedau cwympo coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac yn cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch coetiroedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales.

Cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.