Menu


Bywyd llwyd mewn ambiwlans i achub gwyfyn prin

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 GORFENNAF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14816

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

 Mae myfyriwr yn byw mewn ambiwlans wedi ei addasu mewn coetir yn Sir Fynwy wrth iddo rasio yn erbyn y cloc i achub un o’r gwyfynod mwyaf prin yng Nghymru.

Mae pob eiliad yn cyfrif i Joel Walley, myfyriwr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor, sy’n byw’n galed yng Nghoed Hendre, mewn ymgais i fod mor agos â phosibl i’r Siani ddolennog, sydd bellach yn byw’n rheolaidd mewn dim ond dau fan yng Nghymru.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Chadwraeth Pili-pala Cymru wedi cynnal gwaith rheoli brys yn y coetir dros y ddau aeaf diwethaf er mwyn gwella cynefin naturiol y gwyfyn hardd (â’r enw anffodus, Drab Looper, yn Saesneg).

Fel rhan o’i waith ymchwil MSc, mae Joel yn cymharu amgylchiadau yn y coetir sy’n cael ei reoli gan CC Cymru â chadarnle arall y rhywogaeth sydd dros y ffin yn Swydd Henffordd.

Bydd yn treulio’r haf yn chwilio yn y mieri a’r rhedyn mewn ymgais i daflu goleuni ar hoff fannau magu’r gwyfyn, a fydd yn hanfodol o ran eu goroesi.

Dywedodd Richard Gable, rheolwr ardal leol CC Cymru, ei bod yn ymddangos bod y gwaith sydd eisoes wedi ei wneud gan Gadwraeth Pili-pala Cymru i wneud y coetir yn fwy deniadol i’r Siani ddolennog wedi helpu am y tro.

Dywedodd, “Mae ein coetiroedd yn darparu cynefinoedd hanfodol ar gyfer llawer o rywogaethau ac rwyf wrth fy modd bod y Siani ddolennog wedi cael ei chanfod yng Nghoed yr Hendre.

“Mae’r math hwn o wyfyn yn hynod brin yng Nghymru, felly mae’n rhaid i ni wneud popeth er mwyn sicrhau bod ei hoff gynefin yn cael ei reoli a’i gadw.”

Bydd gwaith Joel yn hanfodol o ran darganfod pa amodau sydd orau gan y Siani ddolennog, fel y gall CC Cymru a Chadwraeth Pili-pala Cymru gynnal gwaith rheoli pellach y gaeaf hwn i achub y gwyfyn fel rhywogaeth sy’n magu yng Nghymru.

Dywedodd Russel Hobson, pennaeth cadwraeth Cymru ar gyfer Cadwraeth Pili-pala Cymru, “Mae Joel wedi derbyn yr her hon gyda brwdfrydedd. Ar adegau, prosiectau myfyrwyr fel hyn yw’r unig ffordd i ddeall anghenion cadwraeth rhywogaethau prin.

“Mae Cadwraeth Pili-pala yn ffodus i ganfod myfyrwyr mor ymroddgar â Joel i wneud y gwaith pwysig hwn.

“Mae hyn yn oed yn byw mewn ambiwlans sydd wedi ei addasu er mwyn bod mor agos â phosibl i’r safleoedd a gwneud y mwyaf o bob eiliad o dywydd heulog.”

Pennawd: Joel yn cymryd seibiant yn ei ambiwlans.

NODIADAU AT Y GOLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru wedi ei gorchuddio gan goetir. O hyn mae 38% (126,000 hectar/311,000 erw) yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar eu rhan.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â choetiroedd Cymru ewch i www.forestry.gov.uk/wales

Am fwy o wybodaeth ar goetiroedd a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, cysylltwch â Richard Gable ar 01291 627412.

Am fwy o wybodaeth ar goetiroedd Cymru ewch i www.forestry.gov.uk/cymru
Cadwraeth Pili-pala /Butterfly Conservation yw’r elusen gadwraeth pryfed fwyaf yn Ewrop gyda bron 16,000 aelod yn y DU. Ei nod yw cadwraeth pili-pala, gwyfynod a’u cynefinoedd. Mae’n rhedeg rhaglenni cadwraeth ar dros 120 o rywogaethau o bili-pala a gwyfynod dan fygythiad ac yn rheoli dros 30 o warchodfeydd natur. Am fwy o wybodaeth ewch i www.butterfly-conservation.org

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: richard.gable@forestry.gsi.gov.uk