Menu


Llwyddo i gwblhau’r rhaglen blannu mewn pryd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
4 MAI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13549

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Roedd hi’n agos - ond fe lwyddwyd yn y diwedd. Mae planwyr coed y Comisiwn Coedwigaeth newydd orffen plannu coed newydd cyn y Gwanwyn.

Cafodd y rhaglen blannu eleni ei rhwystro o ganlyniad i’r gaeaf oeraf ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Ni fu’n bosibl cael mynediad i rai o’r coedwigoedd o ganol fis Rhagfyr ymlaen, ac roedd y ddaear galed yn anaddas ar gyfer plannu.

Ar ôl i’r tywydd wella, bu ein staff a’n contractwyr plannu yn gweithio fel lladd nadredd yn plannu’r coed ifanc. Ni fyddent yn addas i’w plannu ar ôl iddynt ddechrau blaguro.

Bellach, plannwyd tair miliwn o goed yn y coetiroedd a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Yn ychwanegol at y 2.5 miliwn o goed conwydd, plannwyd 600,000 o goed llydanddail, gan gynnwys derw, bedw, criafol ac ynn er mwyn cynyddu bioamrywiaeth y coed yng nghoedwigoedd Cymru.

Meddai David Cross, y Swyddog Rheoli Coedwig dros Gymru, "Dyma un o’r tymhorau plannu mwyaf heriol y gallaf ei gofio.

"Dyma’r tro cyntaf y bu’n rhaid i ni ddal ymlaen i blannu mor ddiweddar â hyn ym mis Ebrill, a daeth pawb at ei gilydd er mwyn rhoi’r coed yn y ddaear cyn iddynt ddechrau blaguro."

Bydd gan y coed newydd rôl bwysig i’w chwarae yn y frwydr i leihau ôl troed carbon Cymru. Byddant yn creu ffynhonnell egni carbon isel ar gyfer y cenedlaethau a ddaw, tra bydd y coedwigoedd conwydd yn darparu coed ar gyfer adeiladu, yn lle concrit neu ddur.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk